ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*segregate*

S EH1 G R AH0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: segregate, -segregate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
segregate(vt) แยกออกจากกลุ่ม, See also: แบ่งออก, แยกตัวออก, Syn. separate, set apart, isolate, seclude, divide
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, Syn. classify, discriminate, ghettoize, separate
segregate(vi) แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์), See also: แยกเซลล์
desegregate(vt) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. unite, bond, link, Ant. segregate, separate
desegregate(vi) ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. unite, bond, link, Ant. segregate, separate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desegregate(ดิเซก'ระเกท) vt., vi. ขจัดการแบ่งผิว., See also: desegregation n.
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน, แบ่งแยก (เชื้อชาติ, ผิว, กลุ่ม) vi. แยกออก, แบ่งออก, ถอนตัวออก, หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) , หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
segregated(เซก'ระเกทิด) adj. แยกตัวออก, แบ่งแยกผิว, แบ่งแยกเชื้อชาติ, เฉพาะกลุ่ม, สำหรับให้เฉพาะกลุ่มใช้., See also: segregatedly adv. segregatedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ, แยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
segregateแบ่งแยก, แยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Segregated, of course. The men in the barracks near the quarry. The women on the other side of the wire....แยกส่วนหญิงชายด้วย Schindler's List (1993)
We desegregated our schools.เราเลิกการแบ่งแยกโรงเรียน An Inconvenient Truth (2006)
Pillar downloads the entire conversation into a segregated server surrounded by firewalls like I've never seen.พิลล่า ดาวน์โหลดการสนทนาทั้งหมด ไปยังเซอร์เวอร์ที่แยกไว้อีกตัวหนึ่ง ด้วยระบบป้องกันที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
I will get you placed in segregated housing.ฉันจะแยกคุณไปอยู่ที่บ้านพักที่ไกลออกไป Heroes and Villains (2011)
You live in a world that segregates you into classes.คุณอาศัยอยู่ในโลกที่แบ่งแยกคุณในชั้นเรียน Red Dawn (2012)
They had segregated buses until, like, a year ago.แต่พวกเขาเคยแบ่งชนชั้นในการใช้รถบัสนะ (เหยีดสีผิว) จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว ที่พวกเขาล้มเลิกมัน Fright Night (2013)
That's still a segregated school, Maryนั่นยังคงเป็นโรงเรียนแยก แมรี่! Hidden Figures (2016)
Virginia is still a segregated state.เวอร์จิเนียยังคงเป็นรัฐแยก Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
segregateThe buses in Montgomery were segregated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำแนกแยกแยะ(v) sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
แตก(v) segregate, See also: divide, separate, Syn. แตกแยก, Example: หากคนในสังคมใดๆ ก็ตามแตกสามัคคีกัน สังคมนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้, Thai Definition: ทำให้แยกออกจากส่วนรวม
จำแนก(v) classify, See also: segregate, separate, divide, Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, Ant. รวม, ผนวก, Example: บรรณารักษ์จำแนกหนังสือที่ซื้อมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจัดเข้าชั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[jamnaēk yaēkyae] (v, exp) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift  FR: séparer ; trier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEGREGATE S EH1 G R AH0 G EY2 T
SEGREGATED S EH1 G R AH0 G EY2 T IH0 D
DESEGREGATE D IH0 S EH1 G R AH0 G EY2 T
DESEGREGATED D IH0 S EH1 G R IH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
segregate (v) sˈɛgrɪgɛɪt (s e1 g r i g ei t)
segregated (v) sˈɛgrɪgɛɪtɪd (s e1 g r i g ei t i d)
segregates (v) sˈɛgrɪgɛɪts (s e1 g r i g ei t s)
desegregate (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪt (d ii2 s e1 g r i g ei t)
desegregated (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪtɪd (d ii2 s e1 g r i g ei t i d)
desegregates (v) dˌiːsˈɛgrɪgɛɪts (d ii2 s e1 g r i g ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rassentrennung { f } | die Rassentrennung aufhebenracial segregation | to desegregate [Add to Longdo]
absondern | absondernd | sondert abto segregate | segregating | segregates [Add to Longdo]
neu trennen | neu trennend | trennt neu | trennte neuto resegregate | resegregating | resegregates | resegregated [Add to Longdo]
trennen; isolieren | trennend; isolierend | trennt | trennteto segregate | segregating | segregates | segregated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segregate \Seg"re*gate\, a. [L. segregatus, p. p. of segregare
   to separate; pref. se- aside + grex, gregis, a flock or herd.
   See {Gregarious}.]
   1. Separate; select.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Separated from others of the same kind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segregate \Seg"re*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Segregated}; p.
   pr. & vb. n. {Segregating}.]
   To separate from others; to set apart.
   [1913 Webster]
 
      They are still segregated, Christians from Christians,
      under odious designations.        --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Segregate \Seg"re*gate\, v. i. (Geol.)
   To separate from a mass, and collect together about centers
   or along lines of fracture, as in the process of
   crystallization or solidification.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 segregate
   n 1: someone who is or has been segregated
   v 1: separate by race or religion; practice a policy of racial
      segregation; "This neighborhood is segregated"; "We don't
      segregate in this county" [ant: {desegregate}, {integrate},
      {mix}]
   2: divide from the main body or mass and collect; "Many towns
     segregated into new counties"; "Experiments show clearly that
     genes segregate"
   3: separate or isolate (one thing) from another and place in a
     group apart from others; "the sun segregates the carbon";
     "large mining claims are segregated into smaller claims"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top