ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soupcon

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soupcon-, *soupcon*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can smell it--formaldehyde with a soupcon of decay.คุณดมได้เลย ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อไม่ให้เน่า Headhunters (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ระแวง[adj.] (khīrawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful   FR: soupçonneux ; suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ความระแวง[n.] (khwām rawaēng) EN: suspicion ; mistrust ; doubt   FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap   FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust   FR: soupçonner ; suspecter
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt   FR: suspecter ; être soupçonneux
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect   FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner
ต้องสงสัย[v. exp.] (tǿng songsai) EN: be under suspicion   FR: être soupçonné ; être suspecté

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soupcon \Soup`[,c]on"\, n. [F.]
   A suspicion; a suggestion; hence, a very small portion; a
   taste; as, coffee with a soup[,c]on of brandy; a soup[,c]on
   of coquetry.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soupcon
   n 1: a slight but appreciable amount; "this dish could use a
      touch of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite},
      {pinch}, {jot}, {speck}, {soupcon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top