Search result for

xing

SH IH1 NG   
57 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xing-, *xing*, x
English-Thai: Longdo Dictionary
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xing[N] บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท
Xing[N] บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boxing(บอค'ซิง) n. วัตถุที่ใช้ทำกล่องหีบหรือลัง,การบรรจุกล่อง,หีบหรือลัง ,การต่อยมวย,การชกมวย
boxing dayn. วันหลังจากคริสต์มาสหนึ่งวัน เป็นวันให้ของขวัญคริสต์มาสแก่คนงาน บุรุษไปรษณีย์และคนอื่น
boxing gloven. นวมชกมวย
fixing(ฟิค'ซิง) n. การยึดติด,การเกาะติด,การเกาะแน่น,การซ่อมแซม,อุปกรณ์,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,การปรุงแต่ง
multiplexingหลายทางหมายถึง การถ่ายทอดสัญญาณ การส่งข่าวสารหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะข่าว เช่น ทางโสต และทางทัศน์ ลงในช่องเดียวกันเพื่อส่งออกไปทางเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
boxing(n) การชกมวย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must celebrate Lau Xing returned."คนใช้เขาจะทำกับข้าวเลี้ยงเรา" Around the World in 80 Days (2004)
Mm-hmm. Mr. Xing called.อืมมม คุณ Xing โทรมา Eagles and Angels (2008)
Mr. Xing stayed behindคุณซิงอยู่ที่ Safe and Sound (2008)
Huang Xing leads the Guangzhou uprising.- ลืมที่คณะกรรมการตัดสินใจเมื่อคืนแล้วรึ หวงซิงนำการลุกฮือที่กวางเจา 1911 (2011)
Huang Xing is much better than me to handle this in China.หวงซิงจัดการเรื่องในเมืองจีน ได้ดีกว่าผมมาก 1911 (2011)
How's the situation in the South? Sun Wen and Huang Xing are southern barbarians with big appetites.ซุนเหวินกับหวงซิงมันไอ้พวกคนใต้ป่าเถื่อน ที่กระหายอยากงาบคำโต 1911 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้วิธีการอันมิชอบ[xp] (chai withīkān an michøp) EN: fixing   
ชกลม[v. exp.] (chok lom) EN: perform shadow-boxing   
เดือนหงาย[n. exp.] (deūoen ngāi) EN: waxing moon ; moonlit night   FR: clair de lune [m]
การกำหนดราคาให้คงที่เท่ากัน[n. exp.] (kān kamnot rākhā hai khong thī thaokan) EN: price-fixing   
ข้างขึ้น[n.] (khāngkheun) EN: waxing moon ; the period of the waxing moon   
เล่ห์เหลี่ยมเข้าคุม[n. exp.] (lēlīem) EN: fixing   
มวย[n.] (mūay) EN: boxing ; fisticuffs ; pugilism   FR: boxe [f] ; pugilat [m]
มวยโบราณ[n. exp.] (mūay bōrān) EN: ancient boxing   
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight   FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
มวยสากล[n. exp.] (mūay sākon) EN: international-style boxing ; Western-style boxing   FR: boxe [f] ; boxe anglaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
XING SH IH1 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] to walk; to go; to travel; a visit; temporary; makeshift; current; in circulation; to do; to perform; capable; competent; effective; all right; OK!; will do, #381 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] behavior; conduct, #381 [Add to Longdo]
形成[xíng chéng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ, ] to form; to take shape, #476 [Add to Longdo]
幸福[xìng fú, ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, ] blessed; happiness; happy, #532 [Add to Longdo]
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] action; conduct; behavior; activity, #558 [Add to Longdo]
行动[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] operation; action; to move; mobile, #807 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence, #850 [Add to Longdo]
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, ] administration; administrative, #949 [Add to Longdo]
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] form; shape; situation; circumstance, #1,004 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenkreuzung {f}Xing : crossing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
アウトボクシング[, autobokushingu] (n) out boxing [Add to Longdo]
インデキシング[, indekishingu] (n) indexing [Add to Longdo]
インデクシング[, indekushingu] (n) indexing [Add to Longdo]
インファイト[, infaito] (n) infighting (boxing) [Add to Longdo]
ウエルター級[ウエルターきゅう, ueruta-kyuu] (n) welterweight class (boxing) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
逆多重化[ぎゃくたじゅうか, gyakutajuuka] demultiplexing [Add to Longdo]
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
索引言語[さくいんげんご, sakuingengo] indexing language [Add to Longdo]
索引語[さくいんご, sakuingo] indexing term [Add to Longdo]
索引作業[さくいんさぎょう, sakuinsagyou] indexing [Add to Longdo]
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
索引精度[さくいんせいど, sakuinseido] depth of indexing [Add to Longdo]
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms [Add to Longdo]
時間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top