ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

轰隆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -轰隆-, *轰隆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轰隆[hōng lōng, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥ, / ] onomat. rumbling; rolling, #35,243 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Speaking of wich, what about this "Bang, bang, I'm going to kill you"?[CN] - 说到这个,那部"轰隆 我要毙了你"的戏又怎么说? Bang Bang You're Dead (2002)
- it can't turn around and do a play called Bang bang you die.[CN] - 那就绝不可能在学校里上演啥"轰隆 你死吧"的戏的 Bang Bang You're Dead (2002)
I mean, if the politicians don't kick him out soon enough, then, boom![CN] 我意思是,如果政客不是很快解雇他 那么,轰隆 The Professional (1981)
That is the sound of inevitability.[CN] 这是命运的轰隆 The Matrix (1999)
Hi. Whas all the noise about?[CN] 嗨 是什么轰隆隆声? Napoleon and Samantha (1972)
Boom![CN] 轰隆 The Professional (1981)
Mrs. Meyers my daughter tells me she's in a play called "Bang bang you're dead".[CN] Meyers女士 我女儿和我说她要演出 一部叫"轰隆 你挂了"的戏. Bang Bang You're Dead (2002)
Bang bang,bang bang you're dead, and I don't think calling him the "mad bomber" is that helpful.[CN] 轰隆... 轰隆 你挂了... , 我倒不觉得叫他"投弹疯子"有何意义 如果多了解下Trevor的话... Bang Bang You're Dead (2002)
Next thing I know, kabloowie.[CN] 我只好跳船拼命游泳 然后就听到轰隆一声 Deep Rising (1998)
- Bang bang you're dead.[CN] - 是"轰隆 你就挂了" Bang Bang You're Dead (2002)
Then all the noise and Mark ran out like he was scared or something.[CN] 然后一片轰隆隆声 马克跑出去就像受惊了 Napoleon and Samantha (1972)
Give over, you old fool.[CN] 轰隆开走了! 别说了 老傻瓜 Chicken Run (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top