ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜕-, *蜕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蜕, tuì, ㄊㄨㄟˋ] to molt
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  兑 (duì ㄉㄨㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] An insect 虫 changing 兑 its skin; 兑 also provides the pronunciation,  Rank: 3,624

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell, #26,643 [Add to Longdo]
[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell, #65,388 [Add to Longdo]
[chán tuì, ㄔㄢˊ ㄊㄨㄟˋ, / ] cicada slough; fig. to free oneself; to extricate oneself from, #81,985 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To receive new strength[CN] 去它们的旧皮 Augustine of Hippo (1972)
If you can't realize yourself in full, do it halfway.[CN] 那就变一半吧 A Summer's Tale (1996)
But maybe he needs something more complex to complete a life cycle, a host in which to live.[CN] 也许他需要更复杂的生物来完成变 一个寄生体 Prince of Darkness (1987)
Mrs. Jacobi after her changing.[CN] 变后的雅各比太太 Manhunter (1986)
HOWEVER, THESE DEGENERATES BROKE INTO MY HOME[CN] 然而, 这些化变质分子闯进我的家 Earth Girls Are Easy (1988)
And all transformation, all movement, happens... because life turns into death.[CN] 当生命逝去时 就能获得 Kissed (1996)
An Ohm shell![CN] 哈 王虫的 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
When you die, your life flashes... and you disintegrate, radiating energy.[CN] 人死后会变发光 散发出能量 Kissed (1996)
Portrait of a woman in transit.[CN] 变中的女性 Twilight Zone: The Movie (1983)
Our craving for transformation.[CN] 对变的渴望 Kissed (1996)
Theatre critic turned censor.[CN] 一个戏剧评论家变成审查员 Escape from the 'Liberty' Cinema (1990)
An Ohm! That must have been its shell.[CN] 王虫 一定是那个壳的主人 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top