ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voracious

V AO0 R EY1 SH AH0 S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voracious-, *voracious*, voraciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voracious[ADJ] ตะกละ, See also: ที่กินอาหารมาก, Syn. greedy, ravenous
voracious[ADJ] ที่หิวมาก, See also: ที่ต้องการอาหารมาก, Syn. ravenous
voracious[ADJ] ที่ต้องการอย่างมาก
voraciously[ADV] อย่างต้องการมาก, See also: อย่างตะกละ
voraciousness[N] ความโลภ, Syn. greediness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voracious(โวเร'เชิส,วอเร'เชิส) adj. ตะกละ, ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม,หิวกระหาย, See also: voraciousness n., Syn. hungry,greedy

English-Thai: Nontri Dictionary
voracious(adj) กินจุ,ตะกละ,ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
I had a voracious appetite for everything. All of it.ผมมีความหิวกระหายต่อทุกสิ่ง ผมต้องการทุกสิ่ง It Might Get Loud (2008)
Yes, a voracious lido and unlimited funds... a deadly combination.นั่นแหละเรเน่ผู้ไม่รู้จักพอและให้อย่างไม่รู้จักคิดเช่นกัน เป็นส่วนผสมที่ลงตัวอะไรเช่นนี้ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Because I'm not really a voracious reader or anything.เวลาที่จะกระโดดออกไปออกจากชีวิตของ Fred กลับไปที่ป่าหล Hop (2011)
They happen to have a voracious appetite for webworms.พวกมันมีความกระหาย ในตัวดักแด้ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
She's developed a resistance to the old ones ... and since I can't keep up with her voracious sexual appetite, we're looking for someone who can satisfy her coital requirements.ยาแบบเก่าใช้ไม่ได้แล้ว และฉันก็ให้เขาดูดพลังไม่ได้ เรากำลังมองหาคนที่ทำได้ Faes Wide Shut (2013)
She's a voracious reader.เธอเป็นหนอนหนังสือ Gone Girl (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกละตะกลาม[ADV] greedily, See also: voraciously, avariciously, Syn. ตระกลาม, จะกละจะกลาม, Example: เด็กคนนั้นกินพิซซ่าอย่างตะกละตะกลามเหมือนไม่เคยกินมาก่อน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกรุมตะกราม[ADV] voraciously, See also: hastily, clumsily, awkwardly, uncouthly, greedily, voraciously, Syn. ผลีผลาม, สวาปาม, มูมมาม, Example: แมวดำพเนจรกินข้าวคลุกกับปลาทูอย่างตะกรุมตะกราม, Thai definition: ทำไปอย่างผลีผลาม ขาดการพินิจพิจารณาเนื่องในการบริโภค
ตะกลาม[ADV] greedily, See also: voraciously, Syn. ตะกละ, ตะกละตะกราม, จะกละจะกลาม
ตะกละ[ADV] greedily, See also: voraciously, ravenously, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม, Example: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ[ADV] greedily, See also: voraciously, ravenously, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม, Example: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous   FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrām) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable   FR: vorace

CMU English Pronouncing Dictionary
VORACIOUS    V AO0 R EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voracious    (j) vˈərˈɛɪʃəs (v @1 r ei1 sh @ s)
voraciously    (a) vˈərˈɛɪʃəsliː (v @1 r ei1 sh @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voracious \Vo*ra"cious\, a. [L. vorax, -acis, fr. vorare to
   devour; akin to Gr. ? meat, food, ? to devour, Skr. gar. Cf.
   {Devour}.]
   Greedy in eating; very hungry; eager to devour or swallow;
   ravenous; gluttonous; edacious; rapacious; as, a voracious
   man or appetite; a voracious gulf or whirlpool. --Dampier. --
   {Vo*ra"cious*ly}, adv. -- {Vo*ra"cious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voracious
   adj 1: excessively greedy and grasping; "a rapacious divorcee on
       the prowl"; "ravening creditors"; "paying taxes to
       voracious governments" [syn: {rapacious}, {ravening},
       {voracious}]
   2: devouring or craving food in great quantities; "edacious
     vultures"; "a rapacious appetite"; "ravenous as wolves";
     "voracious sharks" [syn: {edacious}, {esurient}, {rapacious},
     {ravening}, {ravenous}, {voracious}, {wolfish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top