ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙虾

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙虾-, *龙虾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙虾[lóng xiā, ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] lobster, #19,374 [Add to Longdo]
龙虾[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] crayfish; langoustine; chicken lobster [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe we should get a lobster casserole.[CN] 或许我们应该点 一盘龙虾 Suzanne's Career (1963)
I'll probably get married one of these days, but when I do, it's gonna be to someone who thinks of life not just as a new dress and a lobster dinner or latest scandal.[CN] 没准过几天我就会结婚 如果我结婚 绝不能找一个 只知道买新衣服 吃龙虾大餐 Rear Window (1954)
Let's get out of this lobster trap. We need salt air.[CN] 让我们离开这龙虾陷阱 我们需要吹吹海风 Dead Reckoning (1947)
If it's a choice between eggs and a lobster...[CN] 如果鸡蛋和龙虾两者选一... Girl with a Suitcase (1961)
- Crawfish soup for me. - Very well, monsieur.[CN] 我要小龙虾汤很好 先生 Ninotchka (1939)
- It's an aphrodisiac.[CN] - 龙虾是春药哦 Girl with a Suitcase (1961)
- You like lobster, right?[CN] - 你喜欢龙虾吧? Girl with a Suitcase (1961)
Especially on nights when I've eaten lobster.[CN] 尤其是我晚上龙虾吃太多的时候 The Punch Bowl (1944)
Salmon from the Loire, sole from the Channel lobsters from Corsica oysters from Dieppe, sardines from Lorient.[CN] 卢瓦尔三文鱼 海峡比目鱼... 科西嘉龙虾... 迪耶普牡蛎 洛里昂沙丁鱼 Irma la Douce (1963)
lobsters à la Newburg with a special white wine sauce...[CN] 龙虾 加特殊白酒调味汁 Lifeboat (1944)
May i suggest, perhaps, madame begue's renowned crawfish bisque?[CN] 我提个建议,也许, Begue夫人著名的小龙虾浓汤? Saratoga Trunk (1945)
Chinese peas, fried rice and lobster Cantonese.[CN] 中国豌豆, 炒米饭和广东龙虾 The Blue Gardenia (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top