Search result for

rode

(111 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rode-, *rode*
Possible hiragana form: ろで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rode[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rode[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rodeo[N] การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและคล้องจับปศุสัตว์ของโคบาล
rodeo[N] การล้อมจับปศุสัตว์
rodeo[N] คอกสำหรับจับปศุสัตว์, Syn. pen
rodeo[VI] เข้าร่วมแข่งขันการล้อมจับปศุสัตว์
rodent[N] สัตว์จำพวกหนู, See also: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ, Syn. mouse, rat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rode(โรด) v. กริยาช่อง 2 ของ ride
rodent(โร'เดินทฺ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(โร'ดีโอ) n. การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือกคล้องวัว,การต้อนจับปศุสัตว์,คอกสำหรับจับปศุสัตว์,การแสดงความสามารถในการขี่รถจักรยานยนต์ pl. rodeos
carry electroden. อิเล็กโทรน
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
electrode(อีเลค'โทรด) n. ขั้วไฟฟ้า
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ
strode(สโทรด) vi.,vt. กริยาช่อง 2 ของ stride

English-Thai: Nontri Dictionary
rode(vt) pp ของ ride
rodent(adj) ที่ใช้ฟันแทะ
rodent(n) สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
strode(vt) pt ของ stride

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู
สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rodentsสัตว์ฟันแทะ [TU Subject Heading]
Rodents as laboratory animalsสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rodenticide (n ) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I rode through this valley yesterday.ข้าขี่ม้าผ่านหุบเขานี้เมื่อวาน The Labyrinth of Gedref (2008)
I rode with Pancho Villa. A couple of his guys spoke it.ฉันเข้าไปในหมู่บ้านแพนชู มีผู้ชายสองคนที่พูดได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And I rode it to school every day.และฉันก็ขี่มันไปรร. ทุกวันไงละ Bolt (2008)
- Not on my watch, rodent!- ไม่ใช่วันที่ฉันยืนดูอยู่แน่ โรเด็น! Bolt (2008)
Fuck them and the horse they rode in on;เล่นงานทั้งมันและสมุนของมันให้หมด Changeling (2008)
Fuck you and the horse you rode in on;ขอให้ทั้งแกและสมุนของแกไปลงนรกกันทั้งคอกเลย Changeling (2008)
And one day he just rode his truck off a bridge.และวันนึงเขาก็ขับรถตกสะพาน WarGames: The Dead Code (2008)
No... no, he's just rode up 2 minutes ago.ไม่.. ไม่ มันวิ่งมาถึงเมื่อ 2 นาทีนี้เอง ตรงไปที่โน้นเลย Hachi: A Dog's Tale (2009)
Into the valley of death rode the 600.เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟแท้ๆเลย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Well, let's rodeo.ดี งั้นก็ไปกัน Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You didn't... go to the rodeo?เธอไม่ได้ไป เอ่อ.. แข่งโรดีโอ้หรอ After School Special (2009)
They rode the same bus.พวกเขานั่งรถโรงเรียนคันเดียวกัน After School Special (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rodeThe boy rode a horse for the first time.
rodeI rode with her as far as the station.
rodeA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
rodeHe mounted his bicycle and rode away.
rodeHer old bike squeaked as she rode down the hill.
rodeThe LDP rode on the wave of Koizumi's popularity
rodeWe rode on a boat.
rodeThe train by which he rode has stopped being visible.
rodeHe rode a horse to the sea.
rodeThe cowboys rode into an unknown town.
rodeIt so happened that I rode in the same train with him.
rodeI rode in a hot air balloon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูสิก[N] rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มุสิก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว
มุสิก[N] rat, See also: rodent, mouse, Syn. หนู, มูสิก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ขนาดเล็ก มีฟันแทะ หางเรียวยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērødas jāriyē) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae   FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērødas ōmūmōi) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi   FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
กัด [v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack   FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกร่อน [v.] (katkrǿn) EN: erode ; corrode   
ขั้วบวก[n.] (khūa būak) EN: anode ; positive pole   FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วไฟฟ้า [n.] (khūa fai fā) EN: electrode ; electric socket   FR: électrode [f]
ขั้วลบ[n.] (khūa lop) EN: cathode ; negative pole ; negative electrode   FR: cathode [f] ; pôle négatif [m] ; électrode négative [f]
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition   FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded   FR: corrodé ; rongé ; usé

CMU English Pronouncing Dictionary
RODE    R OW1 D
RODEN    R OW1 D AH0 N
RODER    R OW1 D ER0
RODEO    R OW1 D IY0 OW2
RODES    R OW1 D Z
RODELL    R AA1 D AH0 L
RODENT    R OW1 D AH0 N T
RODEOS    R OW1 D IY0 OW2 Z
RODELA    R OW0 D EH1 L AH0
RODEFER    R AA1 D AH0 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rode    (v) (r ou1 d)
rodeo    (n) (r ou1 d ei1 ou)
rodent    (n) (r ou1 d n t)
rodeos    (n) (r ou1 d ei1 ou z)
rodents    (n) (r ou1 d n t s)
Roderick    (n) (r o1 d @ r i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rodelbahn {f}toboggan run; luge run [Add to Longdo]
Rodeln {n}sledging; tobogganing [Add to Longdo]
Rodelsport {m}; Rodeln {n} [sport]luge [Add to Longdo]
Rodeo {n}rodeo [Add to Longdo]
roden (Bäume)to root out [Add to Longdo]
roden (ernten)to lift [Add to Longdo]
roden (Kartoffeln)to dig up [Add to Longdo]
roden (Land) | rodend | rodet | rodeteto clear; to stub | clearing; stubbing | clears; stubs | cleared; stubbed [Add to Longdo]
roden (Rüben)to pull up [Add to Longdo]
rodeln | rodelnd | gerodelt | rodeltto toboggan | tobogganing | tobogganed | toboggans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
アフロディテ[, afurodeite] (n) Aphrodite [Add to Longdo]
カンガルー鼠[カンガルーねずみ;カンガルーネズミ, kangaru-nezumi ; kangaru-nezumi] (n) (uk) kangaroo rat (of North America; any rodent of genus Dipodomys) [Add to Longdo]
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
シクロデキストリン[, shikurodekisutorin] (n) cyclodextrin [Add to Longdo]
ネズミ亜目;鼠亜目[ネズミあもく(ネズミ亜目);ねずみあもく(鼠亜目), nezumi amoku ( nezumi a me ); nezumiamoku ( nezumi a me )] (n) Myomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
パロディー(P);パロディ[, parodei-(P); parodei] (n) parody; (P) [Add to Longdo]
ビジネスプロデュース[, bijinesupurodeyu-su] (n) starting up and developing a business (wasei [Add to Longdo]
ビスカッチャ[, bisukaccha] (n) viscacha (rodents of two genera [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啮齿类[niè chǐ lèi, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄌㄟˋ, 齿 / ] rodents (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マクロデータ[まくろでーた, makurode-ta] macro data [Add to Longdo]
ミクロデータ[みくろでーた, mikurode-ta] micro data [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
プロディジー[ぷろでいじー, purodeiji-] Prodigy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ride \Ride\, v. i. [imp. {Rode} (r[=o]d) ({Rid} [r[i^]d],
   archaic); p. p. {Ridden}({Rid}, archaic); p. pr. & vb. n.
   {Riding}.] [AS. r[imac]dan; akin to LG. riden, D. rijden, G.
   reiten, OHG. r[imac]tan, Icel. r[imac][eth]a, Sw. rida, Dan.
   ride; cf. L. raeda a carriage, which is from a Celtic word.
   Cf. {Road}.]
   1. To be carried on the back of an animal, as a horse.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, when ye riden by the way. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let your master ride on before, and do you gallop
       after him.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To be borne in a carriage; as, to ride in a coach, in a
    car, and the like. See Synonym, below.
    [1913 Webster]
 
       The richest inhabitants exhibited their wealth, not
       by riding in gilden carriages, but by walking the
       streets with trains of servants.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To be borne or in a fluid; to float; to lie.
    [1913 Webster]
 
       Men once walked where ships at anchor ride.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To be supported in motion; to rest.
    [1913 Webster]
 
       Strong as the exletree
       On which heaven rides.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       On whose foolish honesty
       My practices ride easy!        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To manage a horse, as an equestrian.
    [1913 Webster]
 
       He rode, he fenced, he moved with graceful ease.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To support a rider, as a horse; to move under the saddle;
    as, a horse rides easy or hard, slow or fast.
    [1913 Webster]
 
   {To ride easy} (Naut.), to lie at anchor without violent
    pitching or straining at the cables.
 
   {To ride hard} (Naut.), to pitch violently.
 
   {To ride out}.
    (a) To go upon a military expedition. [Obs.] --Chaucer.
    (b) To ride in the open air. [Colloq.]
 
   {To ride to hounds}, to ride behind, and near to, the hounds
    in hunting.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Drive.
 
   Usage: {Ride}, {Drive}. Ride originally meant (and is so used
      throughout the English Bible) to be carried on
      horseback or in a vehicle of any kind. At present in
      England, drive is the word applied in most cases to
      progress in a carriage; as, a drive around the park,
      etc.; while ride is appropriated to progress on a
      horse. Johnson seems to sanction this distinction by
      giving "to travel on horseback" as the leading sense
      of ride; though he adds "to travel in a vehicle" as a
      secondary sense. This latter use of the word still
      occurs to some extent; as, the queen rides to
      Parliament in her coach of state; to ride in an
      omnibus.
      [1913 Webster]
 
         "Will you ride over or drive?" said Lord
         Willowby to his quest, after breakfast that
         morning.             --W. Black.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rode \Rode\, n. [See {Rud}.]
   Redness; complexion. [Obs.] "His rode was red." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rode \Rode\, n.
   See {Rood}, the cross. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rode \Rode\,
   imp. of {Ride}.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 override
 
 1. (-rode, -ridden) tepelemek, ayak altında çiğnemek
 2. önem vermemek, hakkını çiğnemek
 3. fazla binerek yormak (at)
 4. (tıb.) (kemiğin kırık uçları) bir birine binmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ride
 
 1. (-rode, -ridden) at veya başka hayvana binmek, arabaya binmek, araba ile gitmek
 2. su üstünde gitmek, yüzmek (gemi)
 3. binilmesi rahat olmak
 4. binip kullanmak veya sürmek
 5. zorla yönetmek, huküm sürmek: binip gitmek
 6. bindirmek
 7. binme, biniş: atla gezme
 8. atla gezinti yeri veya yolu. ride a wave dalga ile sürüklenmek. ride for a fall hayal kırıklığna doğru gitmek, felâkete sürüklenmek .He is riding high Bütün işleri yolunda. rid'able binilebilir.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top