Search result for

bord

(130 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bord-, *bord*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
border    [N] ขอบเขต, Syn. borderline
border    [N] กรอบ, See also: ขอบ, Syn. rim
border    [VT] สร้างขอบเขต, Syn. edge
border    [N] เขตแดน, See also: พรมแดน, ชายแดน, Syn. frontier
border    [N] ขอบนอก, See also: เส้นรอบวง
bordello    [N] ซ่องโสเภณี, Syn. brothel
border on    [PHRV] อยู่ติดกับ, See also: เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก, Syn. abut on, verge on
border on    [PHRV] เหมือนกับ...มาก, See also: ใกล้เคียงกับ, คล้ายกับ…มาก, Syn. touch on, verge on
borderland    [N] พรมแดน
borderline    [N] เส้นแบ่งขอบเขต, See also: เส้นเขตแดน, เส้นแสดงเขต, Syn. borders

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
border mouldingการเสริมแต่งขอบ [มีความหมายเหมือนกับ muscle moulding; muscle trimming] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border movementการเคลื่อนสุดขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border sealการผนึกขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border trafficการเดินทางข้ามเขตแดน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
border; peripheryขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bordereauบันทึกงบประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
borderedมีขอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bordered pitรอยเว้ามีขอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
borderlandพื้นที่ชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bordeauxบอร์ดอกซ์ [การแพทย์]
Bordeaux mixtureสารผสมบอร์โด [TU Subject Heading]
Bordeaux Red Colorสีม่วงแดง [การแพทย์]
Bordeaux Sบอร์โดซ์เอส [การแพทย์]
border irrigationborder irrigation, ชลประทานแบบท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Border Lineก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Border patrolsตำรวจตระเวนชายแดน [TU Subject Heading]
Border securityความมั่นคงชายแดน [TU Subject Heading]
Border stationsด่านตรวจชายแดน [TU Subject Heading]
Border, Lateralขอบนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bordThe United States borders Canada.
bordThe constant border wars between England and Scotland came to an end.
bordBoth Canada and Mexico border on the United States.
bordCanada borders the northern part of the United States.
bordCalifornia and Nevada border on each other.
bordThe point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.
bordThe country borders on two other countries.
bordThere's a checkpoint at the border where they look in your trunk.
bordPeople, goods and money are all free to move across national borders in the region.
bordPeople, goods and money are all free to move across national borders in the region.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bordeaux(บอร์โด') n. ชื่อเมืองในฝรั่งเศส,ชื่อเหล้าองุ่น
bordel(บอร์'เดิล) n. โรงโสเภณี,ซ่อง
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink,
border linen. เส้นพรมแดน,เส้นเขตแดน
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
subordinate(ซับบอร์'ดิเนท) adj. เป็นรอง,ใต้บังคับบัญชา,สำคัญน้อยกว่า,ในสังกัด,เป็นบริวาร,เป็นข้า,ขึ้นอยู่กับ, (ไวยากรณ์) เสริมแต่ง. n. คนที่เป็นรอง,สิ่งที่เป็นรอง. vt. ทำให้อยู่ในลำดับรอง,ทำให้อยู่ในบังคับบัญชา., See also: subordination n. subordinative adj

English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
border(vt) ติดต่อกับ,ใกล้กับ,เชื่อมติดกับ
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา,รองลงมา,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
subordinate(n) ผู้น้อย,ผู้ใต้บังคับบัญชา,คนในสังกัด
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในสังกัด,ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
subordination(n) การอยู่ในสังกัด,การอยู่ใต้บังคับบัญชา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดผ่านแดน    [N] border crossing, Example: การเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มขึ้นแต่ละจุด รัฐต้องพิจารณาและศึกษาอย่างละเอียดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ, Thai definition: จุดที่เป็นเขตกั้นระหว่างประเทศ
แนวเขต [N] boundary line, See also: borderline, Syn. เส้นเขต, Example: กรมที่ดินเริ่มปักแนวเขตเพื่อการเวนคืน
แนวเขตแดน [N] boundary line, See also: border, borderline, frontier, Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน, Example: แม่น้ำสายนี้เป็นแนวเขตแดนของทั้ง 2 ประเทศ
แนวพรมแดน [N] boundary, See also: border, borderline, frontier, Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน, Example: ปลัดบัญชาการทัพบกของปากีสถานออกตรวจแนวพรมแดนและส่งกำลังเสริมไปยังแคชเมียร์
ขัณฑสีมา    [N] boundary, See also: border, frontier, Syn. เขตแดน, ขอบเขต, บริเวณ, ขอบขัณฑสีมา, Example: ใบเสมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการสมมติกำหนดเขตขัณฑสีมา, Thai definition: เขตแดนหรือบริเวณส่วนหนึ่งๆ
เขตแดน    [N] border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด
พรมแดน    [N] frontier, See also: border, boundary line, Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต, Example: ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว, Thai definition: ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน, Notes: (เขมร)
อาณาเขต    [N] border, See also: territory, Syn. ขอบเขต, เขตแดน, Example: ในช่วงเวลาที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นั้น นครศรีธรรมราชมีเมืองขึ้นถึง 12 เมือง โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงไทรบุรีในเขตประเทศมาเลเซีย, Thai definition: เขตแดนในอำนาจปกครอง
ต.ช.ด.    [N] border police, Syn. ตำรวจตระเวนชายแดน, Example: สามีของเธอเป็น ต.ช.ด.อยู่ประจำแถวชายแดนไทย, Count unit: นาย
ชายแดน    [N] frontier, See also: border, boundary, Example: ชาวสตูลเข้าไปทำงานในมาเลเซียเพราะชายแดนติดต่อกัน การเดินทางไปมาสะดวก, Thai definition: บริเวณเขตแดน หรือพื้นที่ที่อยู่สุดเขตแดนของประเทศ ซึ่งอาจจะมีพรมแดนติดกับประเทศอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR:border
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
บันทึกเหตุการณ์[n.] (bantheuk hētkān) EN: log   FR: journal de bord [m]
บอร์โดซ์[n. prop.] (Bødō) FR: Bordeaux
บอร์กโดซ์[TM] (Bøkdō) EN: Bordeaux   FR: Bordeaux ; Girondins de Bordeaux [mpl]
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship   FR: à bord (d'un bateau)
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
บนเที่ยวบิน[X] (bon thīobin) EN: on the flight   FR: à bord du vol

CMU English Pronouncing Dictionary
BORDA    B AO1 R D AH0
BORDES    B AO1 R D Z
BORDER    B AO1 R D ER0
BORDEN    B AO1 R D AH0 N
BORDAS    B AO1 R D AH0 Z
BORDEAU    B ER0 D OW1
BORDNER    B AO1 R D N ER0
BORDMAN    B AO1 R D M AH0 N
BORDA'S    B AO1 R D AH0 Z
BORDERS    B AO1 R D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bordon    (n) (b oo1 d @ n)
border    (v) (b oo1 d @ r)
Borders    (n) (b oo1 d @ z)
borders    (v) (b oo1 d @ z)
Bordeaux    (n) (b oo1 d ou1)
bordered    (v) (b oo1 d @ d)
borderer    (n) (b oo1 d @ r @ r)
borderers    (n) (b oo1 d @ r @ z)
bordering    (v) (b oo1 d @ r i ng)
borderland    (n) (b oo1 d @ l a n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bord {n} (eines Schiffes)side (of a ship) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
カンテ[, kante] (n) border (ger [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
スズキ亜目[スズキあもく, suzuki amoku] (n) (See 鱸) Percoidei (suborder of perch and perch-like fish) [Add to Longdo]
スモーガスボード[, sumo-gasubo-do] (n) smorgasbord (swe [Add to Longdo]
トービン税[トービンぜい, to-bin zei] (n) Tobin tax (on cross-border currency trading) [Add to Longdo]
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae) [Add to Longdo]
ネズミ亜目;鼠亜目[ネズミあもく(ネズミ亜目);ねずみあもく(鼠亜目), nezumi amoku ( nezumi a me ); nezumiamoku ( nezumi a me )] (n) Myomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
バイキング(P);ヴァイキング[, baikingu (P); vaikingu] (n) (1) Viking; (2) (abbr) (See バイキング料理) smorgasbord; all-you-can-eat buffet; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国西北边陲[Zhōng guó xī běi biān chuí, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄟˊ, 西 / 西] border area of northwest China (i.e. Xinjiang) [Add to Longdo]
哨卡[shào qiǎ, ㄕㄠˋ ㄑㄧㄚˇ, ] border sentry post [Add to Longdo]
国界线[guó jiè xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] border between countries; line forming the border [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] border [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] border; place; condition; boundary; circumstances; territory [Add to Longdo]
封疆[fēng jiāng, ㄈㄥ ㄐㄧㄤ, ] border region; regional general acting as governor (in Ming and Qing times) [Add to Longdo]
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] bordering; adjacent [Add to Longdo]
波尔多[Bō ěr duō, ㄅㄛ ㄦˇ ㄉㄨㄛ, / ] Bordeaux [Add to Longdo]
波尔多液[bō ěr duō yè, ㄅㄛ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄝˋ, / ] Bordeaux mixture [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] border; horizon; shore [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference [Add to Longdo]
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree [Add to Longdo]
外枠[そとわく, sotowaku] border [Add to Longdo]
不特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference [Add to Longdo]
[わく, waku] frame, border [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bord \Bord\, n. [See {Board}, n.]
   1. A board; a table. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) The face of coal parallel to the natural
    fissures.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bord \Bord\, n.
   See {Bourd}. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bord [bɔrt]
   board; plank
   plate
   shield; sign‐board
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bord
   table
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bord
   table
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 bord [bɔr]
   coast; seaside; shore
   border; brim; brink; edge; edging; fringe; rim
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top