ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

azurite

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -azurite-, *azurite*
Possible hiragana form: あずりて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
azurite(แอซ'ซะไรท) n. แร่สีน้ำเงินของ hydrous copper carbonate ซึ่งแร่ทองแดงชนิดหนึ่ง, พลอยที่ประกอบด้วยแร่ชนิดดังกล่าว, หินเขียว (a blue mineral)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
azuriteอะซูไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Azurite or Chessylite อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์
แหล่ง - พบเป็นแร่ทุติยภูมิในจังหวัดตาก สงขลา และอุตรดิตถ์ พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงมีความสำคัญเป็นอันดับรอง และไม่ค่อยแพร่หลายเท่ามาลาไคต์ [สิ่งแวดล้อม]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石青[shí qīng, ㄕˊ ㄑㄧㄥ, ] azurite; copper azurite 2CuCO3-Cu(OH)2; azure blue, #278,651 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
青金石[せいきんせき, seikinseki] (n) Lazurite [Add to Longdo]
藍銅鉱[らんどうこう, randoukou] (n) azurite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Azurite \Az"u*rite\, n. (Min.)
     Blue carbonate of copper; blue malachite.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  azurite
      n 1: blue carbonate of copper; blue malachite

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top