ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

billion

B IH1 L Y AH0 N   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -billion-, *billion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billion[ADJ] พันล้าน
billionaire[N] คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billion(บิล'เยิน) n.,adj. หนึ่งพันล้าน (สหรัฐอเมริกา) ,หนึ่งล้านล้าน (อังกฤษ), See also: billionth adj.,n.
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire

English-Thai: Nontri Dictionary
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
billionaire(n) มหาเศรษฐี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billion cubic feetพันล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Billionairesมหาเศรษฐี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won one billion yen.ถูกรางวัลขึ้นมา หนึ่งพันล้านเยน Choices (2017)
With half a billion dollars of venture capital, he has the sport back on prime time for the first time in over three decades.ด้วยเงินลงทุน 500 ล้านเหรียญ เขานำกีฬานี้กลับมาฉายช่วงนาทีทอง เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปี CounterPunch (2017)
Remember, 8 billion people.- จำ ไว้นะ คนแปดพันล้านคน Life (2017)
200 billion American dollars and counting because we keep adding rooms.สองแสนล้านดอลลาร์และจะเพิ่มขึ้น เพราะเราต่อเติมพี้นที่ Life (2017)
The world is woven from billions of lives, every strand crossing every other.โลกนี้ถูกถักทอด้วยชีวิตเป็นพันๆล้าน ถูกเส้นสายข้ามอีกเส้น The Six Thatchers (2017)
I think we're at 1.5 billion users.ผมคิดว่าเรามีผู้ใช้ 1,500 ล้านคน Jason Bourne (2016)
People use like 800 billion cans a year, Ruthie.คนเราใช้กระป๋อง แปดแสนล้านใบต่อปี รูธี All We Had (2016)
So we should catalogue billions of people's lives?เราจึงทำรายการชีวิตคนเป็นพันล้านเหรอ Snowden (2016)
Inside the U.S., 3.1 billion emails and calls.ในสหรัฐ 3.1 พันล้านอีเมลและการโทร Snowden (2016)
Our government is hemorrhaging billions of dollars every year to Chinese hackers.รัฐบาลต้องปล่อยเงิน หลายพันล้านดอลล่าร์ทุกปีให้กับแฮ็คเกอร์จีน Snowden (2016)
Costs $4 billion to deploy.เสียเงินไปกว่าสี่พันล้านดอลล่าร์ Snowden (2016)
Six months ago, Parasource loses government contracts worth over a billion dollars.หกเดือนก่อน พาราสอร์ซหลุดสัญญารัฐบาล มูลค่าพันกว่าล้าน Jack Reacher: Never Go Back (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billionA generous man contributed some two billion yen to charity.
billionA hundred billion castaways looking for a home.
billionAmerica's foreign debt shot past $500 billion.
billionExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
billionForeign direct investments in China amounted to $3 billion last year.
billionHe sent about 2.2 billion spam emails over a period of around one and a half years.
billionImagine yourself as a billionaire.
billionIn fact he is a billionaire.
billionIt is said that he is a billionaire.
billionJapan guaranteed a 2 billion yen aid package to developing countries.
billionJapan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.
billionJapan's exports to the entire world topped $314 billion in 1998.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนที่คนที่รวยมาก ๆ[n. exp.] (khon thī rūay māk-māk) EN: billionaire   FR: milliardaire [m]
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐[num.] (neung phan lān) EN: 1,000,000,000 (one billion ; a billion)   FR: 1.000.000.000 (un milliard)

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLION    B IH1 L Y AH0 N
BILLIONS    B IH1 L Y AH0 N Z
BILLIONTH    B IH1 L Y AH0 N TH
BILLIONTHS    B IH1 L Y AH0 N TH S
BILLIONAIRE    B IH2 L Y AH0 N EH1 R
BILLIONAIRES    B IH2 L Y AH0 N EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
billion    (n) bˈɪlɪəʳŋ (b i1 l i@ ng)
billions    (n) bˈɪlɪəʳŋz (b i1 l i@ ng z)
billionth    (n) bˈɪlɪəʳnθ (b i1 l i@ n th)
billionths    (n) bˈɪlɪəʳnθs (b i1 l i@ n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǐ, ㄗˇ, ] billion, #187,160 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billion {f}trillion; million million [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナノセカンド[, nanosekando] (n) nanosecond; billionth of a second; ns [Add to Longdo]
ビリオネア[, birionea] (n) billionaire [Add to Longdo]
ビリオン[, birion] (n) billion [Add to Longdo]
一兆[いっちょう, icchou] (n) 1,000,000,000,000; one trillion; one billion (obs. British) [Add to Longdo]
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] (n) billionaire [Add to Longdo]
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) [Add to Longdo]
後仏[ごぶつ, gobutsu] (n) {Buddh} (See 弥勒,前仏・2) Maitreya (buddha appearing 5.67 billion years after the death of Gautama) [Add to Longdo]
十億[じゅうおく, juuoku] (n) 1,000,000,000; billion (American); (obs) milliard (British); (P) [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
千億[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milliard \Mil`liard"\ (F. m[-e]l`y[.a]r"; E.
   m[i^]l"l[i^]*[aum]rd), n. [F., from mille, mil, thousand, L.
   mille.]
   A thousand millions; -- usually called {billion} in the
   United States. See {Billion}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billion \Bil"lion\, n. [F. billion, arbitrarily formed fr. L.
   bis twice, in imitation of million a million. See {Million}.]
   According to the French and American method of numeration, a
   thousand millions, or 1,000,000,000; according to the English
   method, a million millions, or 1,000,000,000,000. See
   {Numeration}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 billion
   adj 1: denoting a quantity consisting of one thousand million
       items or units in the United States
   2: denoting a quantity consisting of one million million items
     or units in Great Britain
   n 1: the number that is represented as a one followed by 12
      zeros; in the United Kingdom the usage followed in the
      United States is frequently seen [syn: {billion}, {one
      million million}, {1000000000000}]
   2: a very large indefinite number (usually hyperbole); "there
     were millions of flies" [syn: {million}, {billion},
     {trillion}, {zillion}, {jillion}, {gazillion}]
   3: the number that is represented as a one followed by 9 zeros
     [syn: {billion}, {one thousand million}, {1000000000}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Billion /biliːoːn/ 
  am: trillion; billion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top