Search result for

medici

(118 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medici-, *medici*
English-Thai: Longdo Dictionary
internal medicine(n) อายุรกรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medicine[N] ยารักษาโรค, See also: ยา, สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค, Syn. antidote, drug, medication, pill
medicine[N] การบำบัดโรคด้วยยา, See also: การรักษาโรคทางยา, อายุรกรรม, เวชศาสตร์, Syn. remedy
medicine[N] แพทยศาสตร์, See also: การแพทย์, วิทยาศาสตร์แพทย์
medicinal[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยา, See also: ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านการแพทย์, ซึ่งมีคุณสมบัติในทางรักษา, ซึ่งใช้ในการรักษาโรค, Syn. curative, therapeutical, sanative
medicinally[ADV] อย่างมีคุณสมบัติเป็นยา
medicine man[N] หมอผี, Syn. magician, wizard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medicinal(มะดิส'ซิเนิล) adj. เกี่ยวกับยา,ซึ่งมีคุณสมบัติของยา,ซึ่งใช้ในการบำบัดโรค., Syn. curative
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
medicine mann. หมอผี,คนขายยา
aeromedicine(แอโรมิแมค' ดิซิน) n. วิชาแพทย์ทางอากาศ. -aeromedical adj.
folk medicinen. วิชาแพทย์แผนโบราณ,ยาพื้นบ้าน
forensic medicinen. นิติเวชศาสตร์., Syn. medical jurisprudence
patent medicinen. ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
medicinal(adj) เป็นยา,เกี่ยวกับยา,ซึ่งใช้บำบัดโรค
medicine(n) ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร์,อายุรกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medicinal-ยารักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicinal rash; eruption, drug; rash, drugผื่นแพ้ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medication ๑ และ remedy ๑]๒. อายุรศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ medicine, internal]๓. แพทยศาสตร์๔. เวชศาสตร์, เวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, aviationเวชศาสตร์การบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, chest; medicine, thoracicอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, clinicalเวชศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, compoundยาผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, emergencyเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, environmental and occupationalเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, forensic; medicine, legalนิติเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicinal Agents, Solidตัวยาเป็นของแข็ง [การแพทย์]
Medicinal plantพืชเป็นยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicinal plantพืชสมุนไพร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicinal plantsสมุนไพร [TU Subject Heading]
Medicinal Poisonsสารพิษที่ใช้ทางการแพทย์ [การแพทย์]
Medicineการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medicineการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medicineเภสัช, การแพทย์, ยารักษาโรค, การรักษา, อายุรกรรม [การแพทย์]
Medicine in televisionการแพทย์ในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Medicine, Arabicการแพทย์แผนโบราณอาหรับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Medicine cabinet, bedside table, underwear drawer?ตู้เก็บยา โต๊ะข้างเตียง หรือลิ้นชักกางเกงใน? Chuck in Real Life (2008)
They have confidence in diagnoses, Confidence in medicine.พวกเขามั่นใจในการวินิจฉัย มั่นใจในยา Not Cancer (2008)
The way i react to the medicine?โดยการเกิดการแพ้ยา Not Cancer (2008)
Nothing in the medicine cabinetexcept some harmless toiletries.ไม่มีอะไรในตู้ยา นอกจากของใช้ในห้องน้ำ Adverse Events (2008)
Which means you're not here to talk about the medicine.ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่\ แล้วคุยเกี่ยวกับการรักษา Adverse Events (2008)
- We need to focus on the medicine.เราต้องมุ่งไปที่ยา Birthmarks (2008)
That means that something she did at my place set this off, either she brought drugs in or she grabbed something from my medicine cabinet.หมายถึงเธอทำบางอย่างที่บ้านฉัน ทำให้เธอเป็นแบบนี้ ไม่ว่าเธอจะเอายาเข้ามาเอง Lucky Thirteen (2008)
Lisa cuddy, M.D. Dean of medicineลิซ่า คักดี้ พ.บ. คณบดี คณะแพทย์ Last Resort (2008)
Dr. Lisa cuddy, dean of medicine.หมอลิซ่า คัดดี้ คณบดีคณะแพทย์ Last Resort (2008)
He comes out, he gets all the medicine he wants.ถ้าเขาออกมาข้างนอกเขาจะได้ยาทุกอย่างที่ต้องการ Last Resort (2008)
Teacher, it's headache medicine. My head is hurting.อาจารย์ค่ะ มันเป็นยาแก้ปวดศีรษะ หัวของฉันมันเริ่มจะปวดๆ Beethoven Virus (2008)
You give me pain and then medicine for it?คุณทำให้เจ็บและก็มาให้เงินไปซื้อยามารักษามันงั๊นเหรอ? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediciA good medicine tastes bitter.
mediciAre you allergic to any medicine?
mediciAre you taking any medicine regularly?
mediciAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
mediciBe sure to take medicine three times a day.
mediciBe sure to take this medicine before going to bed.
mediciBitter medicine will not necessarily do you good.
mediciCome back again when you finish your medicine.
mediciCould you send up a Band-Aid and some medicine?
mediciCould you send up some stomach medicine?
mediciDoctors should keep abreast of all the latest developments in medicine.
mediciDoctors should keep abreast with all the latest developments in medicine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้ยา[N] medicine cupboard
เภสัช[N] medicine, See also: pharmacy, drug, remedy, Syn. ยาแก้โรค, โอสถ, ยารักษาโรค, ยา, Example: ผลผลิตทางการเกษตรของเราเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางเภสัชยิ่งกว่าเกษตรทั่วไป, Count unit: ชนิด
แพทยศาสตร์[N] medicine, See also: medical science, Example: เขาเลือกเรียนแพทยศาสตร์ตามที่พ่อเขาต้องการ, Thai definition: วิชาการป้องกันและบำบัดโรค
เกลือสินเธาว์[N] rock salt, See also: medicinal salt, salt found in salt-licks, Syn. เกลือบก, Ant. เกลือสมุทร, เกลือทะเล, Example: ชาวอีสานรังเกียจเกลือทะเลและชอบเกลือสินเธาว์อย่างหลงใหล, Count unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai definition: เกลือที่ได้จากดินเค็ม
แพทย์ศาสตร์[N] medicine, See also: medical science, Example: เขาสนใจศึกษาทางแพทย์ศาสตร์มาตั้งแต่หนุ่มๆ แล้ว, Thai definition: วิชาว่าด้วยการป้องกัน และการรักษาโรค
ล่วมยา[N] medicine kit, Count unit: ล่วม, Thai definition: ล่วมใช้ใส่ยารักษาโรค
วิชาแพทย์[N] medicine, Syn. แพทยศาสตร์, Example: เขาเลิกศึกษาวิชาแพทย์ แล้วมาศึกษาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์แทน, Thai definition: วิชาว่าด้วยการป้องกันและบำบัดโรค
เวชกรรม[N] medicine, See also: medical treatment, Syn. เวชศาสตร์, Example: เธอย้ายมาอยู่โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นหัวหน้าฝ่ายเวชกรรม, Thai definition: การรักษาโรค
เวชศาสตร์[N] medical sciences, See also: medicine, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคโดยการใช้ยา, ตำราของหมอ
อายุรศาสตร์[N] science of medicine, See also: medicine, Example: หลังจากจบแพทย์แล้ว เขาได้เลือกศึกษาต่อด้านอายุรศาสตร์ พร้อมกับเป็นอาจารย์ควบคู่กันไป, Thai definition: วิชาการรักษาโรคทางยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุรกรรม[n.] (āyurakam) EN: medicine   
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
ฝอย[n.] (føi) EN: directions for use of medicine   FR: posologie [f]
เจริญยา[v. exp.] (jaroēn yā) EN: discard a medicine   
จตุปัจจัย[n.] (jatupatjai) EN: the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine   
การใช้ยา[n. exp.] (kān chai yā) EN: use of medicine   FR: usage de médicaments [m]
การแพทย์แผนไทย[n. exp.] (kān phaēt phaēn Thai) EN: traditional Thai medicine   
ขนาน[X] (khanān) EN: [classifier : medicines, drugs]   FR: [classificateur : sortes de médicaments]
กินยา[v. exp.] (kin yā) EN: take medicine   FR: prendre un médicament ; avaler un médicament
กระสาย[n.] (krasāi) EN: added ingredient ; vehicle for a medicine ; excipient ; adjuvant   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICI    M EH0 D IY1 S IY0
MEDICINE    M EH1 D AH0 S AH0 N
MEDICINAL    M AH0 D IH1 S AH0 N AH0 L
MEDICINES    M EH1 D AH0 S AH0 N Z
MEDICINE'S    M EH1 D AH0 S AH0 N Z
MEDICINALLY    M AH0 D IH1 S AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medicine    (n) (m e1 d s n)
medicinal    (j) (m i1 d i1 s n @ l)
medicines    (n) (m e1 d s n z)
medicine-man    (n) - (m e1 d s n - m a n)
medicine-men    (n) - (m e1 d s n - m e n)
medicine-ball    (n) - (m e1 d s n - b oo l)
medicine-balls    (n) - (m e1 d s n - b oo l z)
medicine-chest    (n) - (m e1 d s n - ch e s t)
medicine-chests    (n) - (m e1 d s n - ch e s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
アラビア医学[アラビアいがく, arabia igaku] (n) Arabian medicine [Add to Longdo]
インド医学[インドいがく, indo igaku] (n) Indian medicine [Add to Longdo]
オーダーメード医療;オーダーメイド医療[オーダーメードいりょう(オーダーメード医療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド医療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
カステン[, kasuten] (n) cabinet, usu. containing medical instruments, medicines, etc. (ger [Add to Longdo]
スポーツ医学[スポーツいがく, supo-tsu igaku] (n) sports medicine [Add to Longdo]
テーラーメード医療;テーラーメイド医療[テーラーメードいりょう(テーラーメード医療);テーラーメイドいりょう(テーラーメイド医療), te-ra-me-do iryou ( te-ra-me-do iryou ); te-ra-meido iryou ( te-ra-meido iryou )] (n) (See オーダーメード医療) personalized medicine (wasei [Add to Longdo]
テレメディスン[, teremedeisun] (n) {comp} telemedicine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, / ] medicine; drug; cure, #729 [Add to Longdo]
医学[yī xué, ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] medicine; medical science; study of medicine, #2,894 [Add to Longdo]
医药[yī yào, ㄧ ㄧㄠˋ, / ] medicine, #3,820 [Add to Longdo]
药剂[yào jì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, / ] medicine, #15,741 [Add to Longdo]
药水[yào shuǐ, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] medicine in liquid form; bottled medicine; lotion, #20,547 [Add to Longdo]
医科[yī kē, ㄧ ㄎㄜ, / ] medicine (as a science); medical science, #21,334 [Add to Longdo]
药瓶[yào píng, ㄧㄠˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] medicine bottle, #42,421 [Add to Longdo]
木香[mù xiāng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] medicinal herb; costus root, aucklandia, #46,003 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, ] medicine; drug, #79,986 [Add to Longdo]
感冒药[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, / ] medicine for colds [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔医療[えんかくいりょう, enkakuiryou] remote medicine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Medici
      n 1: aristocratic Italian family of powerful merchants and
           bankers who ruled Florence in the 15th century

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top