Search result for

การเปิดเผย

(50 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเปิดเผย-, *การเปิดเผย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disclosureการเปิดเผยความจริง ดู duty of disclosure [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
full disclosureการเปิดเผยอย่างสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disclosure of informationการเปิดเผยข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disclosureการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หนึ่ง ๆ สู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นการทำให้ปรากฏอย่างตั้งใจ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Disclosureการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฯลฯ [ตลาดทุน]
Disclosure in accountingการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี [TU Subject Heading]
Disclosure of informationการเปิดเผยข้อมูล [TU Subject Heading]
Self-disclosureการเปิดเผยตนเอง [TU Subject Heading]
Disclosureการเปิดเผยข้อมูล [การบัญชี]
Disclosureการเปิดเผย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[A number of senior members of the government resigned] [following revelations about the activities at Sonia Bern's brothel]สมาชิกอาวุโสของรัฐบาล จำนวนนึงได้ลาออก เมื่อมีการเปิดเผยถึงการไปเที่ยว ที่โรงโสเภณีของโซเนีย เบิร์น The Bank Job (2008)
The exposure's going to be wonderful, but it doesn't stop there.การเปิดเผยครั้งนี้จะต้องเยี่ยมแน่ๆ แต่มันจะไม่หยุดแค่นั้น The House Bunny (2008)
I know.ที่เกิดจากการเปิดเผยเรื่องสะเทือนอารมณ์ ที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน ผมรู้ Frost/Nixon (2008)
The Jon Goldman expose?การเปิดเผยโจน โกลด์แมน Confessions of a Shopaholic (2009)
Fundiswa Mhlanga is currently awaiting trial for exposing MNU's illegal genetic research program.Fundiswa Mhlanga ยังคงรอการทดลอง สำหรับการเปิดเผยโครงการวิจัย ทางพันธุกรรมของ MNU ที่ผิดกฎหมาย District 9 (2009)
The tattoo reveals the nature of the man and illuminates the four noble professions in The Book of Five Rings:มันเป็นการสัก ที่เป็นการเปิดเผยตัวตนของลูก ...และทำให้เราได้รู้ถึง 4 อาชีพสูงศักดิ์ ในตำราป้องกันตัว Ninja Assassin (2009)
Well, it's from a very obscure, very arcane version Of revelations.มันมาจากบทการเปิดเผยของพระเจ้าในเวอร์ชันที่ไม่ค่อยชัดเจนและลึกลับมากๆ Death Takes a Holiday (2009)
So, doctor, what's this "revelation"งั้นคุณหมอค่ะ การเปิดเผยนั้นคืออะไรคะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
$1 million in exploratory research.1 ล้านสำหรับการเปิดเผยการวิจัย S.O.B. (2009)
The great revelation is the biggest mistake we ever made.การเปิดเผยครั้งใหญ่เป็นความผิดพลาดที่สุด Never Let Me Go (2009)
Well whatever happens, I'll protect you.ดังนั้น ด้วยอารมณ์ของการเปิดเผยทุกเรื่องเต็มที่ มีบางอย่างที่ปู่ต้องรู้ บางอย่างที่ อาจจะเล็ดลอดออกมา The Goodbye Gossip Girl (2009)
January '02. classified hearing with the subcommittee On defense and homeland security.มกราคม2002 ความลับทางราชการเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ Amplification (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disclosure[N] การเปิดเผย, See also: การเปิดโปง, Syn. revelation
discovery[N] การค้นพบ, See also: การเปิดเผย, Syn. exposure, disclosure
giveaway[N] การเปิดเผย, See also: การเปิดโปง, สิ่งที่ช่วยทำให้รู้ความจริง
overexposure[N] การเปิดเผยมากเกินไป
revelation[N] การเปิดเผย, See also: สิ่งที่เปิดเผย, Syn. disclosure, exposure
revelation[N] การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: การแสดงให้เห็นความจริง, Syn. light of truth
unbosoming[ADJ] การเปิดเผย, Syn. confession

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
disclose(ดิส'โคลส) vt. เปิดเผย n. การเปิดเผย., See also: discloser n. ดูdisclose
disclosure(ดิสโคล'เชอะ) n. การเปิดเผย,สิ่งที่ถูกเปิดเผย, Syn. declaration
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
divulgencen. การเปิดเผย,การประกาศ, Syn. divulging
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow,hand out
opening(โอ'พะนิง) n. การเปิด,การเปิดเผย,ที่โล่ง,กลางแจ้ง,รูเปิด,ช่อง,การเริ่ม,ตอนแรก,การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์,ตำแหน่งงานที่ว่าง,โอกาส,การเปิดเกม, Syn. hole,gap,start
publicness(พับ'ลิคนิส) n. สาธารณสภาพ,การเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ภาวะชุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
candor(n) การเปิดเผย,น้ำใสใจจริง
declaration(n) คำประกาศ,การประกาศ,การเปิดเผย,การแจ้ง,แถลงการณ์
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ
display(n) การเปิดเผย,การอวด,นิทรรศการ,การแสดง
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์
revelation(n) การแสดงให้เห็น,การเปิดเผย,การเผย
shrift(n) การยอมรับ,การสารภาพบาป,การเปิดเผยความลับ,การล้างบาป
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
come out of the closetการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็นรักร่วมเพศ, การเปิดเผยความลับหรือเรื่องที่มีคนรู้เพียงไม่กี่คน ให้สาธารณขนได้รับรู้
See also: S. out, come out, A. disclose, let on, divulge, expose, give away, let out, reveal,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top