Search result for

完全

(52 entries)
(0.1079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -完全-, *完全*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na,n,adj-no) perfection; completeness; (P) [Add to Longdo]
完全なパス名[かんぜんなパスめい, kanzenna pasu mei] (n) {comp} complete pathname [Add to Longdo]
完全コピー[かんぜんコピー, kanzen kopi-] (n) exact copy [Add to Longdo]
完全[かんぜんか, kanzenka] (n) complete flower [Add to Longdo]
完全気体[かんぜんきたい, kanzenkitai] (n) (See 理想気体) perfect gas; ideal gas [Add to Longdo]
完全競争[かんぜんきょうそう, kanzenkyousou] (n) perfect competition [Add to Longdo]
完全雇用[かんぜんこよう, kanzenkoyou] (n) full employment [Add to Longdo]
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary [Add to Longdo]
完全試合[かんぜんしあい(P);かんぜんじあい, kanzenshiai (P); kanzenjiai] (n) perfect game; (P) [Add to Longdo]
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完全[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely [Add to Longdo]
完全兼容[wán quán jiān ròng, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˋ, ] completely compatible [Add to Longdo]
完全懂得[wán quán dǒng de, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙, ] to understand completely [Add to Longdo]
完全归纳推理[wán quán guī nà tuī lǐ, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by complete induction [Add to Longdo]
完全愈复[wán quán yù fù, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄩˋ ㄈㄨˋ, / ] complete recovery (after illness) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A meter is not quite equivalent to a yard.1メートルは1ヤードとは完全に同等ではない。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、お互いの長所を尊重していた。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
You don't have to be perfect all the time.あなたたちはいつも完全である必要はありません。
Your composition is far from perfect.あなたの作文は決して完全ではない。
I wouldn't go so far as to say your theory is completely wrong.あなたの理論は完全に間違っている、とまで言うつもりはありません。
You don't have to be perfect all the time.あなたはいつも完全である必要はありません。
You believe him completely.あなたは彼を完全に信用しています。
You need good equipment to climb that mountain.あの山に登るには完全な装備が必要だ。
She was never completely free from pain after the accident.あの事故のあと、彼女が完全に痛みがなくなることはなかった。
The small business man failed and his business went down for the count.こじんまりと商売していた男は失敗した。そしてかれの商売は完全に駄目になった。
His utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.このまえの講和会議で、完全に失敗してから、かれはざん新な権謀術策で、十分に武装すべきことを学んだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, it's pretty clearly a Yoda.[JA] これは完全にヨーダよ Find This Thing We Need To (2017)
I hate to tell you this, but Shin Michima's books will surely never sell.[CN] 没有 只是在想完全不一样呢 Absolute (2017)
I'm going to take a bath now.[CN] 虽然我完全没有发现 她在外面有婚外情 Values (2017)
I compared it with some moments I have had[JA] 今年は 自分が不完全な 状態が多かったわ  ()
Oh, it's Miura?[CN] 我完全明白不该在这种时候提这件事 Ready (2017)
Drifting Emotions . It was complete rubbish.[JA] 「漂う感情」 完全に駄作でした Affection (2017)
And do you think a body can be complete?[JA] 体は完全になると思う?  ()
You made me look like a complete fool.[JA] お前のせいで俺は完全な道化だ Eastwatch (2017)
World Theory .[CN] 《飘忽不定的情感》完全就是本垃圾 Affection (2017)
But that's all right, isn't it?[JA] どこかに眠っているかもしれない夜の王の倒し方を 完全に無視している でもそれでいいんだよな Eastwatch (2017)
Though I myself am an author, I can't explain it well.[CN] 得奖作品《飘忽不定的情感》 书名中虽有"情感"二字 内容却完全没有使用 情感描写的表现方式 Appeal (2017)
So, when will the novel that you're writing be done?[CN] 完全不行 Choices (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname [Add to Longdo]
完全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no) [Add to Longdo]
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
完全[かんぜんせい, kanzensei] integrity [Add to Longdo]
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs) [Add to Longdo]
完全[かんぜんはん, kanzenhan] full, complete version [Add to Longdo]
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] vollkommen, vollstaendig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top