หรือคุณหมายถึง aßen?
Search result for

assen

(64 entries)
(17.6359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assen-, *assen*
Possible hiragana form: あっせん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assent[N] การตกลง, See also: การยินยอม, การยอมรับ, Syn. concent, agreement
assent[VI] เห็นด้วย, See also: ยอมรับ, ยินยอม, Syn. agree, concur
assent to[PHRV] เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses), See also: เห็นพ้องกับ, Syn. agree to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
assenter(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
assentor(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
hassenpfeffern. เนื้อกระต่ายตุ๋นใส่เครื่องเทศ
passenger(แพส'เซนเจอะ) n. ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passenger carn. ตู้โดยสารของขบวนรถไฟ,รถเมล์เล็ก
passenger linern. เรือเมล์,เรือโดยสาร,เที่ยวบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
assent(vi) เห็นด้วย,ตกลง,ยอมรับ,ยินยอม
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Assent, by Royalโดยพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assent, royalพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So let's use them. [murmurs of assent] I already have.ยังนั้น ก็ใช้มันเลย ผมใช้มันแล้ว Air: Part 1 (2009)
♪ and who by brave assent ♪และใครโดยการตกลงอันกล้าหาญ The Longest Night (2010)
I hear you assented to Ma Jun and Shin Yu Kyung's wedding.ผมได้ยินว่าคุณยอมให้ มาจุนกับชิน ยู คยอง แต่งงานกันแล้ว Bread, Love and Dreams (2010)
AUDIENCE CHEERS IN ASSENT Me too, yeah!-ผมก็อยากดู Episode #18.2 (2012)
Be it witnessed, the initiate assents to enter The Dawning unarmed.จงเป็นพยาน ผู้เข้าร่วมจะ เข้าพิธีแบบไร้อาวุธ The Ceremony (2013)
By royal assent of the king's Quartering Act, madam.โดยการยินยอมของกษัตริย์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งทัพครับผม The Sin Eater (2013)
With the crew's assent,กับการเห็นดีเห็นงามของลูกเรือ IV. (2014)
Captain, after an inventory of our stores, the men have assented to your plan.กัปตัน หลังจากรายการสินค้า ในห้องเก็บเสบียงของเรา พวกลูกเรือเห็นพ้องต้องกันกับแผนของเจ้า VIII. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assenShe gave her assent to the match.
assenThe teacher assented to our plan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan phūdōisān) EN: number of passengers   FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
คนโดยสาร[n.] (khondøisān) EN: passenger   FR: passager [m] ; passagère [f]
ความจุผู้โดยสาร[n. exp.] (khwām ju phū dōisān) EN: number of passengers   FR: capacité d'accueil [f] ; capacité d'hébergement [m] ; nombre de voyageurs [m] ; nombre de passagers [m] ; nombre de plaisanciers [m]
ก้มศีรษะให้[v. exp.] (kom sīsa hai) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o.   
โอนอ่อน[v.] (ōn-øn) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield   FR: transiger ; concéder

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSENT    AH0 S EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assent    (v) (@1 s e1 n t)
assents    (v) (@1 s e1 n t s)
assented    (v) (@1 s e1 n t i d)
assenting    (v) (@1 s e1 n t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
lassenยอมให้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาช่วย)
lassenวางไว้ ปล่อยไว้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาแท้) | ließ, gelassen |
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)
Kassenbon(n) |der, pl. Kassenbon| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Quittung,
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent [Add to Longdo]
アセンブリライン;アッセンブリーライン[, asenburirain ; assenburi-rain] (n) (See 組み立てライン) assembly line [Add to Longdo]
アッセンブリー[, assenburi-] (n) assembly [Add to Longdo]
カートレーン[, ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei [Add to Longdo]
スタンバイパッセンジャー[, sutanbaipassenja-] (n) standby passenger [Add to Longdo]
タンデム[, tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P) [Add to Longdo]
パッセンジャー[, passenja-] (n) passenger [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
斡旋(P);あっ旋[あっせん, assen] (n,vs) (1) kind offices; services; through the good offices of; influence; (2) intercession; mediation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿森[Ā sēn, ㄚ ㄙㄣ, ] Assen, city in the Netherlands [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
斡旋[あっせん, assen] -Hilfe, Beistand, Vermittlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  aßen [aːzən]
     ate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top