Search result for

speck

(73 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speck-, *speck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speck[N] แต้ม, See also: จุดเล็กๆ, ชิ้นเล็กๆ, Syn. jot, spot, dot, bit, minim, Ant. lot, hunk, heap
speck[VT] แต้มจุด, See also: ทำเครื่องหมายจุด
speckle[N] จุดด่าง, Syn. spot, fleck, point
speckle[VT] ทำให้เป็นจุดด่าง, Syn. dot, freckle, spot
speckless[ADJ] ซึ่งไม่มีจุดด่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speck(สเพค) n.,vt. (ทำให้เกิด) จุด,รอยด่าง,มลทิน,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,อนุภาคเล็ก ๆ ,สิ่งที่ดูมีขนาดเล็ก,ไขมันปลาวาฬ (หรือแมวน้ำ) ,เนื้ออ้วน, See also: speckedness n., Syn. particle,spot,stain
speckle(สเพค'เคิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) จุด,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,รอยเปื้อน,รอยด่าง, See also: speckledness n., Syn. speak

English-Thai: Nontri Dictionary
speck(n) รอยด่าง,จุด,มลทิน,ขี้แมลงวัน,ผงธุลี
speck(vt) แต้ม,มีมลทิน,ทำให้เป็นจุด
speckle(n) รอยด่าง,จุด,รอยแต้ม,รอยเปื้อน
speckle(vt) มีมลทิน,มีจุด,แต้ม,ทำให้ด่างพร้อย
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน,ไฝ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speckled spleenม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't realize Lex's secretarial staff could spot a speck of dust from across the room.ฉันเพิ่งรู้ว่าเลขาของเล็กซ์ สามารถมองเห็นฝุ่นข้ามห้องได้ Odyssey (2008)
Creates speckles on the image, makes it look grainy.ขยายรูปสิ่งที่คล้ายเมล็ดข้าว Birthmarks (2008)
Urgent request you dispatch Chili, Speck or Nitrate to these coordinates.ขอความช่วยเหลือ พร้อมกำลังสนับสนุน Body of Lies (2008)
The difference is my country is not some fly speck in the middle of the caribbean.มันก็ต่างกันตรงที่ประเทศผม ไม่ใช่แค่ต้นปาล์มตามทะเลแคริบเบี้ยน Quantum of Solace (2008)
How the hell are we gonna find some ancient speck of DNA in a skyscraper?เราจะไปหาดีเอ็นเอของคนที่ตายไปตั้งนานแล้ว บนตึกระฟ้าอย่างนี้ได้ยังไง It's a Terrible Life (2009)
Not a speck to be found in Albuquerque.เอ่อ... ABQ (2009)
A speck of dust is enough to make them unusable.ฝุ่นเม็ดเล็กเม็ดเดียวก็ทำไห้มันเสียได้แล้ว The No-Brainer (2009)
You got to go get a speck of DNA.เธอต้องไปเอาดีเอ็นเอมา The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Ticktock, we're on the clock. Speckles, do you copy?และ,ตามขอบเขตของฉันผ่านอินฟราเรด \ เฮนมีขนาด 36 ผอมเรียว G-Force (2009)
Speckles to Mooch. Getting no visual.ไม่ต้องการใช้เครื่องพ่นไฟของคุณ \ มันร้องแรงเหมือนใจผม G-Force (2009)
- OK, Speckles, I think I found it. - [Saber] Thank you, and good night.สเป็คเกิล นายมันเจ๋ง \ ฉันเป็นตุ่นนะพวก เก่งเพราะหนอนเนี้ยแหล่ะ G-Force (2009)
- Speckles, are you seeing this? - I see it.เขาต้องทำสำเร็จ G-Force (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot   FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
ไข่ขาง[n.] (khaikhāng) EN: fly-blow ; fly specks   
งูปล้องหวายแดง[n. exp.] (ngū plǿng wāi daēng) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
งูปล้องหวายหัวดำ [n. exp.] (ngū plǿng wāi hūa dam) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย[n. exp.] (nok hūa khwān jiū thøng lāi) EN: Speckled Piculet   FR: Picumne tacheté [m]
นกพิราบป่าอกลาย[n. exp.] (nok phirāp pā ok lāi) EN: Speckled Wood Pigeon   FR: Pigeon de Hodgson [m] ; Pigeon marbré [m]
พร้อย[X] (phrøi) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECK    S P EH1 K
SPECKS    S P EH1 K S
SPECKER    S P EH1 K ER0
SPECKLE    S P EH1 K AH0 L
SPECKLED    S P EH1 K AH0 L D
SPECKMAN    S P EH1 K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speck    (n) (s p e1 k)
specks    (n) (s p e1 k s)
specked    (j) (s p e1 k t)
speckle    (n) (s p e1 k l)
speckled    (j) (s p e1 k l d)
speckles    (n) (s p e1 k l z)
speckless    (j) (s p e1 k l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speck {m}bacon [Add to Longdo]
Speckle-Interferometrie {f}Speckle interferometry [Add to Longdo]
Specklemesstechnik {f}Speckle measurement [Add to Longdo]
Speckschnitte {f} | Speckschnitten {pl}rasher | rashers [Add to Longdo]
Speckschwarte {f} | Speckschwarten {pl}bacon rind | bacon rinds [Add to Longdo]
Speckseite {f} | Speckseiten {pl}flitch of bacon | flitches of bacon [Add to Longdo]
Speckstein {m}soapstone [Add to Longdo]
Speck auslassento render bacon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエロースペックルドクロミス[, iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha) [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
スペックル干渉計[スペックルかんしょうけい, supekkuru kanshoukei] (n) speckle interferometer [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ[, montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia) [Add to Longdo]
一点[いってん, itten] (n) speck; dot; point; only a little; particle; only one; (P) [Add to Longdo]
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
小片[しょうへん, shouhen] (n) crumbling; speck [Add to Longdo]
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P) [Add to Longdo]
豆粒[まめつぶ, mametsubu] (n) speck [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小斑点[xiǎo bān diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] speckle [Add to Longdo]
微粒[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] speck; particle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speck \Speck\, v. t. [imp. & p. p. {Specked}; p. pr. & vb. n.
   {Specking}.]
   To cause the presence of specks upon or in, especially specks
   regarded as defects or blemishes; to spot; to speckle; as,
   paper specked by impurities in the water used in its
   manufacture.
   [1913 Webster]
 
      Carnation, purple, azure, or specked with gold.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speck \Speck\, n. [Cf. Icel. spik blubber, AS. spic, D. spek, G.
   speck.]
   The blubber of whales or other marine mammals; also, the fat
   of the hippopotamus.
   [1913 Webster]
 
   {Speck falls} (Naut.), falls or ropes rove through blocks for
    hoisting the blubber and bone of whales on board a whaling
    vessel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speck \Speck\, n. [OE. spekke, AS. specca; cf. LG. spaak.]
   1. A small discolored place in or on anything, or a small
    place of a color different from that of the main
    substance; a spot; a stain; a blemish; as, a speck on
    paper or loth; specks of decay in fruit. "Gray sand, with
    black specks." --Anson.
    [1913 Webster]
 
   2. A very small thing; a particle; a mite; as, specks of
    dust; he has not a speck of money.
    [1913 Webster]
 
       Many bright specks bubble up along the blue Egean.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A small etheostomoid fish ({Ulocentra stigmaea})
    common in the Eastern United States.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speck
   n 1: a very small spot; "the plane was just a speck in the sky"
      [syn: {speck}, {pinpoint}]
   2: (nontechnical usage) a tiny piece of anything [syn: {atom},
     {molecule}, {particle}, {corpuscle}, {mote}, {speck}]
   3: a slight but appreciable amount; "this dish could use a touch
     of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite}, {pinch},
     {jot}, {speck}, {soupcon}]
   v 1: produce specks in or on; "speck the cloth"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Speck [ʃpɛk] (n) , s.(m )
   bacon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top