Search result for

brothel

(44 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brothel-, *brothel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brothel[N] ซ่อง, Syn. bordello

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brothel(บรอธ'เธิล) n. ซ่อง,โรงโสเภณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brothel; bawdy houseซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Hero at the brothel"'สุภาพบุรุษในแดนโสเภณี' Portrait of a Beauty (2008)
After the execution tomorrow, the temples and brothels will be quiet for a whileหลังการสำเร็จโทษวันพรุ่งนี้ ทั้งวัดทั้งซ่องโสเภณี คงจะได้สงบไปอีกพักใหญ่ Portrait of a Beauty (2008)
[A number of senior members of the government resigned] [following revelations about the activities at Sonia Bern's brothel]สมาชิกอาวุโสของรัฐบาล จำนวนนึงได้ลาออก เมื่อมีการเปิดเผยถึงการไปเที่ยว ที่โรงโสเภณีของโซเนีย เบิร์น The Bank Job (2008)
-I've never been to a brothel, either.- ผมก็ไม่เคยไปเที่ยวผู้หญิงเหมือนกัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I had gone to a brothel, I had my first drink,ผมได้ไปเที่ยวผู้หญิง ผมได้หัดดื่ม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm sorry. This is a sorority, not a brothel.เสียใจด้วยจะ, ที่นี่สโมสรนักเรียนหญิง ไม่ใช่ซ่อง The House Bunny (2008)
A brothel?ซ่อง.. ? The House Bunny (2008)
Also another low rent brothel at the Red Oak Suitesได้เช่าซ่องโสเภณีในราคาถูกเช่นกัน ที่เร้ด โอก Fa Guan (2009)
Were asked to leave an Amsterdam brothel.ถูกสั่งให้ออกไปจาก ซ่องโสเภนีที่อัมสเตอร์ดัม The Freshmen (2009)
Now he owns most of the casinos and brothels from here to Novus Bruskและตอนนี้ เขาก็เป็นเจ้าของคาซิโน่และซ่องมากมาย จากที่นี่ไปถึง โนวุช บรุค The Tourist (2010)
A few hours ago, I discharged my last duty as King and Emperor, and now that I have been succeeded by my brothel;ที่คุณบอล์ดวินส่งมาให้ แต่ผมดูไม่รู้เรื่องเลย ข้อมูลการเงินของเดวิด ออกอากาศวันคริสต์มาส The King's Speech (2010)
So almost as a joke, I looked up brothels.ฉันลองค้นตามซ่องต่างๆ ดูเล่นๆ Touch of Eva (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brothelAs I left the brothel, I was embarrassed to be seen by my friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ่องโสเภณี[N] brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่อง, Example: ภาคอีสานดารดาษไปด้วยซ่องโสเภณี, Count unit: ซ่อง, Thai definition: สถานให้บริการทางเพศ
ซ่อง[N] brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่องโสเภณี, Example: อาชีพเดิมของเขาคือคุมซ่องกับบ่อนการพนัน, Count unit: ซ่อง, Thai definition: ที่มั่วสุมชุมนุมกันลับๆ (มักใช้ในทางไม่ดี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse   FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ซ่องโสเภณี[n.] (sǿng sōphēnī) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello   FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BROTHEL    B R AA1 TH AH0 L
BROTHELS    B R AA1 TH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brothel    (n) (b r o1 th l)
brothels    (n) (b r o1 th l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordell {n} | Bordelle {pl}brothel | brothels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かり子[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel [Add to Longdo]
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei [Add to Longdo]
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes) [Add to Longdo]
ヘルス[, herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P) [Add to Longdo]
淫売屋[いんばいや, inbaiya] (n) brothel; bordello; whorehouse; cathouse [Add to Longdo]
淫売宿[いんばいやど, inbaiyado] (n) brothel [Add to Longdo]
妓院[ぎいん, giin] (n) (arch) (See 妓楼,揚屋,遊女屋,色茶屋) brothel [Add to Longdo]
妓夫[ぎゅう;ぎふ, gyuu ; gifu] (n) (ぎゅう is also written with the ateji 牛) pimp; brothel tout [Add to Longdo]
妓楼[ぎろう, girou] (n) brothel [Add to Longdo]
苦界に身を沈める[くがいにみをしずめる, kugainimiwoshizumeru] (exp,v1) to become a prostitute (sink into a brothel) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妓院[jì yuàn, ㄐㄧˋ ㄩㄢˋ, ] brothel; whorehouse [Add to Longdo]
柳陌花衢[liǔ mò huā qú, ㄌㄧㄡˇ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚ ㄑㄩˊ, ] brothel [Add to Longdo]
烟花场[yān huā chǎng, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄔㄤˇ, / ] brothel (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]
烟花寨[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, / ] brothel (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]
烟花行院[yān huā xíng yuàn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] brothel (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]
烟花阵[yān huā zhèn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄣˋ, / ] brothel (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]
色长[sè zhǎng, ㄙㄜˋ ㄓㄤˇ, / ] brothel keeper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brothel \Broth"el\, n. [OE. brothel, brodel, brethel, a
   prostitute, a worthless fellow, fr. AS. ber['o][eth]an to
   ruin, destroy; cf. AS. bre['o]tan to break, and E. brittle.
   The term brothel house was confused with bordel brothel. CF.
   {Bordel}.]
   A house of lewdness or ill fame; a house frequented by
   prostitutes; a bawdyhouse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brothel
   n 1: a building where prostitutes are available [syn:
      {whorehouse}, {brothel}, {bordello}, {bagnio}, {house of
      prostitution}, {house of ill repute}, {bawdyhouse},
      {cathouse}, {sporting house}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top