ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clearing

K L IH1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearing-, *clearing*, clear
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearing(n) ที่โล่ง, See also: พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้น, Syn. open space, opening, glade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง, การทำความสะอาด, ที่โล่ง, การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร, การหักบัญชี, ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน, หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
clearing(n) ที่โล่ง, ที่แจ้ง, การหักบัญชี, การชำระล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clearing house; clearinghouseสำนักงานหักบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearinghouse; clearing houseสำนักงานหักบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearing - clearanceการเปิดของท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Clearing accountsบัญชีระหว่างโอน [การบัญชี]
Clearing agreementความตกลงในการหักบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Clearing agreementข้อตกลงในการหักบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Clearing and settlementการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, Example: กระบวนการที่บริษัทสมาชิกผู้ซื้อชำระราคาหลักทรัพย์และรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งต้องกระทำในวันทำการที่ 3 ภายหลังวันตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวกระทำกันโดยใช้ยอดสุทธิซื้อและยอดสุทธิขายของแต่ละบริษัทสมาชิก [ตลาดทุน]
Clearing Houseหน่วยทะเบียนกลาง [การแพทย์]
Clearing of securitiesการหักบัญชีหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Clearing, Completeหายสนิท [การแพทย์]
Clearinghouseหน่วยงานกลาง, Example: <b>หน่วยงานกลาง (Clearinghouse)</b> หมายถึง <b>(1)</b> องค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเก็บรวบรวม จัดระบบ จัดเก็บ และเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ เช่น ผลงานวิจัย รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่สิ้นสุดแล้ว โครงการที่กำลังดำเนินอยู่ และจัดทำเอกสารสรุปกิจการเหล่านี้ <b>(2)</b> หน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านอ้างอิงเกี่ยวกับแหล่งต่าง ๆ ที่มีผลงานตามข้อ <b>(1)</b> และ <b>(3)</b> หน่วยงานที่รวบรวมและแจกจ่ายผลงานตามข้อ <b>(1)</b> ให้กับผู้ที่สนใจหรือต้องการเอกสารเหล่านั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clearinghouses (Banking)สำนักหักบัญชี (การธนาคาร) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's just clearing her throat. She hasn't even started to sing yet.เธอเป็นเพียงแค่การล้างลำคอของเธอ เธอยังไม่ได้เริ่มต้นแม้จะร้องเพลงยัง Dante's Peak (1997)
The art of crystal gazing is in the clearing of the inner Eye.เธอจะเห็นมันได้ชัด.. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
There's a clearing up ahead. Totenkopf can't be far.ทางข้างหน้ามันเป็นที่โล่งแล้ว โทเทนค๊อฟท์คงอยู่ไม่ไกลจากนี้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
( clearing throat )(กระแอม) Pilot (2004)
Clearing the way for an overwhelming invasion of the islands.เพื่อเปิดทางไปสู่การโจมตีทั้งหมู่เกาะ The Great Raid (2005)
[ Rachel clearing throat ](เสียงเรเชลกระแอม) Imagine Me & You (2005)
Civilians clearing through, hold fire.เอาพลเรือนออกไปก่อน หยุดยิง Hollow Man II (2006)
And I'm sorry, really, but we need to keep clearing that board out there.แต่เรามีงานต้องเคลียร์อยู่อีกเยอะ An Inconvenient Lie (2007)
If you're not on the task force, You're clearing cases for the day.ถ้าไม่ได้อยู่ในทีมก็ ทำงานในคดีของวันนี้ซะ Resistance Is Futile (2007)
Just clearing my throat.แค่กระแอมเฉยๆ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Your blood is clearing the viral load.เลือดของคุณกำลังกำจัดไวรัสออกไป Chapter Two 'Lizards' (2007)
Those in favor of clearing the accuse of all charges.หากเห็นว่าพ้นผิดทุกข้อกล่าวหา Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clearingIf you have any reasons for not clearing this payment, please let us know.
clearingI slipped and hurt myself while I was clearing the road of snow this morning.
clearingIt is clearing up.
clearingIt's clearing up. I needn't brought the umbrella.
clearingIt seems to be clearing up.
clearingThank you for clearing up the misunderstanding.
clearingThe weather clearing he went out for a walk.
clearingThe weather does not look like clearing up today.
clearingThey were clearing the snow from the sidewalk with a shovel.
clearingWe would like to ask your help in clearing up our financial problems with your company.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนักหักบัญชี[samnak hak banchī] (n, exp) EN: clearing house
ที่แจ้ง[thī jaēng] (n) EN: clearing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLEARING K L IH1 R IH0 NG
CLEARINGHOUSE K L IH1 R IH0 NG HH AW2 S
CLEARINGHOUSES K L IY1 R IH0 NG HH AW2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearing (v) klˈɪəʳrɪŋ (k l i@1 r i ng)
clearings (n) klˈɪəʳrɪŋz (k l i@1 r i ng z)
clearing-house (n) klˈɪəʳrɪŋ-haus (k l i@1 r i ng - h au s)
clearing-houses (n) klˈɪəʳrɪŋ-hauzɪz (k l i@1 r i ng - h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwicklung { f } (eines Geschäfts)clearing and settlement [Add to Longdo]
Aufklärung { f } (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime [Add to Longdo]
Dokumentationsstelle { f }clearing house [Add to Longdo]
Entrümpelung { f }clearing out [Add to Longdo]
Rodung { f } | Rodungen { pl }clearing | clearings [Add to Longdo]
Schlusszeichen { n }clearing signal [Add to Longdo]
Verrechnungsstelle { f }; Abrechnungsstelle { f }clearing house [Add to Longdo]
Verrechnungsverkehr { m }clearing system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交換[こうかん, koukan] (n, vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) #2,286 [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] (n, vs) elimination; erasure; dying out; clearing; purge; melting away #8,696 [Add to Longdo]
ラッセル[rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P) #9,017 [Add to Longdo]
払い[はらい, harai] (n) (1) payment; bill; account; (2) sweeping; clearing away; (3) sweeping stroke (e.g. when writing kanji); (P) #11,552 [Add to Longdo]
造成[ぞうせい, zousei] (n, vs) creation; clearing; reclamation; (P) #11,848 [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n, vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) #14,222 [Add to Longdo]
オープンスペース[o-punsupe-su] (n) open space; clearing [Add to Longdo]
クリアリングハウス[kuriaringuhausu] (n) { comp } clearing house [Add to Longdo]
ラッセル車[ラッセルしゃ, rasseru sha] (n) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle [Add to Longdo]
河清[かせい, kasei] (n) clearing of the river water [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top