Search result for

align

(92 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -align-, *align*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
align[VT] จัดให้เป็นแนวเดียวกัน, See also: จัดให้อยู่ในแนวเดียวกัน, Syn. aline, straighten, arrange
align[VT] จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
align[VT] ประกาศสนับสนุน
align[VI] อยู่ในแนวเดียวกัน
alignment[N] การจัดให้ถูกตำแหน่ง
alignment[N] การวางแนว, See also: การจัดเรียง, การจัดให้เป็นแถวตรง, Syn. arrangement, adjustment
alignment[N] แนวร่วม, See also: ผู้สนับสนุน
align with[PHRV] ทำให้อยู่เป็นแนวเดียวกัน, See also: จัดให้เป็นแนวเดียว
align with[PHRV] ทำให้เห็นพ้องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
malignance(-'เนินซฺ) n. =malignancy (ดู)
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful,vile
malignity(มะลิก'นิที) n. ความร้าย,การมีอันตรายมาก,ความมุ่งร้าย,การกระทำที่ประสงค์ร้าย, Syn. malice
nonaligned(นอน'อะไลน์ดฺ') adj. ไม่เข้าข้างใด,เป็นกลาง,วางตัวเป็นกลาง, See also: nonalignment n., Syn. unbiased

English-Thai: Nontri Dictionary
align(vi) เป็นแนวตรง,เป็นเส้นตรง
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
malign(adj) มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,เป็นภัย
malign(vt) ใส่ร้าย,กล่าวหา
malignant(adj) ร้าย,ร้ายแรง,ถึงตาย
malignity(n) ความมุ่งร้าย,ความร้ายกาจ,การใส่ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aligning torque; self-aligning torqueทอร์กคืนศูนย์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alignmentการปรับแนว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
alignmentการปรับแนว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alignmentการปรับแนว, การปรับตรง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alignmentการปรับแนว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alignmentการเข้าแนว, แนวของกระดูก, การจัดแนว [การแพทย์]
alignmentalignment, การวางแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Alignment, Anatomicalจัดกระดูกที่หักหรือข้อที่เคลื่อนให้กลับสู่สภาพ [การแพทย์]
Alignment, Dynamicการจัดแนวโดยการทดลองใช้กับผู้ป่วย [การแพทย์]
Alignment, Staticการจัดแนวบนโต๊ะทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, there are times in life when the stars just simply align.ก็นะ ในช่วงชีวิตนึงก็มีตั้งหลายครั้ง ที่ดวงดา่วจะโคจรมาพบกัน Inkheart (2008)
You know how to check for misfires in alignment pressure?นายรู้มั้ยเราจะสามารถตรวจสอบเรื่องจังหวะจุดระเบิดได้ยังงัย The Echo (2008)
# It's all right It's all right # He believed that this time... his expectations would align with reality.เขาเชื่อว่านี่เป็นเวลาที่... ความคาดหวังของเขาจะได้มาบรรจบกับความเป็นจริงเสียที 500 Days of Summer (2009)
All the inputs are active, the servers are aligned, but the reformat won't start.ค่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วนะ แต่ฟอร์แมทไม่ได้ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
My true motivation in aligning these two companies is the golden opportunity to merge corporate philosophies.แรงจูงใจจริงๆของผมในการที่จะให้ สองบริษัทนี้ เป็นโอกาสทองที่จะรวมกิจการ และความร่วมมือ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Apparently many people believe that the Mayan calendar predicts that there's supposed to be a galactic alignment...มีคนมากมายเชื่อว่าปฏิทินมายัน ทำนายว่าจะมีการเคลื่อนตำแหน่งของจักรวาล... 2012 (2009)
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี 2012 (2009)
- Alignment's probably out of whack.- ถอดล้อออกเปลี่ยนใหม่ Smite (2009)
I thought this planet was uninhabited, and therefore, it's not aligned.ข้าคิดว่าดาวเคราะห์นี่ไม่มีคนอาศัยอยู่ และด้วยเหตุนี้ มันจึงไม่ถูกนับ Trespass (2009)
We had good bone alignment. And I'll be back to my old self?เราได้ทำการจัดเรียงกระดูกแล้ว และผมจะได้กลับมาเป็นฉันคนเดิมเหรอ? Invasion (2009)
Align yourselves with rome!พวกท่านร่วมกับโรม The Red Serpent (2010)
If we are to align with rome,ถ้าเราเข้าร่วมกับโรม The Red Serpent (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alignMy side mirror is out of alignment.
alignThey aligned themselves with the Liberals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวราบ[ADJ] horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแนว[X] (dōi naēo) FR: en alignant
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule   
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
จัดเป็นแถว[v. exp.] (jat pen thaēo) FR: aligner ; ranger
เข้าแถว[v.] (khaothaēo) EN: stand in row ; line up ; queue up   FR: s'aligner ; se ranger ; faire la queue
เข้าแถว[adj.] (khaothaēo) FR: aligné
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment   FR: serpenter ; zigzaguer
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūarāi) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness   FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความเลว[n.] (khwām lēo) EN: malignance ; badness ; vice   FR: médiocrité [f]
แนว[n.] (naēo) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment   FR: ligne [f] ; rangée [f] ; colonne [f] ; file [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIGN    AH0 L AY1 N
ALIGNS    AH0 L AY1 N Z
ALIGNED    AH0 L AY1 N D
ALIGNING    AH0 L AY1 N IH0 NG
ALIGNMENT    AH0 L AY1 N M AH0 N T
ALIGNMENTS    AH0 L AY1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
align    (v) (@1 l ai1 n)
aligns    (v) (@1 l ai1 n z)
aligned    (v) (@1 l ai1 n d)
aligning    (v) (@1 l ai1 n i ng)
alignment    (n) (@1 l ai1 n m @ n t)
alignments    (n) (@1 l ai1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
アライメント[, araimento] (n) alignment [Add to Longdo]
アラインメント[, arainmento] (n) alignment [Add to Longdo]
アラインメントテストイメージ[, arainmentotesutoime-ji] (n) {comp} alignment test image [Add to Longdo]
タブ[, tabu] (n) (1) tab (character); (2) tabulation alignment; tabulation; (3) tub [Add to Longdo]
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] (n) {comp} text alignment [Add to Longdo]
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back) [Add to Longdo]
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] (n) {comp} boundary alignment [Add to Longdo]
ホイールアライメント[, hoi-ruaraimento] (n) wheel alignment [Add to Longdo]
マレフィック[, marefikku] (n,adj-na) malefic; malevolent (person, force, etc.); malign; evil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タブ[たぶ, tabu] tabulation alignment, tabulation [Add to Longdo]
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] text alignment [Add to Longdo]
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment [Add to Longdo]
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification [Add to Longdo]
境界合わせ[きょうかいあわせ, kyoukaiawase] boundary alignment [Add to Longdo]
境界調整[きょうかいちょうせい, kyoukaichousei] alignment [Add to Longdo]
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] aligned around [Add to Longdo]
順序性[じゅんじょせい, junjosei] ordering, alignment [Add to Longdo]
整列[せいれつ, seiretsu] alignment [Add to Longdo]
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Align \A*lign"\, v. t. [F. aligner; [`a] (L. ad) + ligne (L.
   linea) line. See {Line}, and cf. {Allineate}.]
   To adjust or form to a line; to range or form in line; to
   bring into line; to aline.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Align \A*lign"\, v. t.
   To form in line; to fall into line.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 align
   v 1: place in a line or arrange so as to be parallel or
      straight; "align the car with the curb"; "align the sheets
      of paper on the table" [syn: {align}, {aline}, {line up},
      {adjust}] [ant: {skew}]
   2: be or come into adjustment with
   3: align oneself with a group or a way of thinking [syn:
     {align}, {array}]
   4: bring (components or parts) into proper or desirable
     coordination correlation; "align the wheels of my car";
     "ordinate similar parts" [syn: {align}, {ordinate},
     {coordinate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top