ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barmy

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barmy-, *barmy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barmy[ADJ] ติ๊งต๊อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เพี้ยนๆ, Syn. crazy
barmy[SL] บ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barmy(บาร์'มี) adj. เป็นฟอง,คล้ายเชื้อหมัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's barmy.เธอเป็นคนบ้า The Russia House (1990)
Anyway, Dad stepped in, told her she was being barmy and it took a few days, but she came around.ก็ยังดี พ่อช่วยรับหน้าไว้ บอกว่าแม่คิดมากไปเอง กล่อมอยู่สองสามวันกว่าแม่จะใจอ่อน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
And you're barmy.และคุณคือคนโง่ Prometheus (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barmy    (j) bˈaːmiː (b aa1 m ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barmy \Barm"y\ (b[aum]rm"[y^]), a.
   Full of barm or froth; in a ferment. "Barmy beer." --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barmy
   adj 1: marked by spirited enjoyment [syn: {zestful}, {yeasty},
       {zesty}, {barmy}]
   2: informal or slang terms for mentally irregular; "it used to
     drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy}, {bats},
     {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked}, {crackers}, {daft},
     {dotty}, {fruity}, {haywire}, {kooky}, {kookie}, {loco},
     {loony}, {loopy}, {nuts}, {nutty}, {round the bend}, {around
     the bend}, {wacky}, {whacky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top