ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idyll

AY1 D AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idyll-, *idyll*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idyll[N] งานวรรณกรรมและเนื้อเพลงที่ว่าด้วยความงามของชนบท, Syn. eclogue, epic, poem
idyll[N] ทัศนียภาพของชนบท, See also: ภาพชนบทอันสวยงาม
idyll[N] ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบในชนบท
idyllic[ADJ] งดงามตามธรรมชาติแบบชนบท, See also: เรียบง่ายและมีเสน่ห์แบบชนบท, Syn. pastoral
idyllic[ADJ] สงบสุขและงดงาม, See also: สุขสมบูรณ์, เงียบสงบ, Syn. charming, idealized

English-Thai: Nontri Dictionary
idyll(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
idyllic(adj) พรรณนาสั้นๆ,งดงาม,ชวนตาชวนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idyll; idylชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
IDYLL AY1 D AH0 L
IDYLLIC AY0 D IH1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idyll (n) ˈɪdɪl (i1 d i l)
idylls (n) ˈɪdɪlz (i1 d i l z)
idyllic (j) ˈɪdˈɪlɪk (i1 d i1 l i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Idylle {f} | Idyllen {pl}idyll | idylls [Add to Longdo]
idyllisch {adj} | idyllischer | am idyllischstenidyllic | more idyllic | most idyllic [Add to Longdo]
idyllisch {adv}idyllically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイディル[, aideiru] (n) idyll [Add to Longdo]
牧歌的[ぼっかてき, bokkateki] (adj-na) pastoral; idyllic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idyl \I"dyl\, n. [L. idyllium, Gr. ?, fr. ? form; literally, a
   little form of image: cf. F. idylle. See {Idol}.]
   A short poem; properly, a short pastoral poem; as, the idyls
   of Theocritus; also, any poem, especially a narrative or
   descriptive poem, written in an eleveted and highly finished
   style; also, by extension, any artless and easily flowing
   description, either in poetry or prose, of simple, rustic
   life, of pastoral scenes, and the like. [Written also
   {idyll}.]
   [1913 Webster]
 
      Wordsworth's solemn-thoughted idyl.   --Mrs.
                          Browning.
   [1913 Webster]
 
      His [Goldsmith's] lovely idyl of the Vicar's home. --F.
                          Harrison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idyll
   n 1: an episode of such pastoral or romantic charm as to qualify
      as the subject of a poetic idyll
   2: a musical composition that evokes rural life [syn:
     {pastorale}, {pastoral}, {idyll}, {idyl}]
   3: a short poem descriptive of rural or pastoral life [syn:
     {eclogue}, {bucolic}, {idyll}, {idyl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top