ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*drub*

D R AH1 B   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: drub, -drub-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drub[VT] กระทืบเท้า, Syn. annihilate
drub[N] การตี, See also: การฟาด, การหวด
drub[VT] ตี, See also: ฟาด, หวด, ซัด, Syn. beat, batter, buffet
drub[VT] เอาชนะ, See also: ทำให้พ่ายแพ้, ชนะขาดลอย, Syn. defeat, beat, whip overwhelm, Ant. lose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drub(ดรับ) {drubbed,drubbign,drubs} vt. ตี,หวด,ชนะเด็ดขาด,กระทืบเท้า. n. การตี,การหวด, See also: drubber n.

English-Thai: Nontri Dictionary
drub(vt) เฆี่ยน,ตี,หวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What of my victory over Hasdrubal?What of my victory over Hasdrubal? Whore (2010)
Most people just sit around waiting to be drubbed.คนส่วนมากแค่นั่งเฉยๆ รอคอยให้ชนะ Polly Wants a Crack at Her (2010)
And then there are those who do the drubbing.และแล้วก็เป็นคนพวกโน้น ที่เอาชนะไป Polly Wants a Crack at Her (2010)
-Over here.- Da druben. North by Northwest (1959)
Let them rest, and when Asdrubal Marbale back from Carthage, fight back.Sie haben Ruhe verdient. Bald ist Hasdrubal aus Karthago zurück. Dann marschieren wir. Hannibal (1959)
E Asdrubal?Er wartet auf dich. Und Hasdrubal? Hannibal (1959)
4000 people?Hasdrubal landete nicht mit einem starken Heer, sondern mit 4.000 Mann 4.000 Mann? Hannibal (1959)
A Roman has thrown his head ... beyond the fenceHasdrubal ist tot. Die Römer schlugen ihm den Kopf ab. Hannibal (1959)
K. POLOVIKOVA as Drubetskaya E. MARTSEVICH as DrubetskoyDrubezkaja - K. POLOWIKOWA Drubezkoj - E. MARZEWITSCH War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
TYAPKINA as Akhrosimova K. POLOVIKOVA as Drubetskaya- E. TJAPKINA Drubezkaja - K. POLOWIKOWA War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
E. MARTSEVICH as Drubetskoy A. STEPANOVA as SchererDrubezkoj - E. MARZEWITSCH Cherer - A. STEPANOWA War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Drubetskoy has made a proposal.Drubezkoj will heiraten. War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
E. MARTSEVICH as Drubetskoy A. STEPANOVA as SchererDrubezkoj - E.MARZEWITSCH Cherer - A.STEPANOWA War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Julie Drubetskaya told me they had.Frau Drubezkaja hat's mir gesagt. War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
What are you doing there?Was tust du da druben? Pagliacci (1968)
What about them two chicks over there to slow you down, huh?Konnten dich die Madchen dort druben bremsen? Vanishing Point (1971)
I'll bet you can't even see my truck neither, and that's... just over there.Du siehst wohl nicht mal meinen Wagen. Dabei ist der gleich da druben. Vanishing Point (1971)
Speaking of a horse... . Got me a little green, broke filly over there.Da fallt mir ein, ich habe da druben ein kleines, wildes Fohlen. The Cowboys (1972)
All right, cover them over here.Kreist sie da druben ein ! The Cowboys (1972)
Hold it on up there in the canyon till they all get across.Wartet im Caòon, bis alle druben sind. The Cowboys (1972)
Now, boy, you get over there and sit down.Setz dich da druben hin. The Cowboys (1972)
Years from now, when they talk about this, and they will... ... remembertotellthemthat it was my idea.Wenn sie Jahre spater druber reden, und das werden sie, dann denk dran zu sagen, dass es meine Idee war. The Towering Inferno (1974)
So please, we'II use the scenic elevators over there.Daher nehmen wir die Panorama-Aufzuge dort druben. The Towering Inferno (1974)
And now you're going west, where things are better.Aber ihr geht ja nun nach druben, wo es besser ist. The Tin Drum (1979)
The foreign debt climbed to 51 billion gold rubles.Die Staatsschuld wuchs auf 51 Milliarden Goldrubel auf. Rasputin (1981)
And over there's a helmet!Und dort druben ist ein Helm! Clash of the Titans (1981)
The sound came from over by that statue of Hera.Das kam von der Statue der Hera dort druben. Clash of the Titans (1981)
That woman over there is her mother, Queen Cassiopeia.Die Frau dort druben ist ihre Mutter, Königin Kassiopeia. Clash of the Titans (1981)
-Over there!- Dort druben! Clash of the Titans (1981)
The Collar of Aldruber.Das Halsband von Aldruber. Masters of the Universe (1987)
If you could get me out, over there, maybe we could talk.Wenn ich mal draussen bin, konnten wir druber reden. Beetlejuice (1988)
Cook's on the other side.Und die Kochin ist druben geblieben. Saturnin (1994)
over here!Hier druben! The Perfect Storm (2000)
We're over here!Wir sind hier druben! The Perfect Storm (2000)
Allow me to introduce Milos Drubnick, our international vice president.Milos Drubnick, unser internationaler Vizepräsident. Crocodile Dundee in Los Angeles (2001)
I'll just go to that screen which is over there.Dann geh ich mal zu der Trennwand, die dort druben steht. Austin Powers in Goldmember (2002)
They had another baby.Asdrubale The Best of Youth (2003)
No, they were over there.Nein, sie waren dort druben. Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)
It's right over here.Es ist dort druben. Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)
I'm over here.Hier druben bin ich. Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)
-Hey, over here.- Hey, hier druben. Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)
His work means a lot to him, but, he never talks about it.Seine Arbeit ist ihm wichtig. Doch er spricht nie druber. Alex Rider: Operation Stormbreaker (2006)
It's over here.Hier druben. Alex Rider: Operation Stormbreaker (2006)
Um... alright.Gut, wir reden in der ersten Pause druber, okay? 2:37 (2006)
Which one is he? He's over there.-Er steht dort drUben. Elizabeth: The Golden Age (2007)
Riley Drubb speaking.Riley Drubb hier. Netherbeast Incorporated (2007)
Well, reasonable is right in my price range.Vielen Dank, Mister ...? Drubber. Nennen Sie mich Mac. Angels Fall (2007)
Thanks.Mr. Drubber! Angels Fall (2007)
-There he is.-Da druben. Little Girl (2009)
-No idea, he must be over there.-Der muss druben sein. Little Girl (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drubWe administered a drubbing to the enemy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูกบ้อม[v. exp.] (thūk bǿm) EN: get lambasted ; get a drubbing   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUB    D R AH1 B
DRUBBED    D R AH1 B D
DRUBBING    D R AH1 B IH0 NG
SWARTZENDRUBER    S W AO1 R T S AH0 N D R UW0 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drub    (v) drˈʌb (d r uh1 b)
drubs    (v) drˈʌbz (d r uh1 b z)
drubbed    (v) drˈʌbd (d r uh1 b d)
drubbing    (v) drˈʌbɪŋ (d r uh1 b i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挨揍[ái zòu, ㄞˊ ㄗㄡˋ, ] to be beaten; to take a drubbing; buffeted; knocked about, #58,529 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tracht Prügel | eine Tracht Prügel verabreichen | eine Tracht Prügel verabreichenflogging; pounding; hiding; drubbing; whipping | to get the stick | to give the stick [Add to Longdo]
verprügeltdrubs [Add to Longdo]
verprügelnddrubbing [Add to Longdo]
verprügeltedrubbed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大破[たいは, taiha] (n,vs) serious damage; drubbing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drub \Drub\ (dr[u^]b), v. t. [imp. & p. p. {Drubbed}; p. pr. &
   vb. n. {Drubbing}.] [Cf. Prov. E. drab to beat, Icel. & Sw.
   drabba to hit, beat, Dan. dr[ae]be to slay, and perh. OE.
   drepen to strike, kill, AS. drepan to strike, G. & D. freffen
   to hit, touch, Icel. drepa to strike, kill.]
   To beat with a stick; to thrash; to cudgel.
   [1913 Webster]
 
      Soundly Drubbed with a good honest cudgel.
                          --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drub \Drub\, n.
   A blow with a cudgel; a thump. --Addison.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top