ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

therapeutical

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -therapeutical-, *therapeutical*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
therapeutical; remedial; therapeutic-รักษาโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it's done properly, therapeutically, there's no danger involved.รักษาอย่างถูกวิธี จะไม่มีอันตรายอะไรเลย Airplane! (1980)
I just think, therapeutically, it's important to bring it out in the open.ฉันคิดว่าในการบำบัดรักษา มันจำเป็นที่เราจะต้องเปิดเผยความในใจออกมา Numb (2007)
Wouldn't it be fun and, uh, therapeutically beneficial if we gave her a transorbital lobotomy?มันต้องสนุก และมันต้องเป็นประโยชน์ต่อการรักษาแน่ๆ ถ้าเราทำโลโบโทมี่กับเธอ The Name Game (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
THERAPEUTICALLY    TH EH2 R AH0 P Y UW1 T IH0 K AH0 L IY0
THERAPEUTICALLY    TH EH2 R AH0 P Y UW1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
therapeutical    (j) θˌɛrəpjˈuːtɪkl (th e2 r @ p y uu1 t i k l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Therapeutic \Ther`a*peu"tic\, Therapeutical \Ther`a*peu"tic*al\,
   a. [F. th['e]rapeutique, Gr. ?, from ? attendant, servant, ?
   to serve, take care of, treat medically, ? attendant,
   servant.] (Med.)
   Of or pertaining to the healing art; concerned in discovering
   and applying remedies for diseases; curative. "Therapeutic or
   curative physic." --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]
 
      Medicine is justly distributed into "prophylactic," or
      the art of preserving health, and therapeutic, or the
      art of restoring it.           --I. Watts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 therapeutical
   adj 1: relating to or involved in therapy; "therapeutic approach
       to criminality" [syn: {therapeutic}, {therapeutical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top