ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rapacious

R AH0 P AE1 SH AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapacious-, *rapacious*, rapaciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapacious[ADJ] โลภ, See also: ตะกละ, ละโมบ, Syn. avaricious, greedy
rapacious[ADJ] ชั่วร้าย, See also: เป็นภัย, Syn. berserk, murderous
rapacious[ADJ] แย่งชิง, See also: ช่วงชิง, เบียดเบียน, Syn. predatory, ravening
rapaciousness[N] ความโลภ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
rapacious(adj) งก,ตะกละ,ละโมบ,โลภ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งก[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious   FR: avide ; goulu

CMU English Pronouncing Dictionary
RAPACIOUS    R AH0 P AE1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapacious    (j) rˈəpˈɛɪʃəs (r @1 p ei1 sh @ s)
rapaciously    (a) rˈəpˈɛɪʃəsliː (r @1 p ei1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲助根性[くもすけこんじょう, kumosukekonjou] (n) predatory nature; rapacious disposition [Add to Longdo]
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious [Add to Longdo]
豺狼[さいろう, sairou] (n) (1) (See 狼・おおかみ・1,山犬・やまいぬ・1) wolf; (2) rapacious person; merciless and greedy person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapacious \Ra*pa"cious\ (r[.a]*p[=a]"sh[u^]s), a. [L. rapax,
   -acis, from rapere to seize and carry off, to snatch away.
   See {Rapid}.]
   [1913 Webster]
   1. Given to plunder; disposed or accustomed to seize by
    violence; seizing by force. " The downfall of the
    rapacious and licentious Knights Templar." --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. Accustomed to seize food; subsisting on prey, or animals
    seized by violence; as, a tiger is a rapacious animal; a
    rapacious bird.
    [1913 Webster]
 
   3. Avaricious; grasping; extortionate; also, greedy;
    ravenous; voracious; as, rapacious usurers; a rapacious
    appetite.
    [1913 Webster]
 
       [Thy Lord] redeem thee quite from Death's rapacious
       claim                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Greedy; grasping; ravenous; voracious.
     [1913 Webster] -- {Ra*pa"cious*ly}, adv. --
     {Ra*pa"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rapacious
   adj 1: living by preying on other animals especially by catching
       living prey; "a predatory bird"; "the rapacious wolf";
       "raptorial birds"; "ravening wolves"; "a vulturine taste
       for offal" [syn: {predatory}, {rapacious}, {raptorial},
       {ravening}, {vulturine}, {vulturous}]
   2: excessively greedy and grasping; "a rapacious divorcee on the
     prowl"; "ravening creditors"; "paying taxes to voracious
     governments" [syn: {rapacious}, {ravening}, {voracious}]
   3: devouring or craving food in great quantities; "edacious
     vultures"; "a rapacious appetite"; "ravenous as wolves";
     "voracious sharks" [syn: {edacious}, {esurient}, {rapacious},
     {ravening}, {ravenous}, {voracious}, {wolfish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top