Search result for

rod

(152 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rod-, *rod*, ro
English-Thai: Longdo Dictionary
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
welding rod(n) ลวดเชื่อม เช่น One clip is attached to any part of the piece being welded. The second clip is connected to a thin welding rod.
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
by-product(n ) ผลผลิตพลอยได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rod[N] ไม้หรือโลหะแท่งยาวๆ, See also: ท่อนไม้หรือโลหะ, Syn. bar, stick
rod[N] คันเบ็ด, Syn. fishing rod
rod[N] ไม้เรียว, Syn. whipping stick
rod[N] ไม้วัด, Syn. pole
rod[N] ปืนเล็ก, See also: ปืนสั้น, Syn. pistol
rode[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rode[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rodeo[N] การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและคล้องจับปศุสัตว์ของโคบาล
rodeo[N] การล้อมจับปศุสัตว์
rodeo[N] คอกสำหรับจับปศุสัตว์, Syn. pen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rod(รอด) n. ไม้,ท่อนไม้,แขนงไม้,ท่อนกลมยาว,คันเบ็ด,ไม้วัด,จุลินทรีย์รูปท่อนกลมยาว,ไม้เรียว,คทา,ก้านลูกสูบเครื่องยนต์,การทำโทษ,วินัย,อำนาจกดขี่, Syn. pole,stick,bar
rode(โรด) v. กริยาช่อง 2 ของ ride
rodent(โร'เดินทฺ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(โร'ดีโอ) n. การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือกคล้องวัว,การต้อนจับปศุสัตว์,คอกสำหรับจับปศุสัตว์,การแสดงความสามารถในการขี่รถจักรยานยนต์ pl. rodeos
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
aerodrome(แอ' โรโดรม) n. สนามบิน
aerodrone(แอ' โรโดรน) n. เครื่องร่อน
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
aerodyne(แอ' โรไดน์) เครื่องบินที่นักกว่าอากาศ, เครื่องบิน (heavier-than-aircraft)
anaphrodisiac(แอนแนฟระดิช' ซิแอด) adj. สามารถลดความต้องการทางเพศ. -n. ยาลดกำหนัด

English-Thai: Nontri Dictionary
rod(n) ไม้เรียว,ท่อน,ไม้วัด,กิ่งไม้,คันเบ็ด,ไม้พลอง,คทา
rode(vt) pp ของ ride
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
rodent(n) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์
aerodrome(n) สนามบิน
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย
heterodox(adj) นอกศาสนา,นอกคอก,นอกรีต,นอกทฤษฎี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rod bearing; connecting-rod bearingรองลื่นก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod big end; big-endปลายใหญ่ก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod boltสลักเกลียวก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod cell; rod, retinalเซลล์รูปแท่งในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rod small end; little-end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod, retinal; cell, rodเซลล์รูปแท่งในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rod cellเซลล์รูปแท่ง, เซลล์ประสาทในชั้นจอตามีลักษณะเป็นแท่ง ทำหน้าที่ในการบอกความแตกต่างของปริมาณของแสงสว่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rod puppetsหุ่นกระบอก [TU Subject Heading]
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู
สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rodentsสัตว์ฟันแทะ [TU Subject Heading]
Rodents as laboratory animalsสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]
Rodochrosite โรโดโครโซต์
แหล่ง - พบในจังหวัดเลย แพร่ น่าน ที่แหล่งแมงกานีสจังหวัดพิจิตร ในแหล่งแมงกานีสจังหวัดนราธิวาส สุราษฎร์ธานี เกิดในสายแร่ร่วมกับวุลแฟรม ดีบุก และมีฟลูออไรต์เล็กน้อย ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีสที่มีความสำคัญอันดับรอง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rodenticide (n ) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Where the hell was Rodrigo?- โรดริโกมันหายหัวไปไหน Pilot (2008)
I rode through this valley yesterday.ข้าขี่ม้าผ่านหุบเขานี้เมื่อวาน The Labyrinth of Gedref (2008)
Senator Padmé Amidala journeys to Outer Rim world of Rodia desperate to ensure its loyalty remains to the Republic.วุฒิสมาชิกอมิดาลาจำต้องเดินทาง ไปยังดินแดนขอบนอกโรเดีย เพื่อทำให้แน่ใจว่า ความภักดีต่อสาธารณรัฐนั้นยังเหลืออยู่ Bombad Jedi (2008)
Rodia is very important to the Republic, and of course I'd come to help you.โรเดียนั้นสำคัญมากต่อสาธารณรัฐ ด้วยเหตุนี้ ข้าจึงได้มาช่วยท่าน Bombad Jedi (2008)
The citizens of Rodia welcome you, Viceroy.พลเมืองแห่งโรเดีย ยินดีต้อนรับการมาของท่าน ท่านอุปราช Bombad Jedi (2008)
This is a priority message from Senator Amidala on Rodia.นี่เป็นข่าวด่วนที่สุด จากวุฒิสมาชิกอมิดาลาบนดาวโรเดีย Bombad Jedi (2008)
Master Bombad, on behalf of the people of Rodia, I thank you.อาจารย์บอมบาด ในนามของประชาชนแห่งโรเดีย ข้าขอขอบคุณ Bombad Jedi (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
I rode with Pancho Villa. A couple of his guys spoke it.ฉันเข้าไปในหมู่บ้านแพนชู มีผู้ชายสองคนที่พูดได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He is the divining rod that will lead us to Akator.เขาเป็นสายป่านให้เราสาวถึงอคาทอร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And I rode it to school every day.และฉันก็ขี่มันไปรร. ทุกวันไงละ Bolt (2008)
- Not on my watch, rodent!- ไม่ใช่วันที่ฉันยืนดูอยู่แน่ โรเด็น! Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rodSpare the rod and spoil the child. [Proverb]
rodThe boy rode a horse for the first time.
rodMachinery rods work of creative interest.
rodHe mounted his bicycle and rode away.
rodHer old bike squeaked as she rode down the hill.
rodThe LDP rode on the wave of Koizumi's popularity
rodWe rode on a boat.
rodThe train by which he rode has stopped being visible.
rodHe rode a horse to the sea.
rodFortune is the rod of the weak, and the staff of the brave.
rodThe cowboys rode into an unknown town.
rodIt so happened that I rode in the same train with him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูสิก[N] rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มุสิก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
มุสิก[N] rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มูสิก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
ไม้ขี้ฉ้อ[N] rod, See also: cane, whip, lash, Count unit: ท่อน, อัน, Thai definition: ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกเป็น 2 แฉก ที่เรียกว่า ไม้ขี้ฉ้อ เพราะตีครั้งเดียวได้ 2 แนว เท่ากับตี 2 ครั้ง
ไม้เรียว[N] stick, See also: rod, cane, Example: นักเรียนถูกครูทำโทษด้วยไม้เรียว, Thai definition: ไม้ปลายเรียวเล็กคล้ายไม้แส้สำหรับตีเด็ก
เทวทัณฑ์[N] rod of punishment of the gods (possibly lightning), See also: lightning, Syn. อาชญาเทวดา, Thai definition: อาชญาเทวดา, เทวดาลงโทษ, บางทีประสงค์เอาฟ้าผ่า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR:rodynamique [f]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērødas jāriyē) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae   FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērødas ōmūmōi) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi   FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître

CMU English Pronouncing Dictionary
ROD    R AA1 D
RODD    R AA1 D
RODE    R OW1 D
RODS    R AA1 D Z
RODY    R OW1 D IY0
RODA    R OW1 D AH0
RODI    R OW1 D IY0
RODER    R OW1 D ER0
RODAS    R OW1 D AH0 Z
RODEN    R OW1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rod    (n) (r o1 d)
rod    (n) (r o1 d)
rode    (v) (r ou1 d)
rods    (n) (r o1 d z)
rodeo    (n) (r ou1 d ei1 ou)
Rodney    (n) (r o1 d n ii)
rodent    (n) (r ou1 d n t)
rodeos    (n) (r ou1 d ei1 ou z)
rodents    (n) (r ou1 d n t s)
Roderick    (n) (r o1 d @ r i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datenspeicher {m}rod memory [Add to Longdo]
Rodelbahn {f}toboggan run; luge run [Add to Longdo]
Rodeln {n}sledging; tobogganing [Add to Longdo]
Rodelsport {m}; Rodeln {n} [sport]luge [Add to Longdo]
Rodeo {n}rodeo [Add to Longdo]
Rodung {f} | Rodungen {pl}clearing | clearings [Add to Longdo]
Rute {f} | Ruten {pl}rod | rods [Add to Longdo]
Stab {m}; Rute {f} | Stäbe {pl}; Ruten {pl}rod | rods [Add to Longdo]
Stabantenne {f}rod aerial [Add to Longdo]
Stäbchen {n} (Auge) [anat.] | Stäbchen und Zapfen (auf der Netzhaut)rod | rods and cones (in the retina) [Add to Longdo]
roden (Bäume)to root out [Add to Longdo]
roden (ernten)to lift [Add to Longdo]
roden (Kartoffeln)to dig up [Add to Longdo]
roden (Land) | rodend | rodet | rodeteto clear; to stub | clearing; stubbing | clears; stubs | cleared; stubbed [Add to Longdo]
roden (Rüben)to pull up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
かん体;杆体[かんたい, kantai] (n) (See 桿状体) rod (shape of cell) [Add to Longdo]
かん体細胞;杆体細胞[かんたいさいぼう, kantaisaibou] (n) rod cell [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
たけり[, takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒磨机[bàng mó jī, ㄅㄤˋ ㄇㄛˊ ㄐㄧ, / ] rod mill, #343,947 [Add to Longdo]
啮齿类[niè chǐ lèi, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄌㄟˋ, 齿 / ] rodents (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product [Add to Longdo]
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
マクロデータ[まくろでーた, makurode-ta] macro data [Add to Longdo]
ミクロデータ[みくろでーた, mikurode-ta] micro data [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rod \Rod\, n. [The same word as rood. See {Rood}.]
   1. A straight and slender stick; a wand; hence, any slender
    bar, as of wood or metal (applied to various purposes).
    Specifically:
    (a) An instrument of punishment or correction;
      figuratively, chastisement.
      [1913 Webster]
 
         He that spareth his rod hateth his son. --Prov.
                          xiii. 24.
      [1913 Webster]
    (b) A kind of sceptor, or badge of office; hence,
      figuratively, power; authority; tyranny; oppression.
      "The rod, and bird of peace." --Shak.
    (c) A support for a fishing line; a fish pole. --Gay.
    (d) (Mach. & Structure) A member used in tension, as for
      sustaining a suspended weight, or in tension and
      compression, as for transmitting reciprocating motion,
      etc.; a connecting bar.
    (e) An instrument for measuring.
      [1913 Webster]
 
   2. A measure of length containing sixteen and a half feet; --
    called also {perch}, and {pole}.
    [1913 Webster]
 
   {Black rod}. See in the Vocabulary.
 
   {Rods and cones} (Anat.), the elongated cells or elements of
    the sensory layer of the retina, some of which are
    cylindrical, others somewhat conical.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rod
   n 1: a long thin implement made of metal or wood
   2: any rod-shaped bacterium
   3: a linear measure of 16.5 feet [syn: {perch}, {rod}, {pole}]
   4: a square rod of land [syn: {perch}, {rod}, {pole}]
   5: a visual receptor cell that is sensitive to dim light [syn:
     {rod}, {rod cell}, {retinal rod}]
   6: a gangster's pistol [syn: {gat}, {rod}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ROD
     Rewritable Optical Disk (OD)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 rod
   confusion; disorder
   root
   chaos; tangle
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 r
 
 1. (kıs.) radius, rare, received, recipe, residence, retired, right-hand page, rises, rod, rubber.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top