Search result for

publicatio

(67 entries)
(0.0435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -publicatio-, *publicatio*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
publication[N] สิ่งตีพิมพ์
publication[N] ธุรกิจการพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
publication(พับละเค'เชิน) n. การประกาศ,การแถลง,การโฆษณา,การพิมพ์โฆษณา,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์, Syn. printing,publicity

English-Thai: Nontri Dictionary
publication(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพิมพ์หนังสือจำหน่าย,สิ่งพิมพ์
republication(n) การพิมพ์ใหม่,การตีพิมพ์อีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
publication๑. การประกาศโฆษณา๒. สิ่งพิมพ์เผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publication of bannsการประกาศชื่อผู้จะสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publicationสิ่งพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publication and distributionการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ [TU Subject Heading]
Publication Dateวันที่ตีพิมพ์โฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Publication dateปีที่พิมพ์
ในหนังสือที่พิมพ์แล้ว โดยทั่วไปปีที่พิมพ์จะอยู่ที่ด้านหลังหน้าปกใน เมื่อปีพิมพ์ของหนังสือที่ตีพิมพ์ครั้งแรกแตกต่างจากปีที่พิมพ์ของฉบับปัจจุบัน ให้แสดงปีที่พิมพ์ปีแรกและปีพิมพ์ต่อมา ๆ ไว้ตามลำดับ ในหนังสือเก่า ๆ ปีที่พิมพ์อาจแสดงไว้ในวงเล็บ ในวารสาร จะระบุวันที่และเดือนหรือมีเพียงเดือนหรือระยะเวลาของฉบับที่ตีพิมพ์ออกมา (เช่น Spring, Summer, Fall, Winter) โดยทั่วไปจะพิมพ์ไว้บนหน้าปก สำหรับภาพยนตร์ ใช้วันที่วางจำหน่าย ส่วนเว็บเพจโดยทั่วไปจะเป็นวันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด ในการทำบัตรรายการหรือการทำบรรณานุกรม ต้องระบุปีที่พิมพ์ไว้ในส่วนพิมพลักษณ์ (Imprint) ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ ได้แก่ ชื่อสำนักพิมพ์ เมืองที่ตั้งสำนักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publication Numberหมายเลขที่ตีพิมพ์โฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Publication of proceedingรายงานการประชุม [TU Subject Heading]
Publicationsเอกสารต่าง ๆ รวมถึงเอกสารสิทธิบัตรที่ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่จัดพิมพ์เตรียมไว้ให้แก่สาธารณะเข้าไปดู [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The weekly publications are at the library, sir.ไม่มีที่ห้องสมุด Heartbreak Library (2008)
This is a publication for collectors.เป็นฉบับพิเศษต้องสะสมน่ะ Dragonball: Evolution (2009)
Just publication for magazines.เอาไปลงหนังสือ The American (2010)
Well, they could monitor scientific publications and see if anyone posts such a cogent restatement in the next couple of months.ดี คุณคอยจับตามองวารสารวิทยาศาสตร์ และหาดูว่าใครตีพิมพ์การทดลองของผมใน สองถึงสามเดือนข้างหน้า The Bozeman Reaction (2010)
OTHER ASTRONOMERS WOULD END UP BEATING HER TO PUBLICATION.วิระรูบิน รู้ ถ้าเธอได้ศึกษาสิ่ง ที่เซ็กซี่เหมือนหลุมดำ Beyond the Darkness (2010)
And there is the responsibility of the daily, weekly, and monthly publications.เธอต้องทำอย่างนี้ทุกวัน ทุกสัปดาห์และทุกเดือน Prosecutor Princess (2010)
This is the cover page of the book and also the main point of the publication.นี่คือปกหนังสือ แล้วก็จุดประสงค์หลักของการตีพิมพ์ค่ะ Episode #1.12 (2010)
If you're not familiar with that publication, there's a free copy in your goody bag.ถ้ายังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนั้น เอ้านี่ เอาไปกันคนละเล่ม ใส่ถุงของที่ระลึกไว้ The Toast Derivation (2011)
Sorry. I don't control every publication in New York.ขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถควบคุม ทุกสื่อของนิวยอร์คได้ All the Pretty Sources (2011)
A senior who took the diplomat exam as well. He came on Publication Day too.และนักการทูตอาวุโส ถูกสอบสวนในวันเดียวกัน City Hunter (2011)
Suffice it to say that I apologize in advance if any of your meetings today are negatively affected by the publication of my intimate musings.แม่คะ คือหนูขอโทษล่วงหน้าเลยแล้วกัน ถ้างานของแม่จะส่งผลกระทบ จากเรื่องของหนู The Return of the Ring (2012)
"since the publication of my first book,"ตั้งแต่หนังสือเล่มแรกของผมตีพิมพ์ Infamy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
publicatioHe was in charge of preparing a magazine for publication.
publicatioI put an advertisement for the new publications in the newspaper.
publicatioPublication of his month's issue will be delayed one week.
publicatioPublication of the article was timed to coincide with the professor's birthday.
publicatioPublication of the book was timed to coincide with the author's birthday.
publicatioThe publication of the exam results over without incident, for the time being attention is naturally going to focus on the summer break, right?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งพิมพ์เผยแพร่[N] publication, Example: ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะเป็นแหล่งบริการข่าวสารข้อมูลในหมู่บ้าน โดยการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่เหมาะสมให้กับชาวชนบท, Thai definition: สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลต่อสาธารณะชน
การแถลงข่าว[N] publication, See also: giving information, news publishing, announcement, Syn. การแจ้งข่าว, การแพร่ข่าว, การลงข่าว, การรายงานข่าว, การออกข่าว, Example: คู่รักดาราเปิดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่โรงแรมดุสิต, Thai definition: การให้ข่าวเป็นทางการ
กองบรรณาธิการ[N] publication department, See also: editorial department, Example: เมื่อเร็วๆ นี้ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดประชุมกรรมการกองบรรณาธิการ, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
การจัดพิมพ์[n.] (kān jatphim) FR: publication [f]
การออกหนังสือ[n. exp.] (kān øk nangseū) FR: publication d'un livre [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēngkhāo) EN: publication ; giving information ; news publishing ; announcement ; press conference   
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāthikān) EN: publication department ; editorial department   
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical   FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารรายเดือน[n. exp.] (nittayasān rāideūoen) EN: monthly journal   FR: mensuel [m] ; publication mensuelle [f]
สิ่งพิมพ์เผยแพร่[n. exp.] (singphim phoēiphraē) EN: publication   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUBLICATION    P AH2 B L IH0 K EY1 SH AH0 N
PUBLICATIONS    P AH2 B L IH0 K EY1 SH AH0 N Z
PUBLICATION'S    P AH2 B L IH0 K EY1 SH AH0 N Z
PUBLICATIONS'    P AH2 B L IH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
publication    (n) (p uh2 b l i k ei1 sh @ n)
publications    (n) (p uh2 b l i k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックナンバー[, bakkunanba-] (n) back issue (of a publication); back-number [Add to Longdo]
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei [Add to Longdo]
奥書;奥書き(io)[おくがき, okugaki] (n) postscript (to a book); verification; publication (in a book) [Add to Longdo]
奥付;奥附;奥付け(io)[おくづけ, okuduke] (n) colophon; publication data; production notes; printer's mark; publisher's emblem [Add to Longdo]
仮名文[かなぶみ, kanabumi] (n) publication in kana alone [Add to Longdo]
[かん, kan] (suf) publication; edition (e.g. morning, evening, special); published in (year); publication frequency (e.g. daily, monthly) [Add to Longdo]
刊行[かんこう, kankou] (n,vs) publication; issue; (P) [Add to Longdo]
刊行会[かんこうかい, kankoukai] (n) publication society [Add to Longdo]
刊行物[かんこうぶつ, kankoubutsu] (n) publication; periodical [Add to Longdo]
官庁出版物[かんちょうしゅっぱんぶつ, kanchoushuppanbutsu] (n) official publication; public documents [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刊物[kān wù, ㄎㄢ ˋ, ] publication, #11,033 [Add to Longdo]
出版物[chū bǎn wù, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ˋ, ] publications, #17,261 [Add to Longdo]
成书[chéng shū, ㄔㄥˊ ㄕㄨ, / ] publication; a book's first appearance, #35,394 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
出版物[しゅっぱんぶつ, shuppanbutsu] publication [Add to Longdo]
単行出版物[たんこうしゅっぱんぶつ, tankoushuppanbutsu] monographic publication [Add to Longdo]
逐次刊行物[ちくじかんこうぶつ, chikujikankoubutsu] serial publication [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top