Search result for

*元*

(220 entries)
(0.6391 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-元-, *元*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา
[げんき, genki] (adj) มีสุขภาพดี
[じもと, jimoto] (n) ท้องถิ่น
[きげんぜん, kigenzen] (n) ก่อนคริสตกาล, See also: B.C.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もともと, motomoto] แต่เดิม , เดิมที , แต่ไหนแต่ไร
請け[もとうけ, motouke] ผู้ยื่นข้อตกลง, ผู้สัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 下請け=したうけ=Subcontractor=ผู้รับข้อตกลง) , See also: A. 下請け, R. 下請け
[もとちょう, motochou] สมุดบัญชีแยกประเภท
[げんそ, genso] (n ) ธาตุ (เคม๊) , See also: R. element
[がんじつ, ganjitsu] (n ) วันขึ้นปีใหม่
の所[Motto no tokoro, Motto no tokoro] ที่เดิม , See also: S. オリジナル,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[がんねん, gannen] Thai: ปีที่หนึ่ง (ปีแรก) ในการครองราชย์ของกษัตริย์ญี่ปุ่นองค์หนึ่ง English: first year (of a specific reign)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[元, yuán, ㄩㄢˊ] first; dollar; origin; head
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictographic] A man 儿 with two lines emphasizing their head 二
[冠, guān, ㄍㄨㄢ] cap, crown, headgear
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  元 (yuán ㄩㄢˊ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 元 puts on a cap 冖 with his hand 寸
[园, yuán, ㄩㄢˊ] garden, park; orchard
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] enclosure
[完, wán, ㄨㄢˊ] to complete, to finish, to settle; whole
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] roof
[寇, kòu, ㄎㄡˋ] bandit, thief; enemy; to invade
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  元 (yuán ㄩㄢˊ)  攴 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] Bandits mugging 攴 a person 元 in his home 宀
[朊, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] protein
Radical: Decomposition: 元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] meat
[沅, yuán, ㄩㄢˊ] a river in western Hunan
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[玩, wán, ㄨㄢˊ] to play with, to joke, to entertain
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade
[芫, yán, ㄧㄢˊ] a poisonous plant; Daphne genkwa
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[蚖, yuán, ㄩㄢˊ] salamander, newt
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] worm
[远, yuǎn, ㄩㄢˇ] distant, remote, far; profound
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[阮, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] ancient musical instrument; surname
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  元 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic]
[頑, wán, ㄨㄢˊ] stubborn, recalcitrant, obstinate
Radical: Decomposition: 元 (yuán ㄩㄢˊ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head
[顽, wán, ㄨㄢˊ] stubborn, recalcitrant, obstinate
Radical: Decomposition: 元 (yuán ㄩㄢˊ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head
黿[黿, yuán, ㄩㄢˊ] large turtle, sea turtle
Radical: Decomposition: 元 (yuán ㄩㄢˊ)  黽 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] toad
[鼋, yuán, ㄩㄢˊ] large turtle, sea turtle
Radical: Decomposition: 元 (yuán ㄩㄢˊ)  黾 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] toad

Japanese-English: EDICT Dictionary
材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
3次(P);三次[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
気ですか[おげんきですか, ogenkidesuka] (exp) how are you? [Add to Longdo]
お手許;お手;御手許;御手[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
お中(P);御中[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中・2) Bon Festival gifts; (P) [Add to Longdo]
お膝;お膝下;お膝許;御膝;御膝下;御膝許;おひざ[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
を基として;をとして[をもととして, womototoshite] (exp) (See をにして) based on; built on; made from [Add to Longdo]
にして;を基にして[をもとにして, womotonishite] (exp) (See をとして) based on; built on; made from [Add to Longdo]
アメリカ長[アメリカちょうげんぼう;アメリカチョウゲンボウ, amerika chougenbou ; amerikachougenbou] (n) (uk) American kestrel (Falco sparverius) [Add to Longdo]
データ発信認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] (n) {comp} data origin authentication [Add to Longdo]
ハロゲン族[ハロゲンぞくげんそ, harogen zokugenso] (n) halogen family elements [Add to Longdo]
[あんげん, angen] (n) Angen era (1175.7.28-1177.8.4) [Add to Longdo]
異次[いじげん, ijigen] (n) different dimension [Add to Longdo]
[いちげん, ichigen] (n,adj-no) unitary; (P) [Add to Longdo]
[いちげんか, ichigenka] (n,vs) unification; centralization; centralisation; (P) [Add to Longdo]
管理[いちげんかんり, ichigenkanri] (n) (1) uniform management; uniform control; (vs) (2) to control centrally; to manage centrally; to consolidate; to unify [Add to Longdo]
[いちげんてき, ichigenteki] (adj-na,n) monistic; unitary; unified; centralized; centralised [Add to Longdo]
[いちげんろん, ichigenron] (n) monism [Add to Longdo]
一次[いちじげん, ichijigen] (n) one dimensional [Add to Longdo]
一新紀[いっしんきげん;いちしんきげん, isshinkigen ; ichishinkigen] (n) new era; new age [Add to Longdo]
一世一[いっせいいちげん, isseiichigen] (n) the practice of assigning one era name to one emperor [Add to Longdo]
一年の計は旦にあり;一年の計は旦に在り[いちねんのけいはがんたんにあり, ichinennokeihagantanniari] (exp) the whole year's plans should be made on New Year's Day [Add to Longdo]
[いんげん, ingen] (n) beans [Add to Longdo]
豆;いんげん豆[いんげんまめ, ingenmame] (n) kidney bean; wax bean [Add to Longdo]
[えんげん, engen] (n) Engen era (of the Southern Court) (1336.2.29-1340.4.28) [Add to Longdo]
化学[かがくげんそ, kagakugenso] (n) chemical element [Add to Longdo]
[かげん, kagen] (n) Kagen era (1303.8.5-1306.12.14) [Add to Longdo]
[いえもと, iemoto] (n) head of a school (of music, dance); head family of a school; (P) [Add to Longdo]
火の[ひのもと, hinomoto] (n) origin of fire [Add to Longdo]
[ひもと, himoto] (n) origin of a fire [Add to Longdo]
[かいげん, kaigen] (n,vs) change of era [Add to Longdo]
開発[かいはつもと, kaihatsumoto] (n) {comp} (See 発売) developer; (software) development agency; (P) [Add to Longdo]
[かぶもと, kabumoto] (n) (obsc) plant foot treatment (stump, root) [Add to Longdo]
[けんげん, kengen] (n) Kengen era (1302.11.21-1303.8.5) [Add to Longdo]
勧進[かんじんもと, kanjinmoto] (n) backer; promoter [Add to Longdo]
[かんげん, kangen] (n) Kangen era (1243.2.26-1247.2.28) [Add to Longdo]
[かんげん, kangen] (n,vs,adj-no) resolution; reduction; return to origins; (P) [Add to Longdo]
酵素[かんげんこうそ, kangenkouso] (n) (See レダクターゼ) reductase [Add to Longdo]
[かんげんざい, kangenzai] (n) reducing agent; reductant [Add to Longdo]
水飴;還水あめ;還みずあめ[かんげんみずあめ, kangenmizuame] (n) reduced sugar syrup [Add to Longdo]
脱脂乳[かんげんだっしにゅう, kangendasshinyuu] (n) reconstituted skim milk [Add to Longdo]
分裂[かんげんぶんれつ, kangenbunretsu] (n) (obsc) (See 減数分裂) meiosis [Add to Longdo]
素;稀[きげんそ, kigenso] (n) rare element [Add to Longdo]
希土類[きどるいげんそ, kidoruigenso] (n) rare earth elements [Add to Longdo]
[きげん, kigen] (n) (1) era; (2) AD (Christian era); (P) [Add to Longdo]
[きげんご, kigengo] (n-adv,n-t) post-era [Add to Longdo]
[きげんせつ, kigensetsu] (n) (See 建国記念の日) Empire Day (February 11th; national holiday held from 1872 to 1948) [Add to Longdo]
[きげんぜん, kigenzen] (n-adv,n-t) pre-era; BC; BCE; (P) [Add to Longdo]
[むなもと, munamoto] (n) breast; pit of stomach [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「ごきげんいかがですか」「おかげさまで気です」"How are you?" "I am fine, thank you."
気にならなくっちゃ」禎子は心の中で思った。"I must get well," Sadako said to herself.
気を出しなさい」と彼女は私に言いました。"Cheer up," she said to me.
1週間田舎にいてすっかり気になったような気がする。I feel completely restored after a week in the country.
2、3日したらどおり気になるよ。You will be all right again in a couple of days.
70歳にしては、彼はいまだに驚くほど気である。For a man of seventy he still has surprising vigour.
アッ、太郎!久しぶり!気?Hey Taro! It sure has been a while! How're you doing?
あなたの訪問で彼は気になりました。Your visit has cheered him.
あなたはとても気そうですね。You're looking very well.
あなたは間もなく気になるでしょう。You will soon get well.
あなたは途中ずっと足を見なければいけません。You must watch your step all the way.
あなたは彼に会ったら気づけてやりなさい。Cheer him up when you see him.
あの気な男が病気で倒れるなんて、鬼の霍乱ともっぱらの噂だよ。For a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.
あの人は気な老人です。He is a cheerful old man.
あまり気じゃないようだね。You don't look so hot.
ありがとう、私も気です。I'm fine, too, thank you.
ありがとう。気です。I'm fine, thank you.
ある女性が、帽子をかぶって写っている亡き旦那の写真をカメラマンのへ持っていった。A woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.
いくら年を取ってもまだ卓球をやる気はある。No matter how old I get, I'll still have the energy to play ping-pong.
いったんしたことはどおりにならない。What is done cannot be undone.
いつも使えるようにその辞書を手に置いておきなさい。Keep the dictionary ready at hand.
いつも地下鉄を使っているなら足より高くなることはない。If you always travel by subway, you seldom surface other than at your stop.
うちではみんな気です。All are well at home.
うちのかみさんはプロレスラーで、だからもし私が浮気をしているところを見つかりでもしようものなら、それこそコテンパンにやられてしまうよ。My wife used to be a pro-wrestler, so if she ever catches me two-timing her, I'd be beaten to a pulp.
うちの子供は全員地の学校に通っています。Our children all go to the local school.
おかげさまで気です。I'm fine, thank you.
おかげで気にしております。They're all fine, thank you.
気で!Good luck to you!
気でお過ごしのことと思います。I hope this letter finds you well.
気でしたか。How have you been?
気ですか。How are you doing?
お茶を一杯飲んで彼は気が出た。He refreshed himself with a cup of tea.
お茶を飲んで気を出してください。Refresh yourself with a cup of tea.
お父さんはもう前ほど気ではないのを忘れないでね。Bear in mind that Father is not as strong as he used to be.
きのう彼はあなたがお気かどうか尋ねていました。He asked after you your health yesterday.
キリストは紀前4年に生まれた。Christ was born in 4BC.
ぐっすり寝て彼は気を回復した。Sound sleep freshened him up.
クモはいつも自分たちの巣を3次に織る。Spiders always weave their webs in three dimensions.
ケイトはとても気です。Kate is very charming.
コーヒーを1杯飲んで私は気を回復した。A cup of coffee refreshed me.
ここが地の人気スポット?Is this one of the local hot spots?
ここは地の人には嫌われているんだ。Local people wouldn't be caught dead here.
この前ケントに会ったとき、彼はとても気でした。The last time I saw Kent, he was very well.
この本を手に置いてください。Please keep this book at hand.
この本を書いた緒方氏は新聞記者である。Mr Ogata, the author of this book, used to be a newspaperman.
これからも気でいてね。I'm counting on you to be strong.
これらの商品の中には、地では手に入らないものもあるかもしれない。These goods may not be available locally.
こんにちは、お気ですか、みなさん。Hi, how are you, everyone?
こんにちは、スーザン。お気ですか。Hi, Susan. How are you!
こんにちは、ミミさん!どう、気?Hi, Mimi! How are you doing?

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon [Add to Longdo]
普渡[zhōng yuán pǔ dù, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄆㄨˇ ㄉㄨˋ, ] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon [Add to Longdo]
中间神经[zhōng jiān shén jīng yuán, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] interneuron [Add to Longdo]
[èr yuán, ㄦˋ ㄩㄢˊ, ] two yuan; two dollars; binary [Add to Longdo]
[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil) [Add to Longdo]
[èr yuán chún, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄣˊ, ] ethyl alcohol C2H5COOH [Add to Longdo]
五灯会[wǔ dēng huì yuán, ˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] Song dynasty history of Zen Buddhism in China (1252), 20 scrolls [Add to Longdo]
亚词汇单[yà cí huì dān yuán, ㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] sublexical units [Add to Longdo]
人民币[rén mín bì yuán, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] Renminbi Yuan (RMB), PRC currency unit [Add to Longdo]
[wèi yuán, ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, ] bit [Add to Longdo]
[wèi yuán zǔ, ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ ㄗㄨˇ, / ] a byte [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan [Add to Longdo]
世祖[Yuán Shì zǔ, ㄩㄢˊ ㄕˋ ㄗㄨˇ, ] Kublai Khan [Add to Longdo]
[Yuán dài, ㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, ] the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368) [Add to Longdo]
[yuán jiàn, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] element; component [Add to Longdo]
本本[yuán yuán běn běn, ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄅㄣˇ, ] from start to finish [Add to Longdo]
[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] leading light; founding father; principal proponent; also written 勳|[Add to Longdo]
[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] leading light; founding father; principal proponent [Add to Longdo]
古代[Yuán gǔ dài, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Proterozoic (geological era 2500-540m years ago) [Add to Longdo]
古宙[Yuán gǔ zhòu, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, ] pre-Cambrian (geological eon 2500-645m) [Add to Longdo]
[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls [Add to Longdo]
器件[yuán qì jiàn, ㄩㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, ] component [Add to Longdo]
[yuán xiāo, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ, ] sticky rice dumplings [Add to Longdo]
宵节[Yuán xiāo jié, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lantern festival, the final event of the Spring festival 春節|春节, on 15th of first month of the lunar calendar [Add to Longdo]
宝山区[Yuán bǎo shān qū, ㄩㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Yuanbaoshan district of Chifeng city 赤峰市, Inner Mongolia [Add to Longdo]
[Yuán shān, ㄩㄢˊ ㄕㄢ, ] Wonsan in North Korea [Add to Longdo]
[yuán shuài, ㄩㄢˊ ㄕㄨㄞˋ, / ] a marshal (in the armed forces) [Add to Longdo]
[yuán nián, ㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, ] first year of Emperor's reign [Add to Longdo]
[yuán dàn, ㄩㄢˊ ㄉㄢˋ, ] New Year's Day [Add to Longdo]
[Yuán qǔ, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ, ] Yuan dynasty theater, including poetry, music and comedy [Add to Longdo]
曲四大家[Yuán qǔ sì dà jiā, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Four great Yuan dramatists, namely Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿, Zheng Guangzu 鄭光祖|郑光祖, Ma Zhiyuan 馬緻遠|马致远 and Bai Pu 白樸|白朴 [Add to Longdo]
[yuán yuè, ㄩㄢˊ ㄩㄝˋ, ] first month of the Lunar calendar; the New Year [Add to Longdo]
[Yuán Lǎng, ㄩㄢˊ ㄌㄤˇ, ] Yuen Long town in northwest New Territories, Hong Kong [Add to Longdo]
朗市[Yuán Lǎng shì, ㄩㄢˊ ㄌㄤˇ ㄕˋ, ] Yuen Long town, Hong Kong Island [Add to Longdo]
[Yuán cháo, ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, ] Yuan or Mongol dynasty (1279-1368) [Add to Longdo]
[Yuán mò, ㄩㄢˊ ㄇㄛˋ, ] final years of Yuan dynasty (1279-1368); mid 14th century [Add to Longdo]
末明初[Yuán mò Míng chū, ㄩㄢˊ ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨ, ] late Yuan and early Ming; mid 14th century [Add to Longdo]
[Yuán shì, ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] (N) Yuanshi (place in Hebei) [Add to Longdo]
[yuán sù, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] element; element of a set; chemical element [Add to Longdo]
素周期表[yuán sù zhōu qī biǎo, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ ㄓㄡ ㄑㄧ ㄅㄧㄠˇ, / ] periodic table [Add to Longdo]
[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, ] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy) [Add to Longdo]
老院[yuán lǎo yuàn, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, ] upper house; senate; senior statesmen's assembly [Add to Longdo]
语言学意识[yuán yǔ yán xué yì shí, ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕˊ, / ] metalinguistic awareness [Add to Longdo]
语言能力[yuán yǔ yán néng lì, ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] metalinguistic ability [Add to Longdo]
[Yuán móu, ㄩㄢˊ ㄇㄡˊ, / ] (N) Yuanmou (place in Yunnan) [Add to Longdo]
[Yuán jūn, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] Mongol army; army of Yuan dynasty [Add to Longdo]
长乡[Yuán cháng xiāng, ㄩㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Yuanchang (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[Yuán yáng, ㄩㄢˊ ㄧㄤˊ, / ] (N) Yuanyang (place in Yunnan) [Add to Longdo]
[yuán yīn, ㄩㄢˊ , ] vowel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
データ発信認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
一次[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
時分割多接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA [Add to Longdo]
[じげん, jigen] dimension [Add to Longdo]
[じげんすう, jigensuu] rank [Add to Longdo]
周波数分割多接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] Frequency Division Multiple Access, FDMA [Add to Longdo]
接続[たげんせつぞく, tagensetsuzoku] multiple-access (e.g. TDMA, CDMA) [Add to Longdo]
分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system [Add to Longdo]
多次[たじげん, tajigen] multidimensional [Add to Longdo]
多次配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] multidimensional array [Add to Longdo]
二次高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform [Add to Longdo]
発信[はっしんもと, hasshinmoto] originator [Add to Longdo]
符号分割多接続[ふごうぶんかつたげんせつぞく, fugoubunkatsutagensetsuzoku] Code Division Multiple Access, CDMA [Add to Longdo]
[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state) [Add to Longdo]
符号分割多接続方式[ふごうぶんかつたげんせつぞくほうしき, fugoubunkatsutagensetsuzokuhoushiki] CDMA, code division multiple access [Add to Longdo]
時間分割多接続[じかんぶんかつたげんせつぞくほうしき, jikanbunkatsutagensetsuzokuhoushiki] TDMA, time division multiple access [Add to Longdo]
[にげん, nigen] binary [Add to Longdo]
線形二系列生成機[せんけいにげんけいれつせいせいき, senkeinigenkeiretsuseiseiki] linear binary sequence generator [Add to Longdo]
接続方式[たげんせつぞくほうしき, tagensetsuzokuhoushiki] multiple access method (FDMA, TDMA, CDMA) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もと, moto] YUEAN (CHINA) [Add to Longdo]
[もと, moto] Yuean (China) [Add to Longdo]
[もと, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
[げんき, genki] gesund, munter [Add to Longdo]
[がんそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
[げんそ, genso] Element, Grundstoff, Urstoff [Add to Longdo]
[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]
[がんきん, gankin] Kapital [Add to Longdo]
[げんしゅ, genshu] Staatsoberhaupt [Add to Longdo]
[じもと, jimoto] lokal, Orts- [Add to Longdo]
[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
昭和[しょうわがっねん, shouwagatsunen] das 1.Jahr der Shouwa-Aera (1926) [Add to Longdo]
[ゆもと, yumoto] Ursprung_einer_heissen_Quelle [Add to Longdo]
[かまもと, kamamoto] Toepferwerkstatt [Add to Longdo]
[きげん, kigen] Jahr (einer Zeitrechnung), Zeitalter [Add to Longdo]
[きげんぜん, kigenzen] vor_unserer_Zeitrechnung [Add to Longdo]
[きげんご, kigengo] nach_unserer_Zeitrechnung [Add to Longdo]
[えりもと, erimoto] -Hals [Add to Longdo]
[かんげん, kangen] Wiederherstellung, Reduktion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top