Search result for

*zest*

(95 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zest, -zest-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zest[N] ความสนุกสนาน, See also: ความเข้มข้น, ความอร่อย, Syn. gusto, enjoyment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zest(เซสทฺ) n. ความสนุก,ความมัน,ความเร่าร้อน,ความมีรสชาติ,สิ่งที่ทำให้สนุกหรืออร่อยหรือมีรสชาติ., See also: zesty adj., Syn. taste
zestful(เซสทฺ'ฟูล) adj. สนุก,มัน,อร่อย,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,มีรสชาติ., See also: zestfully adv. zestfulness n., Syn. thrilling

English-Thai: Nontri Dictionary
zest(n) ความยินดี,ความกระตือรือร้น,ความสนุก,ความมีรสชาติ,ความเอร็ดอร่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She love my heftiness She love my zestinessเธอรักที่ฉันล่ำบึ้ก เธอรักที่ฉันเฮฮา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
To add zest to the drink, first I put in some vanilla extract... then, of course, some egg yolks, and then, I have a secret ingredient.โอ้ ไม่ เพื่อเพิ่มรสชาติในการดื่ม ขั้นแรกผมสกัดวนิลาลงไป ตามด้วยไข่แดง และสูตรลับของผม The House Bunny (2008)
I have this fantasy that she comes for dinner and I show her my new lemon zester.ฉันอยากจะให้เธอมาดินเนอร์ ฉันจะได้โชว์มีดปอกผิวมะนาวอันใหม่น่ะ Julie & Julia (2009)
Only instead of Zest, Jeff, one member of our study group has...เพียงแต่ไม่ใช่ Zest เจฟ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มติวของเรามีแนวโน้ม... Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Would you like coconut-coffee, chocolate-curry, or blueberry-lemon zest?คุณจะลอง รสกาแฟมะพร้าว,ชอกโลแลตเชอรี่, หรือบลูเบอรรี่เลมอน? And the Pretty Problem (2011)
Plavix, Zestril,พลาวิกซ์, เซทตริล Meet the New Boss (2012)
Which is why you're here... to prove that sprig of zest you feel is from saving Abigail, not from killing her dad.ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณมาที่นี่... เพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ความรู้สึกดี ที่คุณมี มันเป็นเพราะคุณได้ช่วยอบิเกล ไม่ใช่เพราะคุณฆ่าพ่อเธอ Amuse-Bouche (2013)
I didn't feel a sprig of zest when I shot Eldon Stammets.ผมไม่รู้สึกดี ตอนยิงเอลดอน สแตมเม็ตตส์ Amuse-Bouche (2013)
You alone stimulate these whom you so praise to me, a goddess.Du reizest sie einzig, die so mir Ew'gen du rühmst Die Walküre (1980)
The word "No" is one of the shortest in the language.Das Wort Nein ist eines der kürzesten in unserer Sprache. Das liegt beim Minister. Big Brother (1980)
Confess the most abominable action. The most horrible crime, that was ever committed.Bekenne die schwärzeste Schandtat, das abscheulichste Attentat, das je begangen worden ist. The Miser (1980)
an organization of decent... Law-abiding white folk... just like you.Eine Organisation anständiger ... gesetzestreuer weißer Menschen ... genau wie Ihr. The Blues Brothers (1980)
In one physical model of the universe the shortest distance between two points is a straight line in the opposite direction.Im plastischen Modell des Universums... ist die kürzeste Verbindung zweier Punkte eine Linie... in entgegengesetzter Richtung. Caddyshack (1980)
So, you went straight to the boat?Also schön. Sie sind auf dem kürzestem Weg zum Boot gegangen? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
I'm looking for a place where I can turn out the most product in the least amount of time.Ich suche nach einem Ort, an dem ich so viele Produkte wie möglich in der kürzesten Zeit herstellen kann. The Move (1981)
Shortest one gets Mama and Daddy's room.Wer den kürzesten zieht, kriegt das Zimmer von Mama und Daddy. The Revel (1981)
- It's the shortest one.- Es ist der kürzeste. The Revel (1981)
Yeah, here's to the shortest engagement on record.Ja, auf die kürzeste Verlobung aller Zeiten. The Whirlwind (1981)
If you gonna be a bear, be a grizzly!Das geht nur mit dem kürzesten Weg. Dann nimm ihn, Bruder. The Cannonball Run (1981)
After that, I'll have to speak with the military police. And I guarantee that you'll be left without... - all 270 or so prisoners.Danach übernimmt die Militärpolizei, und ich kann Ihnen versichern, dass wir Ihnen Ihre 270 Gefangenen in kürzester Zeit abnehmen werden. The Skin (1981)
She believes that her father has incestuous desires.Sie glaubt, ihr Vater empfand inzestuöses Verlangen. The Entity (1982)
We are an incestuous race.Wir sind eine inzestuöse Rasse. Cat People (1982)
Hamlet was tormented by his mother's incestuous relationship with his uncle.Hamlet quälte die inzestuöse Beziehung seiner Mutter mit dem Onkel. Grease 2 (1982)
"incestuous relationship"!"lnzestuöse Beziehung"! Grease 2 (1982)
"incestuous." You're a really smart guy, you know that?"lnzestuös." Du bist wirklich sehr klug, weiBt du das? Grease 2 (1982)
The shortest distance to York.Das ist der kürzeste Weg nach York. Ivanhoe (1982)
[Clears Throat] You say a man stood at the edge of your bed... and shot you with a gun at point-blank range, and he...Sie sagen, dass ein Mann an Ihrem Bett stand und auf Sie schoss, aus kürzester Entfernung und er... Steeling the Show (1983)
I'm 100% on the level.Ich bin gesetzestreu. Le battant (1983)
Incest?InzestL'Africain (1983)
We put a bit of salt in each of those holes and after a while, the clam will pop out... because it thought it was the low tide.Wenn man Salz in die Löcher streut, kommt die Muschel in kürzester Zeit von selbst herausgeschossen. Weil sie denkt, die Flut kommt. Premiers désirs (1983)
Or this'll be the shortest offensive of all time.Oder wir starten die kürzeste Offensive aller Zeiten. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
That was the shortest day I've run into.Das war der kürzeste Tag meines Lebens. The Right Stuff (1983)
- Old Hugo didn't mind a little incest.Inzest hätte Victor Hugo nicht gestört. Confidentially Yours (1983)
And now she wants to bring them out here... so's they can terrorize our decent, law-abiding citizens.Sie will sie herbringen, damit die unsere gesetzestreuen Bürger terrorisieren können! The Rotten Apples (1984)
And you must also consider the Foundation. After all, we are a law-abiding organization.Vergessen Sie nicht die Foundation-Richtlinie, die besagt, dass wir gesetzestreu sind! The Rotten Apples (1984)
While my father prayed earnestly to God to protect commerce I would offer up secretly the proudest prayer a boy could think of.Während mein Vater zu Gott betete, und um Schutz für sein Geschäft bat brachte ich insgeheim das stolzeste Opfer das ein Kind nur darbringen konnte. Amadeus (1984)
... andblackestopera.... undschwärzestenOper. Amadeus (1984)
The day that snake walked into this ballpark one of the darkest days of my life, Red.Der Tag, an dem diese Schlange in diesen Verein kam war einer der schwärzesten Tage meines Lebens, Red. The Natural (1984)
We're at that point in time of injustice, brutality, mutilations, as well as ecological and biological horrors.Ja, die Monstren aus unseren finstersten Ängsten und anzestralen Albträumen werden Realität. Wild beasts - Belve feroci (1984)
The two shortest together, the next two shortest together.Die kürzesten bilden ein Paar und so weiter. Clue (1985)
I suggest the two shortest search the cellar and so on, up.Die kürzesten durchsuchen den Keller und so weiter bis nach oben. Clue (1985)
She really knows a way to a man's heart.Oh, Billy, sie kennt den kürzesten Weg zum Herzen eines Mannes. The Protector (1985)
I'm just a law-abiding citizen.Ich bin nur ein gesetzestreuer Bürger. Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
The short way.Auf dem kürzesten Weg. Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
That is because it is the shortest route to your brain!Ja, das ist der kürzeste Weg zu deinem Gehirn. Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
With you and Scotty teaching him, I'll bet he'll be reading in no time.Ich wette, mit dir und Scotty als Lehrer wird er in kürzester Zeit lesen. A Special Love: Part 2 (1986)
The quickest way is through that pass.- Der kürzeste Weg führt über den Pass. To Be a Man (1986)
The darkest magic.Die schwärzeste Magie. Big Trouble in Little China (1986)
Walter, that's really a difficult problem, incest, but we'll try to help you.Inzest ist ein schwieriges Problem. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Naked, I'm like a bronze statue.Im Bett bin ich wie eine Bronzestatue! Ginger and Fred (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zestHer disappearance gave zest to the mystery.
zestWit gives zest to conversation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEST    Z EH1 S T
ZESTFUL    Z EH1 S T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zest    (n) (z e1 s t)
zestful    (j) (z e1 s t f @ l)
zestfully    (a) (z e1 s t f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutschande {f}; Inzest {m}incest [Add to Longdo]
Entfernung {f} | aus kürzester Entfernung | auf nahe Entfernungrange | at point-blank range | at close range [Add to Longdo]
Gefallen {m}zestfulness [Add to Longdo]
Inzesttabu {n}incest taboo [Add to Longdo]
Lebenshunger {m}; Lebensfreude {f}zest for life [Add to Longdo]
(in der) Luftlinie; kürzester Wegas the crow flies [Add to Longdo]
Lust {f}; Begeisterung {f}zest [Add to Longdo]
Lust {f}zestfulness [Add to Longdo]
Schwung {m}; Pfiff {m}zest [Add to Longdo]
Tatendrang {m}zest for action [Add to Longdo]
(äußere) Zitronenschale {f}; Orangenschale {f} [cook.]zest [Add to Longdo]
begeistertzesty [Add to Longdo]
blutschänderisch; inzestuös {adj}incestuous [Add to Longdo]
eifrigzestful [Add to Longdo]
gereizt; heftig {adj} | gereizter; heftiger | am gereizesten; am heftigstentesty | testier | testiest [Add to Longdo]
kürzester Weg | kürzeste Wegebeeline | beelines [Add to Longdo]
kürzestmöglich {adv}as short as possible [Add to Longdo]
kurz; klein {adj} | kürzer | am kürzestenshort | shorter | shortest [Add to Longdo]
kurz {adj} | kürzer | am kürzestenbrief | briefer | briefest [Add to Longdo]
kurz; stummelig {adj} | kürzer | am kürzestenstubby | stubbier | stubbiest [Add to Longdo]
reizvoll {adv}zestfully [Add to Longdo]
schwarz {adj} | schwärzer | am schwärzesten | schwarz wie die Nachtblack | blacker | blackest | black as coal [Add to Longdo]
stolz (auf); hochmütig {adj} | stolzer | am stolzestenproud (of) | prouder; more proud | proudest; most proud [Add to Longdo]
verwahrlost; schäbig; abgenutzt {adj} | verwahrloster; schäbiger; abgenutzter | am verwahrlosesten; am schäbisten; am abgenutzestenmangy | mangier | mangiest [Add to Longdo]
würzender Zusatzzests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もりもり[, morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto [Add to Longdo]
趣の有る;趣のある[おもむきのある, omomukinoaru] (exp) zestful; tasteful; elegant [Add to Longdo]
柚子胡椒;ゆず胡椒[ゆずこしょう;ゆずごしょう, yuzukoshou ; yuzugoshou] (n) condiment paste made from yuzu zest and chile peppers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted, #7,270 [Add to Longdo]
兴致勃勃[xìng zhì bó bó, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] (set phrase) to become inspired; to be full of zest, #19,344 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
銅像[どうぞう, douzou] Bronzestatue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zest \Zest\ (z[e^]st), n. [F. zeste, probably fr. L. schistos
   split, cleft, divided, Gr. ?, from ? to split, cleave. Cf.
   {Schism}.]
   [1913 Webster]
   1. A piece of orange or lemon peel, or the aromatic oil which
    may be squeezed from such peel, used to give flavor to
    liquor, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, something that gives or enhances a pleasant taste,
    or the taste itself; an appetizer; also, keen enjoyment;
    relish; gusto.
    [1913 Webster]
 
       Almighty Vanity! to thee they owe
       Their zest of pleasure, and their balm of woe.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
       Liberality of disposition and conduct gives the
       highest zest and relish to social intercourse.
                          --Gogan.
    [1913 Webster]
 
   3. The woody, thick skin inclosing the kernel of a walnut.
    [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zest \Zest\, v. t. [imp. & p. p. {Zested}; p. pr. & vb. n.
   {Zesting}.]
   1. To cut into thin slips, as the peel of an orange, lemon,
    etc.; to squeeze, as peel, over the surface of anything.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a relish or flavor to; to heighten the taste or
    relish of; as, to zest wine. --Gibber.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top