ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝顺

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝顺-, *孝顺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孝顺[xiào shùn, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] filial piety, #15,297 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But as they grew up, the daughter became more obedient, while the son became more and more rebellious with age.[CN] 但是当他们长大了 女儿倒会变的更孝顺 而儿子就会随着年龄的增长 Brother (1960)
My father was very pious[CN] 我父亲非常孝顺 A Time to Live and a Time to Die (1985)
Do you know why?[CN] 因为一个孝顺的女孩懂得如果尊重父母 Taal (1999)
Or art thou but a dagger of the mind, a false creation, proceeding from the heat-oppressed brain?[CN] 让通奸的人多子多孙吧; 因为葛罗斯特的私生的儿子, 也比我的合法的女儿更孝顺他的父亲。 Great Performances (1971)
This place is closed[CN] 你都很孝顺 Project A (1983)
You're a good boy![CN] 你真孝顺 The Fearless Hyena (1979)
After the murder, Norman returned as if from a deep sleep, and, like a dutiful son, covered up all traces of the crime he was convinced his mother had committed![CN] 凶杀后,诺曼像是从睡梦中醒来 像个孝顺的孩子 消灭所有的证据 Psycho (1960)
You are very filial[CN] 你倒很孝顺 The Five Billion Dollar Legacy (1970)
So what if he's filial?[CN] 孝顺有什么用? A Touch of Zen (1971)
Grandma knowyou'rea good kid[CN] 阿婆知道你很孝顺 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}Grandma knowyou'rea good kid Zai sheng ren (1981)
You're lucky to have such a filial son.[CN] 公子对您那么孝顺也是您的福气 A Touch of Zen (1971)
You wanted this money for your opium addicted father.[CN] 我知道... 你是想孝顺你的"烟鬼"老爸 Shanghai Blues (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top