Search result for

maki

(102 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maki-, *maki*
Possible hiragana form: まき
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
making[N] การผลิต, See also: การสร้าง, การสร้างสรรค์, Syn. creation, manufacture, production
making[N] เหตุผลของความสำเร็จ
making[ADJ] ซึ่งสร้างไว้, See also: ซึ่งทำไว้, Syn. forming, producing, constructing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
making(เมค'คิง) n. การกระทำ,การสร้าง,โครงสร้าง,ส่วนประกอบ,การเสริมแต่ง,สมรรถนะ,สิ่งที่สร้างขึ้น,
epoch-making(เอพ'พัคเมคิง) adj. ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย
homemakingn. งานบ้าน,งานดูแลบ้าน. adj. เกี่ยวกับงานบ้าน
love-making(ลัฟว'เมคคิง) n. การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การสังวาส, Syn. sexual intercourse
moneymaking(มัน'นีเมคิง) adj. กำไร,ซึ่งทำเงินได้,ซึ่งให้กำไรเป็นเงิน. n. การทำเงิน
printmakingn. ศิลปะหรือเทคนิคการพิมพ์
steelmakingn. การผลิตเหล็กกล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
dressmaking(n) การตัดเย็บเสื้อผ้า
lovemaking(n) การเกี้ยวพาราสี,การจีบ,การสมสู่
merrymaking(n) การเล่นตลก,การเฉลิมฉลอง,การสรวลเสเฮฮา
rainmaking(n) การทำฝนเทียม,การขอฝน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My last chance at making a connectionโอกาสสุดท้ายของฉันที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ New Haven Can Wait (2008)
Making sure the Dean knows it's all my fault?จะบอกคณบดีว่าทั้งหมดเป็นความผิดของฉัน? New Haven Can Wait (2008)
Got mono from making out with lauren goldenberg... Ew.ได้ mono หลังจากออกไปกับ Lauren goldenberg Chuck in Real Life (2008)
About making the whole family thing work with Bart.เรื่องสร้างครอบครัวกับแบส Chuck in Real Life (2008)
So Bart is making sure we do...ดังนั้น แบสจึงพยายามแน่ใจว่าพวกเราทำ Chuck in Real Life (2008)
Serena, you're making thisเซรีน่า ลูกกำลังทำให้มัน Chuck in Real Life (2008)
One thing about making a deal with the devil...สิ่งหนึ่งที่ควรรู้ไว้ เวลาตกลงกับอสูรหนะ Chuck in Real Life (2008)
Dad's making chili. And then once he's here,พ่อทำชิลลี่ หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะมา Chuck in Real Life (2008)
And it turns out my dad's making his once-a-year chili,และแล้วก็กลายเป็นว่าพ่อของผมกำลังทำชิลลี่ Chuck in Real Life (2008)
I think we found a new energy source. she's making me dizzy.ฉันคิดว่าเราเจอแหล่งพลังงานแล่งใหม่แล้วหล่ะ หล่อนทำให้ฉันเวียนหัว Pret-a-Poor-J (2008)
Seriously, she's making me feel like a slacker.จริงๆนะ เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนคนขี้เกียจ Pret-a-Poor-J (2008)
Just because you two are making a doomed attemptแค่เพราะพวกเธอพยายามอย่างมาก Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
makiHe thinks of nothing but making money.
makiI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
makiThis is a doghouse of my own making.
makiHe got fired for making waves too often.
makiMaking model planes is his only hobby.
makiMother is having trouble making ends meet.
makiHe is alert to every chance of making money.
makiHer action is still making waves in Japanese society.
makiDo you know he is good at making coffee?
makiHe was making a speech but he broke off when he heard a strange noise.
makiThe small country is making great efforts to keep up with other developing countries.
makiAyano tutted, making a sour face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ากำเหน็จ[N] goldsmith's charge, See also: making fee, Syn. ค่าแรง, ค่าจ้าง, Example: ราคาทองรูปพรรณบาทละ 300 กว่า แต่ไม่เกิน 400 บาท ทั้งนี้ย่อมไม่รวมค่ากำเหน็จ
การแต่งเรื่อง[N] writing a story, See also: making a story, inventing a story, Syn. การปั้นเรื่อง, การเขียนเรื่อง, การสร้างเรื่อง, Example: การแต่งเรื่องบางเรื่องในนวนิยายเกิดจากความเพ้อฝันของผู้เขียน
การถ่ายทำ[N] making a film, See also: movie producing, making a movie, Example: ในการถ่ายชุดบิกินี่ การถ่ายทำนิยมถ่ายภาพกลางแจ้งใช้แสงธรรมชาติเสียเป็นส่วนมาก
การทำครัว[N] cooking, See also: making a dish, preparing food, concoction, Syn. การทำกับข้าว, การปรุงอาหาร, การประกอบอาหาร, การทำอาหาร, การทำกับข้าวกับปลา, Example: เมื่อเสร็จจากการทำครัวแล้ว แม่บ้านควรจะนำเศษอาหารไปใส่หลุมฝัง หรือเอาไปเทในรถเทศบาลใกล้บ้านเพื่อป้องกันเชื้อโรค, Thai definition: การหุงหาอาหาร
การทำบุญทำทาน[N] charity, See also: making merits and virtue, benevolence, Syn. การทำบุญกุศล, การทำบุญ, การทำทาน, การทำบุญทำกุศล, การทำบุญสุนทาน, Ant. การทำบาป, Example: การทำบุญทำทานสามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจน
การทำผิด[N] making a mistake, See also: infringement, making an error, Syn. การกระทำผิด, การทำชั่ว, การทำบาป, Example: การทำผิดแล้วสำนึกผิด ย่อมมีแต่คนให้อภัย
การทำศพ[N] making funeral arrangements, See also: cremation การเผาศพ, Example: ก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรม ท่านสั่งไว้ว่า การทำศพให้ทำพอประมาณอย่าให้เดือดร้อนอย่ารบกวนเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน, Thai definition: การประกอบพิธีปลงศพ
การทำสัญญา[N] contract, See also: making agreement, making a promise, Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น, Example: การทำสัญญาเปิดบริษัทใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
การบรรเลง[N] play, See also: making music, giving an instrumental performance, playing a musical instrument, playing mu, Syn. การบรรเลงเพลง, การเล่นเพลง, การบรรเลงดนตรี, Example: เพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงที่มีความยาวและยากกว่าเพลงเถาทั่วไป นักดนตรีต้องใช้ฝีมือในการบรรเลงสูง จนกลายเป็นเพลงระดับชั้นแนวหน้าที่ใช้อวดฝีมือกันทุกวันนี้, Thai definition: การทำเพลงด้วยเครื่องดุริยางค์ให้เป็นที่เจริญใจ
การเลี้ยงชีพ[N] earning a living, See also: making a living, seeking a livelihood, Syn. การดำรงชีพ, Example: ชาวบ้านหาปลาในทะเลเพื่อการเลี้ยงชีพกันไปวันหนึ่งๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
การกระทำผิด[n. exp.] (kān kratham phit) EN: making a mistake   
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
การลงแรง [n.] (kān longraēng) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts   FR: dépense d'énergie [f]
การพูดโทรศัพท์[n. exp.] (kān phūt thōrasap) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call   FR: communication téléphonique [f]
การรบทัพจับศึก[v. exp.] (kān rop thap jap seuk) EN: fighting in the war ; going to war ; making war ; fighting a battle   
การแต่งเรื่อง[n. exp.] (kān taeng reūang) EN: writing a story ; making a story ; inventing a story   
การตัดสินใจ[n.] (kān tatsinjai) EN: decision ; decision-making ; decision making ; making a decision   FR: décision [f]
การถ่ายทำ[n.] (kān thāitham) EN: making a film ; movie producing ; making a movie   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAKI    M AA1 K IY0
MAKIN    M AE1 K IH2 N
MAKIN'    M EY1 K AH0 N
MAKING    M EY1 K IH0 NG
MAKITA    M AH0 K IY1 T AH0
MAKINEN    M AE1 K IH2 N AH0 N
MAKINGS    M EY1 K IH0 NG Z
MAKINSON    M AE1 K AH0 N S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
making    (v) (m ei1 k i ng)
makings    (n) (m ei1 k i ng z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
牧場[まきば, makiba] (n) ฟาร์มปศุสัตว์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
巻き込む[まきこむ, makikomu] Thai: ม้วนเข้าไป English: to roll up
巻き込む[まきこむ, makikomu] Thai: ดึงเข้ามาพัวพัน(นิยมใช้ในรูปถูกกระทำ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うずまき線;渦巻き線;渦巻線[うずまきせん, uzumakisen] (n) spiral [Add to Longdo]
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
ずかずか[, zukazuka] (adv) (on-mim) making rude entrance [Add to Longdo]
ちびちび;ちびりちびり[, chibichibi ; chibirichibiri] (adv,adv-to) (on-mim) making something last [Add to Longdo]
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree [Add to Longdo]
にゃにゃ;にゃんにゃん[, nyanya ; nyannyan] (n,vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n,vs) (3) sexual intercourse; making out [Add to Longdo]
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可喜[kě xǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄧˇ, ] making one happy; gratifying [Add to Longdo]
指鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 鹿 / 鹿] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation [Add to Longdo]
尽心尽力[jìn xīn jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] making an all-out effort (成语 saw); to try one's heart out; to do one's utmost [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key [Add to Longdo]
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
巻き戻す[まきもどす, makimodosu] to rewind [Add to Longdo]
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
効率化[こうりつか, kouritsuka] optimization, making efficient [Add to Longdo]
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
製品化[せいひんか, seihinka] making into a product (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まき, maki] Rolle, -Band [Add to Longdo]
巻き尺[まきじゃく, makijaku] Bandmass [Add to Longdo]
巻き込む[まきこむ, makikomu] einwickeln, verwickeln [Add to Longdo]
巻尺[まきじゃく, makijaku] Bandmass [Add to Longdo]
[まき, maki] Weide [Add to Longdo]
牧場[まきば, makiba] Weide, Wiese [Add to Longdo]
牧場[まきば, makiba] Weide, Wiese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maki \Ma"ki\, n. [F., from native name.] (Zool.)
   A lemur. See {Lemur}.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 maquis
 
 1. maki
 2. (b. h.) İkinci Dünya Savaşında Nazilere karşı savaşan Fransız direnme örgütü.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 scrub
 
 1. çalılık, fundalık, maki
 2. bodur ağaçlı orman
 3. (kıs.)a kıllı fırça
 4. bodur insan veya hayvan ve bitki
 5. (spor) birinci takıma alınmayan oyuncu. scrub oak yermeşesi, kurtluca, (bot.) Teucritum. scrub team ikinci takım
 6. ikinci derecede oyuncuların oynatıldığı taklm.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top