ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ravenous

R AE1 V AH0 N AH0 S   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ravenous-, *ravenous*, ravenou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravenous[ADJ] ซึ่งตะกละมาก, See also: ซึ่งตะกละเป็นที่สุด, Syn. bloodthirsty, starving

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ravenous(แรฟ'วะนัส) adj. ตะกละเป็นที่สุด,หิวที่สุด,อยากที่สุด
intravenous(อินทระวี'นัส) adj. ภายในหลอดเลือดดำ,เข้าไปในหลอดเลือดดำ.

English-Thai: Nontri Dictionary
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, I am ravenous. Have you had lunch?เอ้อ ผมหิวจะตายอยู่แล้ว นี่คุณกินข้าวแล้วยังเนี่ย? The Constant Gardener (2005)
The real problem is their ravenous appetite.ปัญหาจริง ๆ คือความตะกละของพวกมัน Zathura: A Space Adventure (2005)
It comes now, drawn with ravenous hunger to the man what bears the black spot.มันฝากนี่มาให้ ฝังไว้เพื่อเตือนความจำ สำหรับคนติดหนี้ .. มือต้องมี "ปานดำ" Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Waiting in the Everglades are hordes of county sheriffs, search parties and ravenous reptiles.ที่รออยู่ในเอเวอร์เกลดคือ ฝูงนายอำเภอ หน่วยค้นหา และ สัตว์เลื้อยคลานโหยหิว The British Invasion (2007)
They're ravenous feeders, and now they feed off of you.พวกมันตะกละมาก ตอนนี้มันกำลังกัดกินตัวนาย Appleseed Ex Machina (2007)
- Hey for fuck's sake, enough already, we're being chased by ravenous freaks.- ปัดโถ่เอ้ย พอได้แล้ว ถูกพวกบ้านั่นไล่ตามยังไม่พออีกเหรอ Zombieland (2009)
- You're ravenous.-คุณตะกละมาก The Tourist (2010)
- You're ravenous-คุณตะกละ -ใช่แล้ว The Tourist (2010)
As lovers, they are said to be ravenous beasts.ในฐานะคนรัก พวกมันจะเป็นปีศาจร้ายที่ตะกละตะกลามเป็นที่สุด Legends (2010)
My gal. She's ravenous.แฟนผม เธอหิว Scream a Little Dream (2011)
Even in here, I'm just ravenous.แม้กระทั่งในนี้ ฉันตะกละมาก Spooky Little Girl (2011)
Mon cher, thi's "Cavendish the Ravenous", your favorite Timothy.Τhаnk yоu fоr thе kіndѕоmе hоѕtіn' іn thе Vаllеy'ѕ dаy. Cloud Atlas (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous   
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā thāng sēn lōhit) EN: intravenous infusion   FR: intraveineuse [f]
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous   FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ยาฉีด[n.] (yāchīt) EN: intravenous drug ; intravenous injection ; injection   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAVENOUS    R AE1 V AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ravenous    (j) rˈævənəs (r a1 v @ n @ s)
ravenously    (a) rˈævənəsliː (r a1 v @ n @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chái, ㄔㄞˊ, ] ravenous beast; wolves (collect.), #62,384 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heißhunger {m}ravenous appetite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire [Add to Longdo]
静注[じょうちゅう, jouchuu] (n) (abbr) intravenous injection; IV [Add to Longdo]
静脈注射[じょうみゃくちゅうしゃ, joumyakuchuusha] (n) intravenous injection [Add to Longdo]
静脈内[じょうみゃくない, joumyakunai] (adj-no) intravenous; intravascular [Add to Longdo]
静脈麻酔薬[じょうみゃくますいやく, joumyakumasuiyaku] (n) intravenous anaesthetic; intravenous anesthetic [Add to Longdo]
中心静脈栄養[ちゅうしんじょうみゃくえいよう, chuushinjoumyakueiyou] (n) central venous hyperalimentation; intravenous hyperalimentation [Add to Longdo]
点滴[てんてき, tenteki] (n,vs) (1) raindrops; falling drop of water; (2) intravenous drip; (P) [Add to Longdo]
点滴注射[てんてきちゅうしゃ, tentekichuusha] (n) intravenous drip infusion [Add to Longdo]
貪食[どんしょく, donshoku] (n,vs) voracity; ravenousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ravenous \Rav"en*ous\ (r[a^]v"'n*[u^]s), a. [From 2d {Raven}.]
   1. Devouring with rapacious eagerness; furiously voracious;
    hungry even to rage; as, a ravenous wolf or vulture.
    [1913 Webster]
 
   2. Eager for prey or gratification; as, a ravenous appetite
    or desire.
    [1913 Webster] -- {Rav"en*ous*ly}, adv. --
    {Rav"en*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ravenous
   adj 1: extremely hungry; "they were tired and famished for food
       and sleep"; "a ravenous boy"; "the family was starved and
       ragged"; "fell into the esurient embrance of a predatory
       enemy" [syn: {famished}, {ravenous}, {sharp-set},
       {starved}, {esurient}]
   2: devouring or craving food in great quantities; "edacious
     vultures"; "a rapacious appetite"; "ravenous as wolves";
     "voracious sharks" [syn: {edacious}, {esurient}, {rapacious},
     {ravening}, {ravenous}, {voracious}, {wolfish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top