ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-profane-

P R OW0 F EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: profane, *profane*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profane(adj) ที่ไม่นับถือพระเจ้า
profane(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา, Syn. secular

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've used thy name in profane fantasies.ในนามแห่งพระผู้เป็นเจ้า The Lawnmower Man (1992)
And she made a profane scene in the garden earlier.แล้วเธอยังมาโชว์เรือนร่าง ในสวน เมื่อสักพักที่ผ่านมาอีก Love So Divine (2004)
His profane blood pumping through your veins.เลือดเปื้อนบาปนั่น สูบฉีดอยู่ในตัวเจ้า It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
There'll be items required for the profane ritual.เจ้าจะต้องมีอุปกรณ์ เพื่อประกอบพิธี Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Yes. The profane ritual.เอาสิ บอกพิธีมาได้เลย Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Men, destroy this profane temple!ทหาร ทำลายวิหารนอกรีตนี่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFANE P R OW0 F EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profane (v) prˈəfˈɛɪn (p r @1 f ei1 n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profane \Pro*fane"\, v. t. [imp. & p. p. {Profaned}; p. pr. &
   vb. n. {Profaning}.] [L. profanare: cf. F. profaner. See
   {Profane}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To violate, as anything sacred; to treat with abuse,
    irreverence, obloquy, or contempt; to desecrate; to
    pollute; as, to profane the name of God; to profane the
    Scriptures, or the ordinance of God.
    [1913 Webster]
 
       The priests in the temple profane the sabbath.
                          --Matt. xii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to a wrong or unworthy use; to make a base
    employment of; to debase; to abuse; to defile.
    [1913 Webster]
 
       So idly to profane the precious time. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profane \Pro*fane"\, a. [F., fr. L. profanus, properly, before
   the temple, i. e., without the temple, unholy; pro before +
   fanum temple. See 1st {Fane}.]
   [1913 Webster]
   1. Not sacred or holy; not possessing peculiar sanctity;
    unconsecrated; hence, relating to matters other than
    sacred; secular; -- opposed to sacred, religious, or
    inspired; as, a profane place. "Profane authors." --I.
    Disraeli.
    [1913 Webster]
 
       The profane wreath was suspended before the shrine.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   2. Unclean; impure; polluted; unholy.
    [1913 Webster]
 
       Nothing is profane that serveth to holy things.
                          --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   3. Treating sacred things with contempt, disrespect,
    irreverence, or undue familiarity; irreverent; impious.
    Hence, specifically; Irreverent in language; taking the
    name of God in vain; given to swearing; blasphemous; as, a
    profane person, word, oath, or tongue. --1 Tim. i. 9.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Secular; temporal; worldly; unsanctified; unhallowed;
     unholy; irreligious; irreverent; ungodly; wicked;
     godless; impious. See {Impious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profane
   adj 1: characterized by profanity or cursing; "foul-mouthed and
       blasphemous"; "blue language"; "profane words" [syn:
       {blasphemous}, {blue}, {profane}]
   2: not concerned with or devoted to religion; "sacred and
     profane music"; "secular drama"; "secular architecture",
     "children being brought up in an entirely profane
     environment" [syn: {profane}, {secular}] [ant: {sacred}]
   3: not holy because unconsecrated or impure or defiled [syn:
     {profane}, {unconsecrated}, {unsanctified}]
   4: grossly irreverent toward what is held to be sacred;
     "blasphemous rites of a witches' Sabbath"; "profane
     utterances against the Church"; "it is sacrilegious to enter
     with shoes on" [syn: {blasphemous}, {profane},
     {sacrilegious}]
   v 1: corrupt morally or by intemperance or sensuality; "debauch
      the young people with wine and women"; "Socrates was
      accused of corrupting young men"; "Do school counselors
      subvert young children?"; "corrupt the morals" [syn:
      {corrupt}, {pervert}, {subvert}, {demoralize},
      {demoralise}, {debauch}, {debase}, {profane}, {vitiate},
      {deprave}, {misdirect}]
   2: violate the sacred character of a place or language;
     "desecrate a cemetery"; "violate the sanctity of the church";
     "profane the name of God" [syn: {desecrate}, {profane},
     {outrage}, {violate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top