Search result for

lightning

(94 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lightning-, *lightning*, lightn
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lightning[N] สายฟ้า, See also: ฟ้าแลบ
lightning bug[N] หิ่งห้อย, Syn. lightning beetle
lightning rod[N] สายล่อฟ้า
lightning beetle[N] หิ่งห้อย, Syn. lightning bug
lightning arrester[N] สายดิน, See also: อุปกรณ์ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าโดยใช้สายต่อลงดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lightning(ไลทฺ'นิง) n. ฟ้าแลบ. vi. ปล่อยไฟแลบ, (ฟ้า) แลบ.adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟ้าแลบ
lightning arrestern. สายล่อฟ้า,อุปกรณ์ล่อฟ้า
lightning bugn. =firefly (ดู) ,แมลงหิ่งห้อย
lightning rodn. สายล่อฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
lightning(n) ฟ้าแลบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lightning pain; pain, fulgurant; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lightningฟ้าผ่า [TU Subject Heading]
Lightningฟ้าผ่า [การแพทย์]
Lightning protectionการป้องกันฟ้าผ่า [TU Subject Heading]
Lightning Shockกระแสไฟฟ้าที่ทำให้หมดสติ [การแพทย์]
Lightning-conductorsสายล่อฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Papa, Gabu has the element of lightning!พ่อ, กาบุเกิดมาจากธาตุไฟหละ! The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
No indication of a lightning strikeไม่มีอะไรบอกว่าเป็นสายฟ้าฟาด Art Imitates Life (2008)
There's no way lightning's gonna strike twice. ""คุณไม่ท้องรอบสองหรอกน่า" Mirror, Mirror (2008)
Like lightning.เหมือนเสียงฟ้าผ่า Brothers of Nablus (2008)
White lightning, base, angel dust.มีทั้งแบบบริสุทธิ์ ของเกรดต่ำ แล้วก็ขั้นเทพ Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
Damocles' infamous sword was transformed by a lightning bolt from Zeus into a wondrous weapon whose blade could cut through anything.ดามาเคลส เป็นดาบที่โด่งดัง ที่เปลี่ยนสภาพมาจากสายฟ้าของซุส เป็นอาวุธมหัศจรรย์ คมดาบสามารถตัดได้ทุกสิ่ง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Tonight! Lightning Strikes! Don't go stay tonight!ยิ้มหน่อยสิ ว้าว... Twilight (2008)
"And there were voices and lightning, and thunders, and a great earthquake."ตามมาด้วยเสียง และฟ้าแล่บ ฟ้าผ่า แล้วก็แผ่นดินไหวรุนแรง The Mist (2007)
He was just saying we should use the lightning to get you a Babylon candle.ไม่ ไม่มีอะไร เขา เขาแค่บอก ให่เราใช้สายฟ้า เพื่อแลกกับ เที่ยนบาบีลอน Stardust (2007)
Ready the lightning barrels!เตรียมถังอสุนีบาตได้! Stardust (2007)
We've got lightning to catch!เราต้องไล่ล่าสายฟ้า! Stardust (2007)
They don't look like Lightning Marshals to me.ข้าดูยังไง พวกนี้ก็ไม่น่าสปาร์คกันได้ Stardust (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightningA big tree in the field was struck by lightning.
lightningAfter the lightning came the thunder.
lightning"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.
lightningHe finished it as quick as lightning.
lightningHis house was struck by lightning.
lightningI expect you've chanted "kuwabara kuwabara" after a lightning flash, or have seen somebody do so.
lightningI ran like lightning.
lightningI saw a flash of lightning far in the distance.
lightningI saw flashes of lightning in the distance.
lightningI saw the house struck by lightning.
lightningIt came to the president like a bolt of lightning.
lightningIt is because light travels faster than sound that we see lightning before we hear thunder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ้าแลบ[N] lightning, See also: flash of lightning, Example: ฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับฟ้าแลบ เพราะปรากฏการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ใกล้ๆ กัน, Thai definition: แสงที่เกิดวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น
วิชชุ[N] lightning, See also: flash of lightning, electric light, Syn. วิชชุดา, แสงไฟฟ้า, สายฟ้า, Notes: (บาลี)
วิเชียร[N] lightning, Syn. วชิระ, สายฟ้า
สายล่อฟ้า[N] lightning rod, See also: lightning conductor, Example: บนอาคารสูงๆ จะทำการติดตั้งสายล่อฟ้าไว้เพื่อป้องกันฟ้าผ่า, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: แท่งโลหะปลายแหลมใช้ติดบนหลังคาอาคารสูงๆ โดยโยงต่อกับพื้นดินด้วยลวดโลหะ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าให้อิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ได้ระหว่างเมฆกับพื้นโลก เป็นการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
เทวทัณฑ์[N] rod of punishment of the gods (possibly lightning), See also: lightning, Syn. อาชญาเทวดา, Thai definition: อาชญาเทวดา, เทวดาลงโทษ, บางทีประสงค์เอาฟ้าผ่า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อสนีบาต[N] lightning, Syn. ฟ้าผ่า, อสุนีบาต, Example: อสนีบาตฟาดลงมาดังลั่น
อสุนีบาต[N] lightning, Syn. ฟ้าผ่า, อสนีบาต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
ฟ้าแลบ[n.] (fālaēp) EN: lightning ; flash of lightning   FR: éclair [m]
ฟ้าผ่า[n.] (fāphā) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning   FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
ฟ้าผ่า[v.] (fāphā) EN: strike (of lightning) ; hit (of lightning)   FR: foudroyer ; la foudre tombe
เมขลา[n.] (mēkkhalā) EN: goddess of lightning ; goddess of the ocean/sea ; name of goddess   
สายล่อฟ้า[n.] (sāiløfā) EN: lightning rod ; lightning conductor   FR: paratonnerre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIGHTNING    L AY1 T N IH0 NG
LIGHTNINGS    L AY1 T N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lightning    (n) (l ai1 t n i ng)
lightning-rod    (n) - (l ai1 t n i ng - r o d)
lightning-rods    (n) - (l ai1 t n i ng - r o d z)
lightning-conduc    (n) - (l ai1 t n i ng - k @ n d uh2 k t @ r)
lightning-conduc    (n) - (l ai1 t n i ng - k @ n d uh2 k t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.] [Add to Longdo]
Blitz {m}; Blitzen {n} | ein Blitz aus heiterem Himmellightning | a bolt from the blue; a bolt out of the blue [Add to Longdo]
Blitzableiter {m}; Ableiter {m}lightning arrester; arrester [Add to Longdo]
Blitzableiter {m}lightning conductor; conductor; lightning rod [Add to Longdo]
Blitzschutz {m}lightning protection [Add to Longdo]
Blitzschutzanlage {f}lightning protection system [Add to Longdo]
Blitzstoßspannung {f}lightning impulse voltage [Add to Longdo]
Blitzstromableiter {m}lightning stroke current arrester [Add to Longdo]
Fangspitze {f}lightning spike [Add to Longdo]
Fangstange {f}lightning rod [Add to Longdo]
Stoßspannungsgenerator {m}lightning generator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライトニング[, raitoningu] (n) lightning [Add to Longdo]
稲光[いなびかり, inabikari] (n) (flash of) lightning [Add to Longdo]
稲妻(P);電[いなずま(P);いなづま, inazuma (P); inaduma] (n) (flash of) lightning; (P) [Add to Longdo]
球電[きゅうでん, kyuuden] (n) ball lightning [Add to Longdo]
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen! [Add to Longdo]
蛍(P);螢(oK)[ほたる(P);ホタル, hotaru (P); hotaru] (n) (uk) firefly (Luciola cruciata); lightning bug; glowworm; (P) [Add to Longdo]
紫電[しでん, shiden] (n) purple lightning; flash; swordflash [Add to Longdo]
紫電一閃[しでんいっせん, shiden'issen] (n,n-adv) flash of lightning; flash of a sword; brandishing a sword [Add to Longdo]
疾風迅雷[しっぷうじんらい, shippuujinrai] (n) with lightning speed [Add to Longdo]
襲雷[しゅうらい, shuurai] (n) lightning strike; lightning bolt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列缺[liè quē, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄝ, ] lightning (archaic word) [Add to Longdo]
避雷器[bì léi qì, ㄅㄧˋ ㄌㄟˊ ㄑㄧˋ, ] lightning arrester [Add to Longdo]
避雷针[bì léi zhēn, ㄅㄧˋ ㄌㄟˊ ㄓㄣ, / ] lightning rod [Add to Longdo]
闪婚[shǎn hūn, ㄕㄢˇ ㄏㄨㄣ, / ] lightning wedding; to get married on the spur of the moment [Add to Longdo]
闪击[shǎn jī, ㄕㄢˇ ㄐㄧ, / ] lightning attack; Blitzkrieg [Add to Longdo]
闪击战[shǎn jī zhàn, ㄕㄢˇ ㄐㄧ ㄓㄢˋ, / ] lightning war; Blitzkrieg [Add to Longdo]
闪电[shǎn diàn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] lightning [Add to Longdo]
闪电式结婚[shǎn diàn shì jié hūn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ, / ] lightning wedding; to get married on the spur of the moment; abbr. to 閃婚|闪婚 [Add to Longdo]
雷击[léi jī, ㄌㄟˊ ㄐㄧ, / ] lightning strike; thunderbolt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lightning \Light"ning\ (l[imac]t"n[i^]ng), n. [For lightening,
   fr. lighten to flash.]
   1. A discharge of atmospheric electricity, accompanied by a
    vivid flash of light, commonly from one cloud to another,
    sometimes from a cloud to the earth. The sound produced by
    the electricity in passing rapidly through the atmosphere
    constitutes thunder.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of making bright, or the state of being made
    bright; enlightenment; brightening, as of the mental
    powers. [R.]
    [1913 Webster]
 
   {Ball lightning}, a rare form of lightning sometimes seen as
    a globe of fire moving from the clouds to the earth.
 
   {Chain lightning}, lightning in angular, zigzag, or forked
    flashes.
 
   {Heat lightning}, more or less vivid and extensive flashes of
    electric light, without thunder, seen near the horizon,
    esp. at the close of a hot day.
 
   {Lightning arrester} (Telegraphy), a device, at the place
    where a wire enters a building, for preventing injury by
    lightning to an operator or instrument. It consists of a
    short circuit to the ground interrupted by a thin
    nonconductor over which lightning jumps. Called also
    {lightning discharger}.
 
   {Lightning bug} (Zool.), a luminous beetle. See {Firefly}.
 
   {Lightning conductor}, a lightning rod.
 
   {Lightning glance}, a quick, penetrating glance of a
    brilliant eye.
 
   {Lightning rod}, a metallic rod set up on a building, or on
    the mast of a vessel, and connected with the earth or
    water below, for the purpose of protecting the building or
    vessel from lightning.
 
   {Sheet lightning}, a diffused glow of electric light flashing
    out from the clouds, and illumining their outlines. The
    appearance is sometimes due to the reflection of light
    from distant flashes of lightning by the nearer clouds.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lightning \Light"ning\ (l[imac]t"n[i^]ng), vb. n.
   Lightening. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electric current \electric current\, electrical current
 \electrical current\,
   the movement of electrically charged particles, atoms, or
   ions, through solids, liquids, gases, or free space; the term
   is usually used of relatively smooth movements of electric
   charge through conductors, whether constant or variable.
   Sudden movements of charge are usually referred to by other
   terms, such as {spark} or {lightning} or {discharge}. In
   metallic conductors the electric current is usually due to
   movement of electrons through the metal. The current is
   measured as the rate of movement of charge per unit time, and
   is counted in units of amperes. As a formal definition, the
   direction of movement of electric current is considered as
   the same as the direction of movement of positive charge, or
   in a direction opposite to the movement of negative charge.
   Electric current may move constantly in a single direction,
   called {direct current} (abbreviated {DC}), or may move
   alternately in one direction and then the opposite direction,
   called {alternating current} (abbreviated {AC}).
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lightning
   n 1: abrupt electric discharge from cloud to cloud or from cloud
      to earth accompanied by the emission of light
   2: the flash of light that accompanies an electric discharge in
     the atmosphere (or something resembling such a flash); can
     scintillate for a second or more

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top