ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullfrog

B UH1 L F R AO2 G   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullfrog-, *bullfrog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullfrog[N] กบอเมริกันตัวใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bullfrog(บูล'ฟรอก) n. กบขนาดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
bullfrog(n) อึ่งอ่าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullfrogอึ่ง [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึ่ง[N] bullfrog, See also: Rana catesbiana, Syn. อึ่งอ่าง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกพองตัวได้
อึ่งอ่าง[N] bullfrog, See also: Rana catesbeiana, Syn. อึ่งยาง, อึ่ง, Example: สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก ได้แก่ กบ คางคก เขียด อึ่งอ่าง เป็นต้น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกพองตัวได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึ่ง[n.] (eung) EN: bullfrog   
อึ่งอ่าง[n.] (eung-āng) EN: spade toad ; bullfrog   
อึ่งยาง[n.] (eungyāng) EN: bullfrog   

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLFROG B UH1 L F R AO2 G
BULLFROGS B UH1 L F R AO2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bullfrog (n) bˈulfrɒg (b u1 l f r o g)
bullfrogs (n) bˈulfrɒgz (b u1 l f r o g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛蛙[niú wā, ㄋㄧㄡˊ ㄨㄚ, ] bullfrog, #32,195 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ochsenfrosch {m} [zool.] | Ochsenfrösche {pl}bullfrog | bullfrogs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
牛蛙[うしがえる;ウシガエル, ushigaeru ; ushigaeru] (n) (uk) American bullfrog (Lithobates catesbeianus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bullfrog \Bull"frog`\, n. (Zool.)
   A very large species of frog ({Rana Catesbiana}), found in
   North America; -- so named from its loud bellowing in spring.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bullfrog
   n 1: largest North American frog; highly aquatic with a deep-
      pitched voice [syn: {bullfrog}, {Rana catesbeiana}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top