ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-abandonment-

AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abandonment, *abandonment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandonment(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง, การจากไป, การปล่อย, การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การละทิ้ง(n) abandonment, See also: leave, desertion, Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก, Example: ผลจากการสำรวจพบว่าการละทิ้งถิ่นฐานของคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน, Thai Definition: การละด้วยวิธีทิ้ง
การสละ(n) abandonment, See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard, Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง, Example: การสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างความปลาบให้แก่พสกนิกรชาวไทย, Thai Definition: การมอบสิ่งที่ยังต้องการรักษาไว้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสงบ หรือเพื่อเป็นการบูชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสละ[kān sala] (n) EN: abandonment  FR: abnégation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABANDONMENT AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abandonment (n) ˈəbˈændənmənt (@1 b a1 n d @ n m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschaltung { f }; Serviceabschaltung { f }abandonment of service [Add to Longdo]
Klagerücknahme { f }abandonment of action [Add to Longdo]
Niedergangsphase { f }abandonment stage [Add to Longdo]
Optionsaufgabe { f }abandonment of option [Add to Longdo]
Stellungsaufgabe { f }; Aufgabe einer Stellung { f }abandonment of position [Add to Longdo]
Wohnsitzaufgabe { f }; Aufgabe { f } des Wohnsitzesabandonment of domicile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abandonment \A*ban"don*ment\ (-ment), n. [Cf. F. abandonnement.]
   1. The act of abandoning, or the state of being abandoned;
    total desertion; relinquishment.
    [1913 Webster]
 
       The abandonment of the independence of Europe.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mar. Law) The relinquishment by the insured to the
    underwriters of what may remain of the property insured
    after a loss or damage by a peril insured against.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com. Law)
    (a) The relinquishment of a right, claim, or privilege, as
      to mill site, etc.
    (b) The voluntary leaving of a person to whom one is bound
      by a special relation, as a wife, husband, or child;
      desertion.
      [1913 Webster]
 
   4. Careless freedom or ease; abandon. [R.] --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abandonment
   n 1: the act of giving something up [syn: {abandonment},
      {forsaking}, {desertion}]
   2: withdrawing support or help despite allegiance or
     responsibility; "his abandonment of his wife and children
     left them penniless" [syn: {desertion}, {abandonment},
     {defection}]
   3: the voluntary surrender of property (or a right to property)
     without attempting to reclaim it or give it away

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top