ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncouthly

AH1 N K UW1 TH   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncouthly-, *uncouthly*, uncouth
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา uncouthly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *uncouthly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncouth[ADJ] ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม, Syn. discourteous, rude, uncivil, ill-mannered, Ant. courteous
uncouth[ADJ] งุ่มง่าม
uncouthly[ADV] อย่างไร้มารยาท, Syn. rudely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncouth(อันคูธ') adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เก้งก้าง,ไม่มีมารยาท,ประหลาด,พิกล., See also: uncouthly adv. uncouthness n., Syn. ungainly

English-Thai: Nontri Dictionary
uncouth(adj) แปลก,เทอะทะ,เซ่อซ่า,ซุ่มซ่าม,หยาบ,เก้งก้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are rude and uncouth and presumptuous... and I am leaving now.คุณหยาบคายและเร่อร่า ชอบทึกทักโง้นงี้ ฉันไปดีกว่า Titanic (1997)
Not because it is exhibited at an uncouth rural assembly with glutinous pies,แต่ก็ใช่ว่าจะมาจากชาวชนบทแสนงุ่มง่าม ที่ทำพายเหนียวๆ Becoming Jane (2007)
George, that's very uncouth for you to ask that in public.จอร์จ ถามกลางวงแบบนี้ ไม่มีมารยาทเลยนะ Dangerous Territory (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncouth... There's things I'd like to say but to butt in now would be what they call uncouth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาบช้า[ADJ] vulgar, See also: coarse, common, uncouth, Syn. หยาบคาย, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: ฆาตกรต่อเนื่องจะถูกสร้างให้มีลักษณะของความป่าเถื่อน หยาบช้า และชอบล่าเนื้อ
ตะกรุมตะกราม[ADV] voraciously, See also: hastily, clumsily, awkwardly, uncouthly, greedily, voraciously, Syn. ผลีผลาม, สวาปาม, มูมมาม, Example: แมวดำพเนจรกินข้าวคลุกกับปลาทูอย่างตะกรุมตะกราม, Thai definition: ทำไปอย่างผลีผลาม ขาดการพินิจพิจารณาเนื่องในการบริโภค
บุ่มบ่าม[V] be rush, See also: be uncouth, Syn. วู่วาม, Example: ้เขาบุ่มบ่ามเข้าไปในห้องรัฐมนตรีอย่างไม่ฟังเสียงใคร, Thai definition: ขาดความยับยั้งไม่เกรงใจใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adj.] (kapoēpkapāp) EN: rough ; uncouth ; uncultured   
หยาบช้า[X] (yāpchā) EN: vulgar ; coarse ; common ; uncouth   FR: goujat ; mufle

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOUTH    AH1 N K UW1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncouth    (j) ˈʌnkˈuːθ (uh1 n k uu1 th)
uncouthly    (a) ˈʌnkˈuːθliː (uh1 n k uu1 th l ii)
uncouthness    (n) ˈʌnkˈuːθnəs (uh1 n k uu1 th n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǎng, ㄍㄨㄤˇ, / ] rough; uncouth; boorish, #98,696 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grobheit {f}uncouthness [Add to Longdo]
grobuncouth [Add to Longdo]
grob {adv}uncouthly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブサメン[, busamen] (n) (sl) (derog) (See 不細工) unattractive, uncouth man [Add to Longdo]
泥臭い[どろくさい, dorokusai] (adj-i) smelling of mud or earth; unrefined; uncouth [Add to Longdo]
蛮襟;蛮カラ[ばんから(蛮襟);ばんカラ(蛮カラ), bankara ( ban eri ); ban kara ( ban kara )] (n,adj-na) (1) scruffy; unconcerned about one's personal appearance; (2) rough and uncouth vigor (vigour) [Add to Longdo]
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore [Add to Longdo]
無骨;武骨[ぶこつ, bukotsu] (adj-na,n) boorish; unrefined; rustic; uncouth; clumsy; brusque [Add to Longdo]
無骨一徹;武骨一徹[ぶこついってつ, bukotsuittetsu] (n,adj-na) rustic; boorish; uncouth; adamantly sticking to being boorish [Add to Longdo]
無様;不様[ぶざま, buzama] (adj-na,n) unshapely; unsightly; clumsy; unpresentable; uncouth [Add to Longdo]
野性[やせい, yasei] (n,adj-no) wildness (plants, animals, etc.); uncouth; rough; unpolished; (P) [Add to Longdo]
野性的[やせいてき, yaseiteki] (adj-na) (See 野性) wild (plants, animals, etc.); uncouth; rough; unpolished [Add to Longdo]
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P) [Add to Longdo]
野暮ったい[やぼったい, yabottai] (adj-i) unfashionable (e.g. clothes); uncouth; unpolished [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncouth \Un*couth"\ ([u^]n*k[=oo]th"), a. [OE. uncouth, AS.
   unc[=u][eth] unknown, strange: un- (see {Un-} not) +
   c[=u][eth] known, p. p. of cunnan to know. See {Can} to be
   able, and cf. {Unco}, {Unked}.]
   1. Unknown. [Obs.] "This uncouth errand." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To leave the good that I had in hand,
       In hope of better that was uncouth.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Uncommon; rare; exquisite; elegant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Harness . . . so uncouth and so rich. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Unfamiliar; strange; hence, mysterious; dreadful; also,
    odd; awkward; boorish; as, uncouth manners. "Uncouth in
    guise and gesture." --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       I am surprised with an uncouth fear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thus sang the uncouth swain.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Awkward}.
     [1913 Webster] -- {Un*couth"ly}, adv. --
     {Un*couth"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncouthly
   adv 1: in an uncouth manner; "uncouthly, he told stories that
       made everybody at the table wince"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top