Search result for

lavatory

(45 entries)
(0.0431 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lavatory-, *lavatory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lavatory[N] ห้องน้ำ, See also: ห้องส้วม, Syn. toilet
lavatory[N] อ่างน้ำ, See also: อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างชาม, อ่างล้างมือและหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lavatory(แลฟ'วะทอรี) n. ห้องน้ำ,อ่างล้างมือ-ล้างหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
lavatory(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม,อ่างล้างมือ,อ่างล้างหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Davies! That is the girls' lavatory.มิสเตอร์เดวิส นั่นมันห้องน้ำผู้หญิงนะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I'm Sorry madam, But you can't use the lavatory while the train is in station.ขอโทษนะ แต่คุณไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ระหว่างที่รถไฟยังอยู่ที่สถานี Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I'm sorry madam but you can't use the lavatory while the train is in station.ขอโทษนะ แต่คุณไม่สามารถใช้ห้องน้ำระหว่างที่ที่รถไฟกำลังอยู่ที่สถานนีนะ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
You think this is a lavatory? Go in and out as you please?เจ้าคิดว่านี่เป็นส้วมหรือไง คิดจะเข้าก็เข้าจะออกก็ออก Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Men's lavatory. Please respond.ห้องน้ำชาย ช่วยไปดูด้วย Pandora (2011)
I'll use the lavatory first, if you don't mind.ขอใช้ห้องน้ำก่อนนะคะ ถ้าคุณไม่รังเกียจ Pilot (2011)
HPD found it in the lavatory trash.ตำรวจพบในถังขยะห้องน้ำ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
I may have to go to the lavatory for a little while.ผมขอไปห้องน้ำสักพักหน่อยแล้ว Episode #18.3 (2012)
Here is the big test, will it fit in a disabled lavatory?นี่แหละการทดสอบใหญ่ มันจะเข้าห้องน้ำได้ไหม Episode #18.4 (2012)
Now... the clothes you wore when you were admitted, along with your personal effects, are in the lavatory next door.เอาล่ะ... เสื้อผ้าที่ลูกใส่ ตอนลูกเข้ามาที่นี่ พร้อมกับของส่วนตัวของลูก Spilt Milk (2013)
When they put their head around the door, you tell them that you need the lavatory.คุณบอกพวกเขาที่คุณต้องห้องน้ำ Locke (2013)
He even followed me to the lavatory.ฉันเข้าห้องน้ำก็ยังตามไป The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lavatoryWe have just cleaned the lavatory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส้วม[N] lavatory, See also: latrine, toilet, cloakroom, water closet, loo, privy, powder room, W.C, Example: บ่อเกรอะที่ใช้ปุ๋ยรดนั้น มันหมักหมมและสกปรกกว่าส้วมด้วยซ้ำ, Count unit: ส้วม, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
ส้วมซึม[N] lavatory with septic tanks, See also: cesspool, Syn. ส้วม, Example: ส้วมที่โรงแรมในประเทศจีนเป็นส้วมซึมแบบนั่งยองๆ ทั้งนั้น, Count unit: ส้วม, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแบบนั่งยองๆ
สุขา[N] toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
โถส้วม[N] lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม [n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
ห้องสุขา[n.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W-C [mpl]
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl]
สุขา[n.] (sukhā) EN: lavatory ; toilet   FR: toilettes [fpl]
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl   FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
เวจ[] (wēt) EN: lavatory   FR: toilettes [fpl] ; W.-C. [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAVATORY    L AE1 V AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lavatory    (n) (l a1 v @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klosettdeckel {m}lavatory lid [Add to Longdo]
Waschraum {m} | Waschräume {pl}lavatory | lavatories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
トイレ[, toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P) [Add to Longdo]
ラバトリー[, rabatori-] (n) lavatory; (P) [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) toilet; lavatory; powder room [Add to Longdo]
化粧部屋[けしょうべや, keshoubeya] (n) lavatory; dressing room [Add to Longdo]
公衆トイレ[こうしゅうトイレ, koushuu toire] (n) public lavatory; public restroom [Add to Longdo]
公衆便所[こうしゅうべんじょ, koushuubenjo] (n) public lavatory [Add to Longdo]
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P) [Add to Longdo]
雪隠[せっちん;せついん(ok);せんち(ok), secchin ; setsuin (ok); senchi (ok)] (n) (See 便所) toilet; lavatory [Add to Longdo]
辻便所[つじべんじょ, tsujibenjo] (n) (obsc) public lavatory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lavatory \Lav"a*to*ry\, a.
   Washing, or cleansing by washing.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lavatory \Lav"a*to*ry\, n.; pl. {Lavatories}. [L. lavatorium:
   cf. lavatoire. See {Lave} to wash, and cf. {Laver}.]
   1. A place for washing.
    [1913 Webster]
 
   2. A basin or other vessel for washing in.
    [1913 Webster]
 
   3. A wash or lotion for a diseased part.
    [1913 Webster]
 
   4. A place where gold is obtained by washing.
    [1913 Webster]
 
   5. A room containing one or more sinks for washing, as well
    as one or more toilet fixtures; also called {bathroom},
    {toilet}, and sometimes {commode}. Commode and toilet may
    refer to a room with only a toilet fixture, but without a
    sink.
 
   Syn: toilet, lavatory, can, facility, john, privy, bathroom.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lavatory
   n 1: a room or building equipped with one or more toilets [syn:
      {toilet}, {lavatory}, {lav}, {can}, {john}, {privy},
      {bathroom}]
   2: a bathroom sink that is permanently installed and connected
     to a water supply and drainpipe; where you can wash your
     hands and face; "he ran some water in the basin and splashed
     it on his face" [syn: {washbasin}, {basin}, {washbowl},
     {washstand}, {lavatory}]
   3: a toilet that is cleaned of waste by the flow of water
     through it [syn: {flush toilet}, {lavatory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top