ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*clarification*

K L EH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clarification, -clarification-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clarification(n) การทำให้กระจ่าง, See also: ทำให้ใสขึ้น, Syn. refinement
clarification(์n) การทำให้ชัดเจน, Syn. explication

English-Thai: Nontri Dictionary
clarification(n) การทำให้กระจ่าง, การอธิบาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarificationการทำให้ใส, การทำใส, Example: กระบวนการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเข้มข้นของสารแขวนลอยในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Clarificationการทำให้ใส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง The Last King of Scotland (2006)
- I was just hoping you might be able... to give us a little clarification.งั้นเหรอ? ก็แค่หวังว่าคุณคง... จะให้คำอธิบายกับเราได้ The Last King of Scotland (2006)
Oh, fuck your clarifications, Stone!อธิบายห่าเหวอะไรล่ะ? ! The Last King of Scotland (2006)
Do you think Obote's people are sittin' around waitin' for clarifications?แล้วคิดว่าไอ้พวกโอโบเทมันได้นิ่งเฉยอยู่ไหมล่ะ? The Last King of Scotland (2006)
I'm gonna need some clarifications.คุณจะต้องอธิบายสิ่งจำเป็นให้กับฉัน Transporter 3 (2008)
Just for, uh, clarification's sake, the sixth card is part of the to-do list, right, gentlemen?ก็เพื่อ, เอ่อ, ให้ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ การ์ดใบที่หกเป็นส่วนหนึ่งของบช.รายชื่อ ถูกมั๊ย ? Quiet Riot (2008)
Can I get a little clarification, here?เขาเป็นคนมีการส่งเสริมให้เยาวชน exec และคุณจะแทนที่เขา Hop (2011)
I just need some clarificationฉันต้องการจะทำความเข้าใจ The Badass Seed (2011)
clarifications, really... that might help us in our ongoing fight against Al Qaeda.ในรายละเอียด, ซึ่งจะเป็นการ... ขยายผลต่อไป ตอนนี้พวกเรากำลังต่อสุ้กับผู้ก่อการร้าย อัล ไกด้า Pilot (2011)
Okay, so, clarification:โอเค ช่วยทำให้ชัดเจนที A Hot Piece of A (2012)
I just need some clarification.ผมแค่ต้องการความชัดเจน The Second Act (2012)
You want some clarification?ลูกต้องการความชัดเจนเหรอ? The Second Act (2012)
Thank you for the clarification.ขอบคุณที่ช่วยอธิบายให้กระจ่าง Pilot (2013)
Also, on page 5, there are some terms which need clarification.มีอีก ในหน้า5 มีเงื่อนไขบางอย่างที่ต้องการความกระจ่าง Fifty Shades of Grey (2015)
We called in for clarification, and the report came back that it was a dog.เราโทรไปขอความชัดเจน มีรายงานกลับมา ว่ามันคือหมา Snowden (2016)
We will write to Maester Wolkan at Winterfell for clarification.เราจะเขียนจดหมายถึง แมสเตอร์โวลแกน ที่วินเทอร์เฟลเพื่อความกระจ่าง Eastwatch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clarificationThe first point that requires clarification is that the design was purely experimental.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำชี้แจง(n) explanation, See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary, Syn. คำอธิบาย, Example: อาจารย์ต้องการคำชี้แจงจากนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประท้วง, Count Unit: คำ
การแถลง(n) stating, See also: announcement, declaration, proclamation, annunciation, noticing, clarification, publicatio, Syn. การบอก, การเล่า, การประกาศ, การเปิดเผย, การอธิบาย, การชี้แจง, Example: ีการแถลงอย่างเป็นทางการถึงผลการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ, Thai Definition: การบอก เล่า หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ เช่น การแถลงข่าว, การกล่าวอธิบาย เช่น จะแถลงให้ทราบ
การนิยาม(n) definition, See also: explanation, clarification, Syn. การให้ความหมาย, การกำหนดความหมาย, Example: โปรแกรมส่วนนี้ คือโปรแกรมส่วนที่ช่วยผู้ชำนาญการในการนิยามฐานความรู้ขึ้นมารวม ตลอดทั้งช่วยในการปรับปรุงฐานความรู้นั้นให้ถูกต้อง, Thai Definition: การกำหนดหรือการจำกัดความหมายที่แน่นอน
การชี้แจง(n) explanation, See also: exposition, elucidation, clarification, Syn. การบอกกล่าว, การอธิบาย, Example: ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงกฎการเลือกตั้งใหม่, Thai Definition: การพูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแถลง[kān thalaēng] (n) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication  FR: déclaration [ f ]
การทำให้ชัดเจน[kān thamhai chatjēn] (n, exp) EN: clarification  FR: clarification [ f ] (fig.)
คำชี้แจง[khamchījaēng] (n, exp) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary  FR: explication [ f ] ; raison [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLARIFICATION K L EH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
CLARIFICATIONS K L EH2 R IH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clarification (n) klˌærɪfɪkˈɛɪʃən (k l a2 r i f i k ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, ] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh? #35,286 [Add to Longdo]
厘清[lí qīng, ㄌㄧˊ ㄑㄧㄥ,   /  ] to clarify (the facts); clarification #46,110 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwasserreinigung { f }sewage purification; sewage clarification [Add to Longdo]
Klärung { f }; Klarstellung { f }; Abklärung { f }; Aufklärung { f }clarification [Add to Longdo]
Klarheit { f } | Klarheit schaffenclarification | to provide clarification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) #9,447 [Add to Longdo]
明確化[めいかくか, meikakuka] (n) { comp } definition; clarification [Add to Longdo]
明徴[めいちょう, meichou] (n, vs) clarification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
明確化[めいかくか, meikakuka] definition, clarification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clarification \Clar`i*fi*ca"tion\, n. [Cf. F. clarification, L.
   clarificatio glorification.]
   1. The act or process of making clear or transparent, by
    freeing visible impurities; as, the clarification of wine.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of freeing from obscurities.
    [1913 Webster]
 
       The clarification of men's ideas.   --Whewell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clarification
   n 1: an interpretation that removes obstacles to understanding;
      "the professor's clarification helped her to understand the
      textbook" [syn: {clarification}, {elucidation},
      {illumination}]
   2: the act of removing solid particles from a liquid [syn:
     {clearing}, {clarification}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top