ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-孝-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *孝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[孝, xiào, ㄒㄧㄠˋ] filial piety, obedience; mourning
Radical: Decomposition: 耂 (lǎo ㄌㄠˇ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] A young man 子 carrying an older man 耂,  Rank: 2,116

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] filial, #6,493 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう;きょう(ok), kou ; kyou (ok)] (n) (See 行) filial piety [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"So Ji-sub HAN Hyo-joo"[CN] (苏志燮 韩珠) Always (2011)
I think, he's an ass-licker. He'll come back with something.[CN] 我以为他是马屁精 总会带点东西回来敬我们 Once Upon a Time in Anatolia (2011)
People think I'm the kind of son that makes his mother go to a laundromat.[JA] 俺は洗濯機も買わない 親不者だ Jersey Boys (2014)
We could give her everything she desires.[JA] 山ほど行できるな Tale of Tales (2015)
So it's alright if Takanori-san never comes back?[JA] 則さんが 戻ってこなくてもいいの? Sadako 3D (2012)
It couldn't be any other way, everything for the mission.[CN] 没别的办法 忠不能两全 The Man Nobody Knew: In Search of My Father, CIA Spymaster William Colby (2011)
Where is Takanori![JA] 則どこ! ? Sadako 3D (2012)
" This body of mine have I received for my parents... ..And to keep it safe from harm is my first filial duty..."[JA] 『身体髪膚これを父母に受く』 『あえて毀傷せざるはの始めなり』と Short Peace (2013)
I still have a lot of things to take out on you for my childhood.[JA] 育ててくれたから 親行をしたいの Dead Man Down (2013)
Please forgive my disobedience![CN] 请恕宗保不 Legendary Amazons (2011)
Filial air crock.[CN] 顺的空气瓦罐 The Death Zone (2011)
MSG. YANG Hyo-sam.[CN] 报告 上士 杨 The Front Line (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] LIEBE_ZU_DEN_ELTERN, PFLICHT_GEGENUEBER_DEN_ELTERN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top