Search result for

dregs

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dregs-, *dregs*, dreg
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dregs(n) กาก, See also: ตะกอน, Syn. sediment, lees
dregs(n) สิ่งที่ไร้ค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
dregs(n) ตะกอน, ของเสีย, กาก, เศษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An army of the worst dregs ever to soil the face of the West!กองทัพของโจรสุดเหี้ยมจากทั่ว ต.ต. Blazing Saddles (1974)
The news that our serial killer, is only killing the dregs of society, ข่าวว่าฆาตรการต่อเนื่อง ฆ่าเฉพาะพวกขยะสังคม See-Through (2007)
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ Loyal and True (2008)
Ok, dregs of society dirt, show yourselves.โอเค พวกกากเดนสังคมโผล่หัวออกมาเร็ว A Shade of Gray (2009)
Well, one of the dregs has not a lick of cell phone activity, credit card purchases, เอ่อ หนึ่งในเดนพวกนั้น ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ บัตรเครดิต A Shade of Gray (2009)
You did it with the dregs of DUMBO. I'm standing right here.เคยสงสัยมั้ย ว่าทำไม มิสคารร์ ถึงออกนอกเมือง The Goodbye Gossip Girl (2009)
Now I must fight my way up through the dregsแต่ตอนนี้ข้าต้องฝ่าพวกหางแถว Legends (2010)
Dregs am I?ข้าน่ะหรือหางแถว Legends (2010)
Still place my worth among the dregs?ยังจัดข้าอยู่ในกลุ่มพวกหางแถวอีกหรือไม่ Legends (2010)
They are in the dregs of myพวกเค้าคือสาวกที่มาให้ข้ารักษา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
You dregs from the north...เจ้าเศษสวะจากทางเหนือ.. Tree with Deep Roots (2011)
Look at them. They're the dregs of society.ดูพวกเขาสิ พวกเขาคือกากเดนของสังคม Pilot (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยะสังคม(n) dregs of society, Syn. เดนสังคม, มารสังคม, Example: เมื่อตำรวจได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เริ่มวางแผนจับขยะสังคมทันที, Count Unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai Definition: คนที่ไม่มีคุณค่าต่อสังคม, Notes: (สำนวน)
ขี้ตะกอน(n) dregs, See also: residue, lees, sediment, Syn. ตะกอน, Example: กรวดเม็ดเล็กๆ จะช่วยกรองขี้ตะกอนได้ดี, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกจมลงนอนก้นภาชนะเป็นต้น
ตะกรน(n) dregs, See also: calces, scale, lees, sediment, deposit, precipitate, Syn. ตะกรัน, ขี้ตะกอน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: เขาใช้เศษกระเบื้องขูดตะกรนที่ติดอยู่ก้นถาด, Thai Definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ตะกรัน(n) dregs, See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate, Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: ตะกรันพวกนี้เป็นเศษตะกั่วที่ขูดมาจากเบ้าหลอม, Thai Definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ตะกอน(n) dregs, See also: sediment, precipitate, silt, refuse, deposit, lees, Syn. ขี้ตะกอน, กาก, Example: เราควรหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่มีตะกอนเพราะจะทำให้เป็นนิ่ว, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกลงจมนอนก้นภาชนะ
ก้นตะกรน(n) dregs, See also: precipitate, sediment, Syn. ของเดน, Example: ของที่เป็นก้นตะกรนอย่างนี้จ้างให้ฉันก็ไม่เอาหรอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [ fpl ] ; déchet [ m ]
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [ mpl ] ; restant [ m ] ; reliefs [ mpl ]
ขยะสังคม[khaya sangkhom] (n, exp) EN: dregs of society  FR: lie de la société [ f ] ; rebut de la société [ m ]
ขี้ตะกอน[khītakøn] (n) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [ mpl ] ; dépôt [ m ] ; vase [ f ] ; limon [ m ] ; précipité [ m ] ; lie [ f ]
ถ่านโค้ก[thānkhōk] (n) EN: coke ; coal dregs  FR: coke [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dregs

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dregs

WordNet (3.0)
dregs(n) sediment that has settled at the bottom of a liquid, Syn. settlings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāo, ㄗㄠ, ] dregs; to waste; spoil #9,869 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] dregs; sediment #53,208 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] dregs of wine #458,742 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
残滓[ざんし;ざんさい, zanshi ; zansai] (n, adj-no) remains; dregs; vestiges [Add to Longdo]
沈渣[ちんさ, chinsa] (n) dregs; sediment; sludge [Add to Longdo]
[おり, ori] (n) dregs; lees; grounds; sediment [Add to Longdo]
[かす, kasu] (n) dregs; feces; refuse; scum [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top