ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

categorize

K AE1 T AH0 G ER0 AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -categorize-, *categorize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
categorize(vt) จัดหมวดหมู่, See also: จัดกลุ่ม, จัดประเภท, Syn. classify
categorize(vt) แยกแยะ, See also: จำแนก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v { categorized, categorised, categorising, categorizing, categorizes, categorises } จัดเป็นหมวดหมู่, ลำดับขั้น, แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you categorize them by 4 types of blood? That's nonsense.แล้วคุณจะใช้แค่กรุ๊ปเลือด4กรุ๊ป มาแยกประเภทกันเนี่ยนะ ไร้สาระสิ้นดี My Boyfriend Is Type-B (2005)
Am i the kind of person you'd categorize as... Immature?ฉันดูเหมือนพวกไม่รู้จักโตงั้นเหรอ Chuck Versus the Sandworm (2007)
Of the ones who do, we categorize them into two subgroups.ฆาตกรต่อเนื่องกลุ่มนี้มี 2 ประเภท Catching Out (2008)
They categorize girls into two groups-- projects and victims.พวกนั้นจะจัดกลุ่มผู้หญิงออกเป็น 2 กลุ่ม โปรเจคกับเหยื่อ The Ex-Files (2008)
How would you categorize your music?เพลงของคุณเป็นแบบไหน? Chuck Versus the Best Friend (2009)
We analyze, categorize us. I say"observer".เราถูกทดสอบและถูกจัดประเภท เค้าเรียกชั้นว่า ตาทิพย์ Push (2009)
But they've lost their ability to categorize the differenceแต่พวกเขาสูญเสียความสามารถ ที่จะแยกแยะความแตกต่าง The Uncanny Valley (2010)
Well, I'd definitely categorize it as, uh, exotic.ก็ ผมคงจัดมันในหมวดของแปลกใหม่แน่ๆ BeeWare (2011)
If it's relevant, yes. We'll categorize every piece of music he owns, every MP-3, CD, old cassettes, everything.ถ้ามันเกี่ยวข้องกัน ใช่ เราจะจำแนกประเภทเพลงเขาทุกอย่าง Unknown Subject (2012)
It's something that's used to categorize things that are bad, you know?มันคือสิ่งที่ใช้จำแนกสิ่งที่แย่ๆ แกเข้าใจไหม? This Is the End (2013)
Mr. Bennett, how would you categorize your relationship with Ted?คุณเบนเน็ตต์ คุณจะจัดความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับเท็ดว่ายังไง Ted 2 (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกประเภท(v) classify, See also: categorize, sort out, arrange in classes, Example: ประเทศอียิปต์ไม่นิยมแยกประเภทฝ้ายด้วยการถือความยาวของเส้นใยเป็นหลักเหมือนที่ทำกันในอเมริกา, Thai Definition: คัดเป็นหมวดหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[jamnaēk praphēt] (v, exp) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize  FR: divisier ; classifier ; séparer
แยกประเภท[yaēk praphēt] (v, exp) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CATEGORIZE K AE1 T AH0 G ER0 AY2 Z
CATEGORIZED K AE1 T AH0 G ER0 AY2 Z D
CATEGORIZES K AE1 T AH0 G ER0 AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
categorize (v) kˈætɪgəraɪz (k a1 t i g @ r ai z)
categorized (v) kˈætɪgəraɪzd (k a1 t i g @ r ai z d)
categorizes (v) kˈætɪgəraɪzɪz (k a1 t i g @ r ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カテゴライザ[kategoraiza] (n) { comp } categorizer [Add to Longdo]
カテゴライズ[kategoraizu] (vs) categorize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Categorize \Cat"e*go*rize\, v. t.
   To insert in a category or list; to class; to catalogue.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 categorize
   v 1: place into or assign to a category; "Children learn early
      on to categorize" [syn: {categorize}, {categorise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top