Search result for

producing

(35 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -producing-, *producing*, produc
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have seen houses producing their own energy.ฉันเคยเห็นบ้านที่ผลิตพลังงานเพื่อตนเอง Home (2009)
They keep producing... one interesting thing after another.สร้างของน่าสนใจออกมาอยู่เรื่อย มัตซึนาริ Goemon (2009)
Your body isn't producing enough estrogen.ร่างกายของคุณไม่ทำปฎิกิริยาทางเคมีพอ ฮอร์โมนเอสโตรเจนกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ Smite (2009)
His own body is producing them by the thousands, every minute.ใช้ร่างผลิตชิปมาทีเป็นพันๆ ต่อนาที Ben 10: Alien Swarm (2009)
Notably, she was incapable of producing offspring.ไม่เลย เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ และให้กำเนิดทารกได้ Night of Desirable Objects (2009)
We're redirecting funds to the most promising leads, and we're dropping investigations which are not producing results.เรากำลังโอนย้ายงบประมาณ ไปยังองค์กรชั้นนำ และเรากำลังลดระดับ การสืบสวนสอบสวนลงไป ในส่วนที่ไม่ได้สนอง ความคืบหน้าใดๆ Gimme Some Truth (2009)
Producing some oxygen.ที่จะผลิตอ๊อคซิเจน Divided (2010)
Amy pointed out that between the two of us, our genetic material has the potential of producing the first in a line of intellectually superior, benign overlords to guide humanity to a brighter tomorrow.เอมี่ชี้ให้เห็นว่า ระหว่างเราสองคน กรรมพันธุของเรามีความเป็นไปได้สูง ที่จะสามารถผลิต The Robotic Manipulation (2010)
And don't worry, the plants are producing oxygen.และไม่ต้องห่วง พื่ชจะช่วยสร้่างอ๊อกซิเจนให้เราได้ Intervention (2010)
because it turns out that only a world whose forces are very similar to the ones that we experience would be capable of producing carbon-based life.จะต้องมีความใกล้ชิด กับสิ่งที่เราสังเกตจริง ถ้าเราจะอยู่ที่นี่จะสังเกตเห็นพวกเขา เพราะปรากฎว่าเพียงโลก Is There a Creator? (2010)
EVENTUALLY PRODUCING STARS.และสิ่งที่ริชาร์ดได้ทำ เพื่อมุมหนึ่งของท้องฟ้า Beyond the Darkness (2010)
So, gravity keeps on pulling in, and when there's nothing producing pressure to sustain it, it will just collapse.ฮึ ไม่มีการเกิดความร้อนมากขึ้น, การผลิตพลังงาน ไม่มากเกิดขึ้นที่หลักของ The Riddle of Black Holes (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
producingHe went to America for the purpose of learning a new method of producing crops.
producingSome animals are producing offspring in zoos.
producingThe factory is producing a new type of car.
producingThey substantiated their claim by producing dated receipts.
producingTo the white glass I added glass of various colours producing a pretty feel.
producingWhile this group has a great deal of spending power, it is not working, and therefore, not producing anything.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถ่ายทำ[n.] (kān thāitham) EN: making a film ; movie producing ; making a movie   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRODUCING    P R AH0 D UW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
producing    (v) (p r @1 d y uu1 s i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーバーボッシュ法[ハーバーボッシュほう, ha-ba-bosshu hou] (n) Haber-Bosch process (for producing ammonia) [Add to Longdo]
因果因縁[いんがいんねん, ingainnen] (n) cause and effect; karma; retribution; an evil cause producing an evil effect [Add to Longdo]
化膿菌[かのうきん, kanoukin] (n) pyogenic bacteria; pus-producing bacteria [Add to Longdo]
穀倉地帯[こくそうちたい, kokusouchitai] (n,adj-no) grain-producing region [Add to Longdo]
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
作成[さくせい, sakusei] (n,vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) [Add to Longdo]
産地[さんち, sanchi] (n) producing area; (P) [Add to Longdo]
産油国[さんゆこく, sanyukoku] (n) oil-producing countries (nations); (P) [Add to Longdo]
滋殖[じしょく, jishoku] (n,vs) reproducing in large numbers; multiplying [Add to Longdo]
自己演出[じこえんしゅつ, jikoenshutsu] (n,vs) an author directing (producing) his; her own play (film); staging oneself for effect; presenting oneself in a favorable light [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再生产[zài shēng chǎn, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] producing a copy; to reproduce [Add to Longdo]
致畸[zhì jī, ㄓˋ ㄐㄧ, / ] producing abnormality; leading to genetic malformation; teratogenic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Produce \Pro*duce"\, v. t. [imp. & p. p. {Produced}; p. pr. &
   vb. n. {Producing}.] [L. producere, productum, to bring
   forward, beget, produce; pro forward, forth + ducere to lead.
   See {Duke}.]
   [1913 Webster]
   1. To bring forward; to lead forth; to offer to view or
    notice; to exhibit; to show; as, to produce a witness or
    evidence in court.
    [1913 Webster]
 
       Produce your cause, saith the Lord.  --Isa. xli.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       Your parents did not produce you much into the
       world.                --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring forth, as young, or as a natural product or
    growth; to give birth to; to bear; to generate; to
    propagate; to yield; to furnish; as, the earth produces
    grass; trees produce fruit; the clouds produce rain.
    [1913 Webster]
 
       This soil produces all sorts of palm trees.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       [They] produce prodigious births of body or mind. --
                          Milton.
    [1913 Webster]
 
       The greatest jurist his country had produced.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to be or to happen; to originate, as an effect or
    result; to bring about; as, disease produces pain; vice
    produces misery.
    [1913 Webster]
 
   4. To give being or form to; to manufacture; to make; as, a
    manufacturer produces excellent wares.
    [1913 Webster]
 
   5. To yield or furnish; to gain; as, money at interest
    produces an income; capital produces profit.
    [1913 Webster]
 
   6. To draw out; to extend; to lengthen; to prolong; as, to
    produce a man's life to threescore. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   7. (Geom.) To extend; -- applied to a line, surface, or
    solid; as, to produce a side of a triangle.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top