ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝心

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝心-, *孝心*
Japanese-English: EDICT Dictionary
孝心[こうしん, koushin] (n) filial devotion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is my greatest wish.[CN] 就是尽孝心 The Grandmaster (2013)
May such piety bring blessings upon him.[CN] 愿此等孝心 得到众神垂爱 Son of Hades (2007)
A man should be responsible and filial[CN] 我觉得做为一个男人 要有责任心,要有孝心 If You Are the One (2008)
It's lovely you call your mommy and let her know you're going to be late.[CN] 我觉得你很有孝心 打电话给你妈咪说晚回去吃饭 The Precious Fragmentation (2010)
I never expected that you have sense of filial piety.[CN] 没想到你这么有孝心 Marry a Perfect Man (2012)
My mom got very sick, so I came back to spend time with her and see that through.[CN] 我妈生重病,我回来陪她尽点孝心 This Is Where I Leave You (2014)
Nigel, look, I appreciate the effort but I'm not even remotely hungry.[CN] 奈杰尔,听着,我了解你的孝心, 但我现在一点也不饿 Toast (2010)
Sometimes you just want to show someone you care. Right?[CN] 有时候就得表现一下孝心,对吗 The Other End of the Line (2008)
Anything like how dutiful he was or the food he'd send back home will do. "Tsubokura"[CN] 有孝心也好 不浪費糧食也好 什麼都行 Episode #1.1 (2012)
I accept this token of your submission.[CN] 你这份孝心我领了 Guns and Roses (2012)
And bless his heart, he even named it after me.[CN] 却开了一家夫妻小店 他还挺有孝心,用我的名字给小店命名 Bedtime Stories (2008)
-Just let him help.[CN] - 就讓他盡分孝心 Phoenix (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top