ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*气*

   
127 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -气-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[气, qì, ㄑㄧˋ] air, gas; steam, vapor; anger
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 breathing air,  Rank: 217
[汽, qì, ㄑㄧˋ] gasoline; steam, vapor
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  气 (qì ㄑㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Liquid 氵 gas 气; 气 also provides the pronunciation,  Rank: 1,200
[氧, yǎng, ㄧㄤˇ] oxygen
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 1,863
[氛, fēn, ㄈㄣ] air; atmosphere
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] air,  Rank: 2,009
[氢, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 2,637
[氯, lǜ, ㄌㄩˋ] chlorine
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  录 (lù ㄌㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,013
[氨, ān, ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,028
[氮, dàn, ㄉㄢˋ] nitrogen
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  炎 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,482
[氖, nǎi, ㄋㄞˇ] neon
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  乃 (nǎi ㄋㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,602
[氟, fú, ㄈㄨˊ] fluorine
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,701
[氦, hài, ㄏㄞˋ] helium
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  亥 (hài ㄏㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,972
[氲, yūn, ㄩㄣ] prosperity; the breath of life; the spirit of harmony
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  昷 (wēn ㄨㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] air,  Rank: 4,298
[氰, qíng, ㄑㄧㄥˊ] cyanogen; ethane dinitrile
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 4,463
[氤, yīn, ㄧㄣ] fog, mist
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  因 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 4,841
[氩, yà, ㄧㄚˋ] argon
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  亚 (yà ㄧㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 4,914
[忾, kài, ㄎㄞˋ] anger, wrath, hatred, enmity
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  气 (qì ㄑㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A heart 忄 full of anger 气; 气 also provides the pronunciation,  Rank: 5,024
[氚, chuān, ㄔㄨㄢ] tritium
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  川 (chuān ㄔㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 5,050
[饩, xì, ㄒㄧˋ] sacrficial victim; gift; grain
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  气 (qì ㄑㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 5,163
[氪, kè, ㄎㄜˋ] krypton
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  克 (kè ㄎㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 5,279
[氘, dāo, ㄉㄠ] deuterium
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 5,280
[氡, dōng, ㄉㄨㄥ] radon
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  冬 (dōng ㄉㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 5,497
[氙, xiān, ㄒㄧㄢ] xenon
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  山 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 6,030
[氕, piē, ㄆㄧㄝ] protium
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 7,374
[氜, yáng, ㄧㄤˊ] helium
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] The gas 气 that comprises the sun 日
[氣, qì, ㄑㄧˋ] air, gas; steam, vapor; anger
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  米 (mǐ ㄇㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 breathing air 米
[氫, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  巠 (jīng ㄐㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] gas
[氳, yūn, ㄩㄣ] prosperity; the breath of life; the spirit of harmony
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  囚 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] air

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄧˋ, ] air; anger; gas, #740 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧˋ, / ] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged, #740 [Add to Longdo]
[tiān qì, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] weather, #1,339 [Add to Longdo]
[kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] air; atmosphere, #2,208 [Add to Longdo]
[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, / ] atmosphere; mood, #2,974 [Add to Longdo]
[qì wēn, ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] air temperature, #3,201 [Add to Longdo]
[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation, #3,411 [Add to Longdo]
[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament, #3,530 [Add to Longdo]
[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor, #4,000 [Add to Longdo]
[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] climate; atmosphere; situation, #4,376 [Add to Longdo]
[yùn qi, ㄩㄣˋ ㄑㄧ˙, / ] luck (good or bad), #4,598 [Add to Longdo]
[pí qì, ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] temperament; disposition; temper, #4,679 [Add to Longdo]
[qì xī, ㄑㄧˋ ㄒㄧ, / ] breath, #4,697 [Add to Longdo]
[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] meteorology; atmosphere, #4,778 [Add to Longdo]
[kǒu qì, ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] (friendly or unfriendly) tone (of comments), #4,846 [Add to Longdo]
一口[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] one breath; in one breath, #4,912 [Add to Longdo]
天然[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] natural gas, #5,004 [Add to Longdo]
[bà qì, ㄅㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] agressiveness; hegemony; domineering, #5,363 [Add to Longdo]
[dà qì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] atmosphere, #5,627 [Add to Longdo]
[lì qi, ㄌㄧˋ ㄑㄧ˙, / ] strength, #6,444 [Add to Longdo]
[qì tǐ, ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] gas (i.e. gaseous substance), #6,446 [Add to Longdo]
[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] tone; manner of speaking; mood, #6,470 [Add to Longdo]
[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful, #6,806 [Add to Longdo]
[kè qi, ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] polite, #8,924 [Add to Longdo]
[qì fèn, ㄑㄧˋ ㄈㄣˋ, / ] indignant; furious, #9,303 [Add to Longdo]
[diàn qì, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] electric, #9,534 [Add to Longdo]
[qì wèi, ㄑㄧˋ ㄨㄟˋ, / ] odor; scent, #9,588 [Add to Longdo]
[méi qì, ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ, / ] coal gas; gas, #9,619 [Add to Longdo]
象台[qì xiàng tái, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, / ] meteorological office; weather forecasting office, #10,414 [Add to Longdo]
[qì guǎn, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] windpipe; trachea; respiratory tract; air duct, #11,179 [Add to Longdo]
[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] morale (eg staff morale), #11,501 [Add to Longdo]
[shǒu qì, ㄕㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] luck at gambling, #11,585 [Add to Longdo]
[qì sǐ, ㄑㄧˋ ㄙˇ, / ] to be very angry, #11,727 [Add to Longdo]
[fēng qì, ㄈㄥ ㄑㄧˋ, / ] general mood; atmosphere; common practice, #11,742 [Add to Longdo]
[nuǎn qì, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] heater, #11,763 [Add to Longdo]
[míng qì, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] repute, #11,812 [Add to Longdo]
[jǐng qì, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] prosperity; (economic) boom, #12,068 [Add to Longdo]
发脾[fā pí qì, ㄈㄚ ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] to get angry, #12,737 [Add to Longdo]
[yǎng qì, ㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, / ] oxygen (gas), #12,742 [Add to Longdo]
[qì qiú, ㄑㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] balloon, #13,160 [Add to Longdo]
[qì xuè, ㄑㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] qi and blood (two basic bodily fluids of Chinese medicine), #13,242 [Add to Longdo]
[yóu qì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] oil and gas, #13,331 [Add to Longdo]
预报[tiān qì yù bào, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ ㄩˋ ㄅㄠˋ, / ] weather forecast, #13,526 [Add to Longdo]
[tōng qì, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] ventilation; aeration; to keep each other informed; to release information, #13,631 [Add to Longdo]
[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine), #14,020 [Add to Longdo]
[xiāng qì, ㄒㄧㄤ ㄑㄧˋ, / ] fragrance; aroma; incense, #14,122 [Add to Longdo]
[rè qì, ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] steam; heat, #14,260 [Add to Longdo]
[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness, #14,452 [Add to Longdo]
[zhēng qì, ㄓㄥ ㄑㄧˋ, / ] to work hard for sth; to resolve on improvement; determined not to fall short, #14,836 [Add to Longdo]
[fú qì, ㄈㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] good luck; to enjoy good fortune, #14,881 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For not knowing your heart, and for getting angry at you...[CN] 我不明白你的好意 还对你发脾跟你闹别扭 Episode #1.5 (2004)
Yes, you are.[CN] 我生了宋恩彩 Episode #1.5 (2004)
No need to get all worked up, Professor.[CN] 您别再生 The Blue Angel (1930)
It's better to not start something that isn't meant to happen.[CN] 你不用白费力 Episode #1.5 (2004)
"The last soul to die each year, the one who gives up the ghost at the stroke of midnight, is destined to be Death's driver during the coming year."[CN] "他是全年里最后一个要死去的人 他恰好在除夕的钟声敲响12下的时候 呼出了最后一口,他命中注定在 即将到来的新年里成为死神的车夫" The Phantom Carriage (1921)
Dry up my blood and kill me![CN] 真是把我死了 Episode #1.5 (2004)
(Sighing)[CN] (叹了口  ()
Your face isn't looking well.[CN] 你的色不太好生病了 没有啊 Episode #1.5 (2004)
- Oxygen.[CN] - 氧. The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
" In all kinds of weather " " If it sleets, if it snows "[CN] 不管前路会遇到什么天 The Blue Angel (1930)
Hmm.[CN] 关于勇 Nim's Island (2008)
Oooo,.my ring, what about my ring?[CN] 怎么办才好死我了 Episode #1.8 (2004)
Stand up.[CN] 拿出勇 La Vie en Rose (2007)
Bad luck.[CN] 运不好 Morton's Fork (2014)
I gasped.[CN] 我倒吸一口 Blackfish (2013)
Breathe![CN] 快吸! Ocean's Eleven (2001)
But this place... it seems...[CN] 很好看 不过我觉得这一家 他们卖的衣服都太孩子了点 Episode #1.4 (2004)
(EXHALES)[CN] (呼 88 (2015)
Actually, I didn't mean to offend you.[CN] 你没有我生 Episode #1.4 (2004)
[Sighs][CN] [叹] The Zero Theorem (2013)
Except for you, no one can handle Yoon.[CN] 他怎么能去找别人呢 这个星球除了你之外 没人受得了他的孩子 Episode #1.5 (2004)
Rascal![CN] 淘 The Disappointments Room (2016)
What can we do...[CN] 真的是快要被你死了 Episode #1.2 (2004)
Cheers![CN] -干杯 -我就不客 The Blue Angel (1930)
Out.[CN] 吸 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
"Please don't be angry with me.[CN] "你绝对不能因为我要去做的 事情而对我生 The Phantom Carriage (1921)
Lets go right now, we're late.[CN] 我一定替你出好不好 Episode #1.5 (2004)
"The horse blew first --"[CN] 马先吹的 The Circus (1928)
As long as I've lived, this is the first time I've dealt with this.[CN] 她现在又要拿出来那些汤 死我了来浇在我的身上 Episode #1.5 (2004)
" Others may be nice and chic " " Bashful or aggressive "[CN] 英俊帅 或腼腆或暴躁 The Blue Angel (1930)
I already kissed him and slept with him[CN] 像他这么帅的男人 Episode #1.7 (2004)
Would the ring jumped up to the sky?[CN] 高血压了... 死了 Episode #1.8 (2004)
Heavy and gloomy is the sleep of the off duty.[CN] 休息的水手们睡得死沉沉 Battleship Potemkin (1925)
Considering how much you put up with a player like me, how can I be mad at you?[CN] 我怎么能够生你的呢 我没有那个资格 Episode #1.7 (2004)
- Relax![CN] - 别生! Episode #1.9 (2014)
I'm angry![CN] 我生了! Pilot (2004)
Get some balloons and fill the trunk with it[CN] 帮我准备氢球好吗 Episode #1.7 (2004)
(Gasping)[CN] (喘  ()
That makes me depressed, Eunchae![CN] 真的生啰 我今天不去拍宣传海报了 Episode #1.5 (2004)
I am sorry[CN] 真晦 The Villainess (2017)
Yeah.[CN] 不客 Battle Los Angeles (2011)
Is that all the power you got?[CN] 只有这么一点力啊 既然你想要打我 Episode #1.4 (2004)
Those lousy bums![CN] -这些淘 The Blue Angel (1930)
But what does it mean that it makes money...[CN] -你别生 The Blue Angel (1930)
Cool.[CN] 帅 The Infestation Hypothesis (2011)
Just luck![CN] 只是运 Darfur Now (2007)
Why isn't she saying anything? Hello?[CN] 其实我不是有意对你发脾 Episode #1.4 (2004)
(EXHALING)[CN] (呼) Hector and the Search for Happiness (2014)
Mom, you get botox?[CN] 过女演员嚣张什么嘛 Episode #1.2 (2004)
Do you have that much strength?[CN] 力没地方发泄是不是 Episode #1.5 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top