ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*incapable*

IH2 N K EY1 P AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incapable, -incapable-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incapable(adj) ซึ่งไม่สามารถพอ, Syn. unapt, unsuited, Ant. apt, capable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent, Ant. capable

English-Thai: Nontri Dictionary
incapable(adj) ไม่สามารถ,ไม่อาจทำได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incapableA baby is incapable of taking care of itself.
incapableHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
incapableHe is incapable of telling a lie.
incapableOstriches are incapable of flight.
incapableShe is incapable of deceit.
incapableShe is incapable of doing anything alone.
incapableThe building is incapable of repair.
incapableThe child was incapable of understanding his father's death.
incapableThe plan is incapable of alteration.
incapableWith her extravagant tastes, she was incapable of making ends meet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้ความสามารถ(v) be incompetent, See also: be incapable, be incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: คนไทยด่าว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ
ไร้ความสามารถ(adj) incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
มือไม่ถึง(v) be incapable, See also: be not skilled enough, be inadequate, be unqulified, Example: คุณยังมือไม่ถึงที่จะทำงานระดับนี้, Thai Definition: มีความสามารถไม่พอ
ไร้สมรรถภาพ(adj) disabled, See also: incapable, incompetent, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทหารจำนวน 43% ถูกปลดจากกองทัพ เนื่องจากไร้สมรรถภาพ
อ่อนปวกเปียก(adj) weak, See also: incapable, Syn. ปวกเปียก, อ่อนเปียก, Example: ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกแสดงถึงสภาพโภชนาการไม่ดี, Thai Definition: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
อ่อนเปียก(adj) weak, See also: incapable, Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Thai Definition: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
คนเสมือนไร้ความสามารถ(n) quasi-incapable, See also: incompetent person, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ, Notes: (กฎหมาย)
ไม่ทัน(adv) unable to catch, See also: incapable of catching, Ant. ทัน, Example: วีดีทัศน์เรื่องนี้ฉายเร็วมากจนพวกเราดูไม่ทัน, Thai Definition: ไม่มีความสามารถที่จะตามเรื่องได้ทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เป็น[mai pen] (v, exp) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สามารถ[mai samāt] (adj) EN: unable ; not capable  FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.)
ไม่สามารถทำได้[mai samāt tham dāi] (v, exp) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สมควร[mai somkhūan] (adj) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt  FR: inapte ; incapable
ไม่ทัน[mai than] (x) EN: unable to catch ; incapable of catching
ไม่ไหว[mai wai] (adj) EN: unable ; cannot  FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)
มือไม่ถึง[meūmaitheung] (v) EN: be incapable
อ่อนเปียก[ønpīek] (adj) EN: weak ; incapable
อ่อนปวกเปียก[ønpuakpīek] (adj) EN: weak ; incapable  FR: flasque ; mollasse
ไร้ประสิทธิภาพ[rai prasitthiphāp] (adj) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability  FR: incompétent ; incapable

CMU English Pronouncing Dictionary
INCAPABLE IH2 N K EY1 P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapable (j) ˈɪnkˈɛɪpəbl (i1 n k ei1 p @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无法[wú fǎ, ㄨˊ ㄈㄚˇ, / ] unable; incapable, #550 [Add to Longdo]
不干[bù gàn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˋ, ] unwilling to do sth; incapable of sth; to quit, #11,132 [Add to Longdo]
无能[wú néng, ㄨˊ ㄋㄥˊ, / ] inability; incapable; powerless, #12,676 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untüchtigkeit {f}incapableness [Add to Longdo]
handlungsunfähig {adj}unable to act; incapable of acting [Add to Longdo]
unfähig {adj}incapable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation [Add to Longdo]
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incapable \In*ca"pa*ble\, n.
   One who is morally or mentally weak or inefficient; an
   imbecile; a simpleton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incapable \In*ca"pa*ble\, a. [Pref. in- not + capable: cf. F.
   incapable, L. incapabilis incomprehensible.]
   [1913 Webster]
   1. Lacking in ability or qualification for the purpose or end
    in view; not large enough to contain or hold; deficient in
    physical strength, mental or moral power, etc.; not
    capable; as, incapable of holding a certain quantity of
    liquid; incapable of endurance, of comprehension, of
    perseverance, of reform, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Not capable of being brought to do or perform, because
    morally strong or well disposed; -- used with reference to
    some evil; as, incapable of wrong, dishonesty, or
    falsehood.
    [1913 Webster]
 
   3. Not in a state to receive; not receptive; not susceptible;
    not able to admit; as, incapable of pain, or pleasure;
    incapable of stain or injury.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Unqualified or disqualified, in a legal sense; as, a
    man under thirty-five years of age is incapable of holding
    the office of president of the United States; a person
    convicted on impeachment is thereby made incapable of
    holding an office of profit or honor under the government.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) As a term of disgrace, sometimes annexed to a
    sentence when an officer has been cashiered and rendered
    incapable of serving his country.
    [1913 Webster]
 
   Note: Incapable is often used elliptically.
      [1913 Webster]
 
         Is not your father grown incapable of reasonable
         affairs?              --Shak.
 
   Syn: Incompetent; unfit; unable; insufficient; inadequate;
     deficient; disqualified. See {Incompetent}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incapable
   adj 1: (followed by `of') lacking capacity or ability;
       "incapable of carrying a tune"; "he is incapable of
       understanding the matter"; "incapable of doing the work"
       [ant: {capable}]
   2: not being susceptible to or admitting of something (usually
     followed by `of'); "incapable of solution"
   3: (followed by `of') not having the temperament or inclination
     for; "simply incapable of lying" [ant: {capable}]
   4: not meeting requirements; "unequal to the demands put upon
     him" [syn: {incapable}, {incompetent}, {unequal to(p)}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 incapable /ɛ̃kapabl/ 
  incabable

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top