Search result for

fixé

(88 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixé-, *fixé*
English-Thai: Longdo Dictionary
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fixed[ADJ] ที่ไม่เปลี่ยน (ใช้กับสีหน้า)
fixed[ADJ] ที่เหนียวแน่น, See also: ที่มั่นคง, ที่ปรับเปลี่ยนได้ยาก, Syn. intent, steady, Ant. flexible
fixed[ADJ] ที่ตายตัว, See also: ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, Syn. set, permanent, Ant. varying
fixed[SL] ซึ่งได้รับสินบน, See also: ถูกติดสินบน
fixedly[ADV] อย่างจดจ่อ (จ้องดู), See also: อย่างพินิจพิเคราะห์, Syn. intently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
fixed diskจานบันทึกอยู่กับที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อีกชื่อหนึ่ง เพราะโดยปกติ เราไม่อาจจะถอดจานบันทึกแข็งนี้ ออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง จานบันทึกแบบธรรมดา (floppy disk) ที่สามารถถอดหรือดึงออกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ฮาร์ดดิสก์ที่ดึงเข้าออก ได้ก็มี ใช้อยู่ บ้าง แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมนัก ฮาร์ดดิสก์ชนิดนั้น เรียกว่า removable hard disk ดู removable hard disk ประกอบ
fixed pitchช่องไฟเท่ากันหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรแต่ละตัวโดยกำหนดให้มีช่องไฟ กว้างเท่า ๆ กัน บางทีใช้คำว่า monospaced โดยปกติ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ชนิดราคาถูก ๆ จะพิมพ์หรือให้ภาพตัวอักษรที่มี ความกว้างเท่ากันหมด ตรงข้ามกับคำ fixed pitch นี้ เราจะใช้คำว่า proportional pitch เครื่องพิมพ์ดี ๆ จะต้องปรับ ขนาดของตัวอักษรไม่ให้เท่ากัน เช่น ตัว I, L, T ไม่ควร จะกว้างเท่ากับ O,W, M ILT OWM
fixed point numberจำนวนเต็มหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม (สมมติ) ตายตัว หรือที่เรียกว่า เลขจำนวนเต็ม (integer) ตรงข้ามกับ floating point number ซึ่งหมายถึงเลขทศนิยมที่จะกำหนดให้มีเลขตามหลังจุด ทศนิยมกี่หลักก็ได้ตามที่ต้องการ
fixed storageหน่วยเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนไม่ได้หมายถึงสื่อที่เก็บข้อมูลครั้งหนึ่งแล้ว นำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หมายความว่า จะนำมาลบแล้วบันทึกใหม่อย่างจานบันทึกหรือแถบบันทึกไม่ได้ เมื่อนำมาบันทึกใหม่ไม่ได้ ส่วนมากจึงมักใช้บันทึกแฟ้มข้อมูลที่อ่านได้อย่างเดียว (read only) บางทีหมายถึงรอม (ROM)
well-fixed(เวล'ฟิคซฺทฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง,มีทรัพย์สินมาก, Syn. well-to-do

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fixed-ตรึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fixed assetsสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed base notation; fixed radix notationสัญกรณ์ฐานตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed cantilever partial denture; cantilever fixed partial dentureฟันปลอมติดแน่นชนิดหลักยึดข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed carbonคาร์บอนคงที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fixed chargesค่าภาระติดพันตามที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed delusion(จิตเวช.) อาการหลงผิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed grilleช่องลมเกล็ดตรึง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed ideaความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed lengthความยาวตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fixedการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fixedเคลื่อนที่ไม่ได้,ติดตรึง,ติดตาย,อยู่กับที่,คงที่,เฉพาะที่,ติดแน่น [การแพทย์]
Fixed assetทรัพย์สินถาวร [การบัญชี]
Fixed budgetงบประมาณคงที่ [การบัญชี]
Fixed Contactหน้าสัมผัสส่วนที่อยู่กับที่ [การแพทย์]
Fixed costต้นทุนคงที่ [การบัญชี]
fixed crest weirfixed crest weir, ฝายสันแข็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fixed disk จานแม่เหล็กแบบตรึงติดกับเครื่องขับอย่างตายตัว [คอมพิวเตอร์]
Fixed Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ โดยมีการประกาศกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล ของตนกับเงินตราสกุลหลักอื่นๆ ณ อัตราหนึ่งอย่างเป็นทางการ โดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ได้รับการนำมาใช้ โดยมติที่ประชุมทางการเงินระหว่างประเทศที่เมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bratton Woods Agreement) เมื่อ พ.ศ. 2487 ซึ่งกำหนดให้ค่าเงินสกุลต่างๆ มีอัตราแลกเปลี่ยนกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริการในอัตราคงที่ โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะผูกพันกับค่างของทองคำ ระบบแลกเปลี่ยนคงที่ได้ถูกยกเลิกไปในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 และใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแทน (ดู Floating Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Fixed expenseค่าใช้จ่ายคงที่ [การบัญชี]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าคงตัว[N] constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงที่, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ความถี่พาหะต่างกันออกไปมีผลต่อค่าคงตัวของวงจรในระบบสายโทรศัพท์ที่จะหน่วงสัญญาณที่มีความถี่ต่างกัน, Thai definition: มูลค่าที่คงที่
ค่าคงที่[N] constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงตัว, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงค่าคงที่ของผลผลิตรวมภายในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี
พิธีมณฑล[N] location, See also: fixed area for performing a ceremony, site of rite, Example: ผู้มาร่วมเวียนเทียนรวมตัวกันอยู่บริเวณพิธีมณฑลอย่างแน่นขนัด, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: บริเวณที่กำหนดขึ้นเพื่อประกอบพิธี
เป๋ง[ADV] fixedly, See also: hard, Syn. เขม็ง, แน่วแน่, Example: เขาจ้องเป๋งมาที่ผม
เป็นมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า จะไม่มีการจ้างคนออก, Thai definition: อย่างเป็นความจริง, อย่างมีความแน่นอน
อย่างมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เขารับปากอย่างมั่นเหมาะแล้วว่าจะไปกับพวกเรา, Thai definition: อย่างมั่นคง, อย่างแน่ใจ
หนักแน่น[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: ท่านนายกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด, Thai definition: อย่างมั่นคง, ไม่ท้อถอย, อย่างแน่ใจ
เป็นมั่นเป็นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่มีการจ้างคนออก
เป็นแม่นมั่น[ADV] surely, See also: fixedly, absolutely, certainly, definitely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน
เป้านิ่ง[N] fixed target, Syn. เป้า, Example: เธอใช้ขาลากตัวเองไปๆ มาๆ บ้างดีกว่านั่งเป็นเป้านิ่งให้เสี่ยจ้องเอา ๆ, Thai definition: เป้าคนหรือสัตว์หรือสิ่งของที่ไม่เคลื่อนไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze   FR: regarder fixement
-บุรี[X] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)   FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ดาวฤกษ์[n. exp.] (dāo roēk) EN: fixed star   
ดอกเบี้ยคงที่[n. exp.] (døkbīa khongthī) EN: fixed interest   FR: intérêt fixe [m]
ดอกเบี้ยตายตัว[n. exp.] (døkbīa tāitūa) EN: fixed interest   FR: intérêt fixe [m]
ฝากประจำ[v. exp.] (fāk prajam) EN: make a fixed deposit   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIXED    F IH1 K S T
FIXER    F IH1 K S ER0
FIXES    F IH1 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fixed    (v) (f i1 k s t)
fixes    (v) (f i1 k s i z)
fixedly    (a) (f i1 k s i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
まじまじと[, majimajito] (adv) (See まじまじと見る) staringly; fixedly [Add to Longdo]
まんじり[, manjiri] (n) (1) (See まんじりともしない) (usu. with negative verb) nap; doze; short sleep; (adv-to) (2) staringly; fixedly [Add to Longdo]
コテハン[, kotehan] (n) (col) (abbr) (See 固定ハンドル) fixed (user) name (usu. with 2ch) [Add to Longdo]
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) {comp} fixed file attributes [Add to Longdo]
フィクサー[, fikusa-] (n) fixer; (P) [Add to Longdo]
フィクスト[, fikusuto] (n) fixed [Add to Longdo]
闇将軍[やみしょうぐん, yamishougun] (n) behind-the-scenes fixer; éminence grise; kingmaker; wire-puller; (lit) shadow shogun [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动点[bù dòng diǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point (of a map in math.) [Add to Longdo]
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fixed point theorem (math.) [Add to Longdo]
不变价格[bù biàn jià gé, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ, / ] fixed price; constant price [Add to Longdo]
划一不二[huà yī bù èr, ㄏㄨㄚˋ ㄧ ㄅㄨˋ ㄦˋ, / ] fixed; unalterable [Add to Longdo]
名额[míng é, ㄇㄧㄥˊ ㄜˊ, / ] fixed number of people; quota [Add to Longdo]
固定[gù dìng, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] fixed; set; regular [Add to Longdo]
固定收入[gù dìng shōu rù, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, ] fixed income [Add to Longdo]
固定资产[gù dìng zī chǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄔㄢˇ, / ] fixed assets [Add to Longdo]
固定点[gù dìng diǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point; calibration point [Add to Longdo]
定员[dìng yuán, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] fixed complement (of crew, passengers etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
一定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
固定ディスクドライブ[こていディスクドライブ, kotei deisukudoraibu] fixed disk drive [Add to Longdo]
固定ヘッド[こていヘッド, kotei heddo] fixed head [Add to Longdo]
固定ヘッド式ディスク[こていヘッドしきディスク, kotei heddo shiki deisuku] fixed-head disk [Add to Longdo]
固定関数発生器[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] fixed function generator [Add to Longdo]
固定基数記数法[こていきすうきすうほう, koteikisuukisuuhou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
固定基数表記法[こていきすうひょうきほう, koteikisuuhyoukihou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
固定小数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register [Add to Longdo]
固定小数点演算[こていしょうすうてんえんざん, koteishousuuten'enzan] fixed-point arithmetic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top