ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*profane*

P R OW0 F EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: profane, -profane-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profane(adj) ที่ไม่นับถือพระเจ้า
profane(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา, Syn. secular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย, ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ทางฆราวาส, ไม่ศักดิ์สิทธิ์, ทางโลก, ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น, ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated, Ant. exalt

English-Thai: Nontri Dictionary
profane(adj) หยาบคาย, ดูหมิ่น
profane(vt) ทำลายความบริสุทธิ์, ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
profaneness(n) ความหยาบคาย, การดูหมิ่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've used thy name in profane fantasies.ในนามแห่งพระผู้เป็นเจ้า The Lawnmower Man (1992)
And she made a profane scene in the garden earlier.แล้วเธอยังมาโชว์เรือนร่าง ในสวน เมื่อสักพักที่ผ่านมาอีก Love So Divine (2004)
It's sacrilegious. It's profane.มันเป็นการลบหลู่ และดูหมิ่น The Haunting of Molly Hartley (2008)
His profane blood pumping through your veins.เลือดเปื้อนบาปนั่น สูบฉีดอยู่ในตัวเจ้า It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
To a true music fan, the fact that Richard Cole was playing the ultimate guitar would be sacrilegious, profane, even.สำหรับแฟนเพลงตัวจริงแล้ว เรื่องที่ริชาร์ด โคลไปเล่นกีต้าร์สุดขลังตัวนั้นน่ะ ถือว่าเป็นการลบหลู่มากเลยนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You must forgive our Baron, his tongue is not always so profane.ข้าต้องขออภัยแทนบารอนท่านนี้ เขามักพูดไม่ทันคิด Ironclad (2011)
There'll be items required for the profane ritual.เจ้าจะต้องมีอุปกรณ์ เพื่อประกอบพิธี Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Yes. The profane ritual.เอาสิ บอกพิธีมาได้เลย Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Men, destroy this profane temple!ทหาร ทำลายวิหารนอกรีตนี่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
The man who profaned his blade with the blood of the King he had sworn to defend!ชายผู้ดูหมิ่นคมดาบของตนเอง ด้วยเลือดของกษัตริย์ที่เขาสาบานจะปกป้องนี่น่ะเหรอ The Pointy End (2011)
I profaned at you. I'm so sorry.ผมหยาบคายกับคุณ ขอประทานโทษครับ All In (2012)
Issus has been profaned.เทพี Issus ถูกลบหลู่ John Carter (2012)
You have profaned our Faith.เจ้าดูหมิ่นศรัทธาของเรา High Sparrow (2015)
Know then that the great hall of Baskervilles... was once held by Sir Hugo of that name... a wild, profane, and godless man.Das Herrenhaus der Baskervilles gehörte einem Sir Hugo desselben Namens. Ein wilder, profaner und gottloser Mann. The Hound of the Baskervilles (1959)
Mundane matters like murder.- Profanen Dingen wie Mord. The Mirror Crack'd (1980)
Lord of silence, supreme god of desolation, who mankind reviles yet aches to embrace, strengthen my purpose to save the world from a second ordeal of Jesus Christ and his grubby, mundane creed.Herr des Schweigens, höchster Gott der Trostlosigkeit, den die Menschheit schmäht und den sie dennoch zu umarmen sich sehnt, stärke mich in meinem Ziel, die Welt davor zu bewahren, Jesus Christus und seinen schmutzigen, profanen Glauben ein zweites Mal zu erleiden. The Final Conflict (1981)
You take your tea with?So was Profanes nehmen wir nicht in den Mund. Buddy Goes West (1981)
To bad our celebration will be of more mundane stripe than I intended. - I think you should go.Schade, dass unsere Feier profaner ausfallen wird als geplant. Sophie's Choice (1982)
[ With Irish accent ] Pay no attention to B.A... his mundane metaphors are only exceeded by his awful attitude... which you will learn to know and love.Ignoriert B.A. einfach, Jungs, seine profanen Metaphern werden nur von seinen schlechten Manieren übertroffen, die ihr kennen und lieben lernen werdet. Water, Water Everywhere (1983)
We are free from the mundane world's mattersWir sind frei von profanen weltlichen Angelegenheiten. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
This week's issue of Welton Honor, there appeared a profane and unauthorized article.In der Schulzeitung dieser Woche erschien ein profaner, nicht autorisierter Artikel. Dead Poets Society (1989)
I hear the pitter-patter of pious paws.Fromme Pfoten vor profaner Pforte. Gimme That Old Time Religion (1990)
A deep, saintly herat a magnificent and pure soul?- Ja, Roxane. Ein erhabener Geist ... - Ein großes Herz, fern dem Profanen, eine wundervolle, reine Seele ... Cyrano de Bergerac (1990)
Oh, come on, Commander, you know I put the education of our youth ahead of my own pathetic needs for love and understanding.- Ich bitte Sie, Commander. Die Ausbildung unserer Jugend ist wichtiger, als profane Gier nach Liebe und Verständnis. Dream Weaver (1995)
She also employed a series of profane Klingon insults.Sie benutzte eine Reihe profaner klingonischer Beleidigungen. Concerning Flight (1997)
Her presence made the mundane seem magnificent.Durch sie wurde selbst das Profane zu etwas ganz Besonderem. Somehow, Satan Got Behind Me (1998)
Rappers with profane lyrics about raping women these CDs are in your store.Rapper, deren profane Texte von Vergewaltigung sprechen... solche CDs findet man in Ihrem Laden. Sex, Lies and Politics (1999)
You will find this profane music, whereveryou find marijuana.Wo es diese profane Musik gibt, gibt es auch Marihuana. Reefer Madness: The Movie Musical (2005)
Historically, bill was always fine with the creative use of profanity.Historisch gesehen, war Bill immer einverstanden mit der kreativen Verwendung des Profanen. The Raw & the Cooked (2008)
After enough time in a bacta tank, one longs for the mundane comfort of star charts.Nach einer halben Ewigkeit in einem Bacta-Tank, sehnt man sich nach der profanen Welt der Sternkarten zurück. Legacy of Terror (2009)
"every association in the manner which has been adopted by this 'son of promise."' Did they not admire the opening? It was perfect.- "Niemand hätte diesen Stoff profaner und vulgärer ausdrücken können als dieser 'hoffnungsvolle' Gossenpoet." Bright Star (2009)
- Sounds great. Of course, we'll need you to explain some of the mundane stuff, Bob, the nuts and bolts.Klingt gut, aber du musst noch einige ganz profane Dinge erklären. Extraordinary Measures (2010)
Officer, which law prevents this radiant stranger from finding the magical in the mundane?Officer, welches Gesetz verbietet dieser strahlend schönen Fremden, die Prosa im Profanen zu entdecken? Arthur (2011)
That's enough. Hotshot firebrands like my husband, you gotta understand it's hard for them to get excited about what happens down the block.Solchen kampferprobten Feuerlöschern wie meinem Mann, das müssen Sie verstehen, fällt es schwer, sich dafür zu begeistern, dass nebenan so Profanes passiert. Carnage (2011)
Too intellectual to indulge in mundane things like love.Zu intellektuell, um mich profanen Dingen wie Liebe hinzugeben. Türkisch für Anfänger (2012)
No, I didn't, actually.Nein, Sex ist doch was Profanes. Safety Not Guaranteed (2012)
Oh, it's just filled with profanity, marijuana smoking, and simulated sexual acts.Es ist gefüllt mit profaner Sprache, ... Marihuana und simulierten Sexualakten. Collaborators (2013)
The kind of love that makes the mundane a marvel that bewilders with its magnificence until fate's cruel hand intervened and in the blink of an eye, Katrina was lost to me.Die Art von Liebe, die das Profane zum Wunder werden lässt... die durch ihre Pracht verblüfft... bis das Schicksal mit grausamer Hand dazwischen ging... und Katrina von einem Augenblick zum nächsten für mich verloren war. The Lesser Key of Solomon (2013)
The profane, the marquis of snakes!Der Profane. Der Marquis der Schlangen. The Conjuring 2 (2016)
And it's gonna shatter into a million pieces when the mundane realities of day-to-day life intrude on your maiden-in-a-tower, prince-down-below fairy-tale bullshit.Die in 1000 Stücke zerspringt, wenn der profane Alltag in eure Schönheit-im-Turm, Prinz-unterm-Fenster-Idylle einbricht. Friends in Low Places (2016)
Son of the morning, ashes on the earth, profane thing banished from grace.Sohn des Morgens, Asche auf der Erde, profanes Ding, aus der Gnade gefallen, dir ist vergeben. Chapter Five: Through My Most Grievous Fault (2016)
Son of the morning, profane thing, ashes on the earth, you are redeemed.Sohn des Morgens. Profanes Dinge, Asche auf Erden, du bist erlöst. Chapter Ten: Three Rooms (2016)
Why... bother yourself with mundane administrative tasks?Warum solltet Ihr Euch mit profanen Verwaltungsaufgaben belasten? Enemy of the Senate (2016)
Musically and dramatically, we have here a picture of the struggle between the profane and the sacred.Musikalisch ist es ein Abbild des Kampfes zwischen Profanem und Heiligem. Fantasia (1940)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFANE P R OW0 F EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profane (v) prˈəfˈɛɪn (p r @1 f ei1 n)
profaned (v) prˈəfˈɛɪnd (p r @1 f ei1 n d)
profanes (v) prˈəfˈɛɪnz (p r @1 f ei1 n z)
profanely (a) prˈəfˈɛɪnliː (p r @1 f ei1 n l ii)
profaneness (n) prˈəfˈɛɪn-nəs (p r @1 f ei1 n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, ] profane; secular; worldly #12,750 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weltlichkeit { f }profaneness [Add to Longdo]
entweihen | entweihend | entweiht | entweiht | entweihteto profane | profaning | profaned | profanes | profaned [Add to Longdo]
gottlos; gotteslästerlichprofane [Add to Longdo]
profanprofane; profanatory [Add to Longdo]
weltlichprofane [Add to Longdo]
weltlich { adv }profanely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒す[おかす, okasu] (v5s, vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profane \Pro*fane"\, v. t. [imp. & p. p. {Profaned}; p. pr. &
   vb. n. {Profaning}.] [L. profanare: cf. F. profaner. See
   {Profane}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To violate, as anything sacred; to treat with abuse,
    irreverence, obloquy, or contempt; to desecrate; to
    pollute; as, to profane the name of God; to profane the
    Scriptures, or the ordinance of God.
    [1913 Webster]
 
       The priests in the temple profane the sabbath.
                          --Matt. xii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to a wrong or unworthy use; to make a base
    employment of; to debase; to abuse; to defile.
    [1913 Webster]
 
       So idly to profane the precious time. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profane \Pro*fane"\, a. [F., fr. L. profanus, properly, before
   the temple, i. e., without the temple, unholy; pro before +
   fanum temple. See 1st {Fane}.]
   [1913 Webster]
   1. Not sacred or holy; not possessing peculiar sanctity;
    unconsecrated; hence, relating to matters other than
    sacred; secular; -- opposed to sacred, religious, or
    inspired; as, a profane place. "Profane authors." --I.
    Disraeli.
    [1913 Webster]
 
       The profane wreath was suspended before the shrine.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   2. Unclean; impure; polluted; unholy.
    [1913 Webster]
 
       Nothing is profane that serveth to holy things.
                          --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. Treating sacred things with contempt, disrespect,
    irreverence, or undue familiarity; irreverent; impious.
    Hence, specifically; Irreverent in language; taking the
    name of God in vain; given to swearing; blasphemous; as, a
    profane person, word, oath, or tongue. --1 Tim. i. 9.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Secular; temporal; worldly; unsanctified; unhallowed;
     unholy; irreligious; irreverent; ungodly; wicked;
     godless; impious. See {Impious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profane
   adj 1: characterized by profanity or cursing; "foul-mouthed and
       blasphemous"; "blue language"; "profane words" [syn:
       {blasphemous}, {blue}, {profane}]
   2: not concerned with or devoted to religion; "sacred and
     profane music"; "secular drama"; "secular architecture",
     "children being brought up in an entirely profane
     environment" [syn: {profane}, {secular}] [ant: {sacred}]
   3: not holy because unconsecrated or impure or defiled [syn:
     {profane}, {unconsecrated}, {unsanctified}]
   4: grossly irreverent toward what is held to be sacred;
     "blasphemous rites of a witches' Sabbath"; "profane
     utterances against the Church"; "it is sacrilegious to enter
     with shoes on" [syn: {blasphemous}, {profane},
     {sacrilegious}]
   v 1: corrupt morally or by intemperance or sensuality; "debauch
      the young people with wine and women"; "Socrates was
      accused of corrupting young men"; "Do school counselors
      subvert young children?"; "corrupt the morals" [syn:
      {corrupt}, {pervert}, {subvert}, {demoralize},
      {demoralise}, {debauch}, {debase}, {profane}, {vitiate},
      {deprave}, {misdirect}]
   2: violate the sacred character of a place or language;
     "desecrate a cemetery"; "violate the sanctity of the church";
     "profane the name of God" [syn: {desecrate}, {profane},
     {outrage}, {violate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top