ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edacious

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edacious-, *edacious*, edaciou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edaciousadj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,กิน,อยาก
predacious(พรีเด'เชิส) adj. กินเนื้อเป็นอาหาร,จับสัตว์อื่นเป็นอาหาร,ปล้น., See also: predacity, predaciousness n., Syn. depredation,plundering

English-Thai: Nontri Dictionary
predacious(adj) ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
源五郎[げんごろう;ゲンゴロウ, gengorou ; gengorou] (n) (1) (uk) diving beetle; (2) Japanese predacious diving beetle (Cybister japonicus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edacious \E*da"cious\, a. [L. edax, edacis, fr. edere to eat.]
   Given to eating; voracious; devouring.
   [1913 Webster]
 
      Swallowed in the depths of edacious Time. --Carlyle.
   -- {E*da"cious*ly}, adv. -- {E*da"cious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edacious
   adj 1: devouring or craving food in great quantities; "edacious
       vultures"; "a rapacious appetite"; "ravenous as wolves";
       "voracious sharks" [syn: {edacious}, {esurient},
       {rapacious}, {ravening}, {ravenous}, {voracious},
       {wolfish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top