ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

savory

S EY1 V ER0 IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savory-, *savory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savory[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savory[N] อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร, See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savory[N] พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
unsavory(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
unsavory(adj) ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารังเกียจ,ลามก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And as soon you've prepared a nutritious yet savory meal that I'm about to eat, you can listen to whatever you like.ถ้าลูกมาช่วยแม่ทำกับข้าวบ้าง อยากฟังอะไรก็ตามใจจ้ะ American Beauty (1999)
Dwarves and others of a less than savory nature.Dwarves and others of a less than savory nature. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Savory and sweet pies, as you'll see.หวานลิ้น เลิศรส คุณจะได้รับรู้ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
But in the tiniest of doses, a savory addition to any wine-based sauce.แต่หยดนิดเดียว ก็เพิ่มรสชาติให้ซอสใส่ไวน์ Frenzy (2009)
And the savory chicken.และไก่รสชาติดี And Lots of Security... (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกล้ม[v.] (klaēm) EN: eat a savory along with a drink   
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: food wrapped in leaves ; tidbits wrapped in leaves ; savory wrapped in leaves   
มีรสชาติ[adj.] (mī rotchāt) EN: savoury = savory (Am.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAVORY S EY1 V ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savory (n) sˈɛɪvəriː (s ei1 v @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香薄荷[xiāng bò he, ㄒㄧㄤ ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] savory (herb) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmackhaftsavory [Am.]; savoury [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セイボリー[, seibori-] (n) savory (herb) [Add to Longdo]
セボリー[, sebori-] (n) savory; savoury [Add to Longdo]
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P) [Add to Longdo]
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) savoury egg custard; savory egg custard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savory \Sa"vor*y\ (-[y^]), a. [From {Savor}.]
   Pleasing to the organs of taste or smell. [Written also
   {savoury}.]
   [1913 Webster]
 
      The chewing flocks
      Had ta'en their supper on the savory herb. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savory \Sa"vo*ry\ (s[=a]"v[-o]*r[y^]), n. [F. savor['e]e; cf.
   It. santoreggia, satureja, L. satureia,] (Bot.)
   An aromatic labiate plant ({Satureia hortensis}), much used
   in cooking; -- also called {summer savory}. [Written also
   {savoury}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savory
   adj 1: morally wholesome or acceptable; "a past that was
       scarcely savory" [syn: {savory}, {savoury}] [ant:
       {offensive}, {unsavory}, {unsavoury}]
   2: having an agreeably pungent taste [syn: {piquant}, {savory},
     {savoury}, {spicy}, {zesty}]
   3: pleasing to the sense of taste [syn: {mouth-watering},
     {savory}, {savoury}]
   n 1: any of several aromatic herbs or subshrubs of the genus
      Satureja having spikes of flowers attractive to bees
   2: dwarf aromatic shrub of Mediterranean regions [syn: {savory},
     {Micromeria juliana}]
   3: either of two aromatic herbs of the mint family [syn:
     {savory}, {savoury}]
   4: an aromatic or spicy dish served at the end of dinner or as
     an hors d'oeuvre [syn: {savory}, {savoury}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top