ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝敬

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝敬-, *孝敬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孝敬[xiào jìng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄥˋ, ] to respect; to give presents (to one's elders or superiors), #20,381 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
孝敬[こうけい, koukei] (n) filial piety [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As your folks to send the Chief some money[CN] 托人捎信回家 拿點錢來孝敬咱們老大 Diao nu (1978)
She ought to be good for 'alf a crown for a father that loves 'er.[CN] 她應該孝敬愛她的老爸 My Fair Lady (1964)
Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God hath given thee.[CN] 孝敬父母 Honor thy father and thy mother, 汝辈方可天赐福寿绵长 that thy days may be long upon the land which the Lord thy God hath given thee. Twins of Evil (1971)
For you[CN] 坚叔,孝敬你的 A Better Tomorrow II (1987)
For me?[CN] 孝敬我的? Police Story 3: Super Cop (1992)
He kicked some money upstairs to Paulie, but that was it.[CN] 他只拿一点钱孝敬保利而已 Goodfellas (1990)
Brother Turtle, this is to thank you. Smart boy![CN] 龟哥,孝敬你的 Fight Back to School (1991)
I'll pay you a hundred silver taels a month![CN] 我每个月孝敬你一百大洋 The Fearless Hyena (1979)
If you don't make too much trouble for me you are filial to me[CN] 少给我添麻烦 就算你孝敬老子啦 Xu Mao and his Daughters (1981)
You'll have to help.[CN] 孝敬也好,帮补也好... Laam goh lui cheung (2001)
They gotta put up the big front so that people will trust 'em with their money.[CN] 要装阔气一点 那些人才会拿钱来孝敬 The Man Who Wasn't There (2001)
Auntie, from Fu-Sheng[CN] 伯母... 不是 伯有 这些是福生孝敬你的 Police Story 3: Super Cop (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top